Nieruchomości

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków

 

 

WÓJT GMINY LISKÓW

OGŁASZA

DRUGI  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków

położonych w Liskowie przy ul. Polnej, gmina Lisków, oznaczonych jako działki ewidencyjne:

L.p.

Oznaczenie

nr działki

Powierzchnia                 w m²

Cena

wywoławcza netto nieruchomości zł

Wadium

1.

899/1

1047 m²

53 700,00

5 370,00

2.

899/2

1236 m²

63 400,00

6 340,00

3.

899/3

1190 m²

61 000,00

6 100,00

4.

899/4

1185 m²

60 800,00

6 080,00

5.

899/5

1319 m²

67 600,00

6 760,00

 

Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do wylicytowanej ceny sprzedaży.

Dla wyżej wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kaliszu księga wieczysta nr KZ1A/00042522/9. Dla całej nieruchomości o nr 899 została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Teren nieruchomości położony jest w miejscowości Lisków przy ul. Polnej, która posiada nawierzchnię utwardzoną asfaltobetonem. Działki mają zapewniony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Lokalizacja działek od centrum wsi wynosi  750-900 m. Nieruchomości będące przedmiotem zbycia wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 10°° w sali posiedzeń (pokój nr 9) Urzędu Gminy w Liskowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 14°° na konto Gminy Lisków nr: 56 8404 0006 2002 0010 3105 0044 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej o/Lisków lub w kasie tutejszego Urzędu Gminy ze wskazaniem numeru działki, której dotyczy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się. W razie uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi kupujący.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu.

Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy                   w Liskowie pok. nr 2 lub telefonicznie pod nr 76 34 115.

 

                                                                                                         WÓJT    


                                                                                               /-/ Maria Krawiec  

Lisków, dnia 15.10.2019 r.

                                                      

 

Załączniki:

REGULAMIN PRZETARGU

 

 

Informacja o wyniku Pierwszego Przetargu Ustnego Nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków

Informacja o wyniku Pierwszego Przetargu Ustnego Nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków

WÓJT GMINY LISKÓW

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisków

położonych w Liskowie przy ul. Polnej, gmina Lisków, oznaczonych jako działki ewidencyjne:

L.p.

Oznaczenie

nr działki

Powierzchnia                 w m²

Cena

wywoławcza netto nieruchomości zł

Wadium

1.

899/1

1047 m²

53 700,00

5 370,00

2.

899/2

1236 m²

63 400,00

6 340,00

3.

899/3

1190 m²

61 000,00

6 100,00

4.

899/4

1185 m²

60 800,00

6 080,00

5.

899/5

1319 m²

67 600,00

6 760,00

 

Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do wylicytowanej ceny sprzedaży.

Dla wyżej wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kaliszu księga wieczysta nr KZ1A/00042522/9. Dla całej nieruchomości o nr 899 została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Teren nieruchomości położony jest w miejscowości Lisków przy ul. Polnej, która posiada nawierzchnię utwardzoną asfaltobetonem. Działki mają zapewniony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Lokalizacja działek od centrum wsi wynosi  750-900 m. Nieruchomości będące przedmiotem zbycia wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r. o godz. 10°° w sali posiedzeń (pokój nr 9) Urzędu Gminy w Liskowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 26 lipca 2019 r. do godz. 14°° na konto Gminy Lisków nr: 53 8404 0006 2002 0010 3105 0001 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej o/Lisków lub w kasie tutejszego Urzędu Gminy ze wskazaniem numeru działki, której dotyczy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się. W razie uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi kupujący.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu.

Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy                   w Liskowie pok. nr 2 lub telefonicznie pod nr 76 34 115.

 

                                                                                                         WÓJT    

                                                                                               /-/ Maria Krawiec                                                                                                              

Lisków, dnia 26.06.2019 r.                  


Załączniki:

Regulamin przetargu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lisków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lisków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Lisków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Lisków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Lisków


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Lisków

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lisków