Raport o stanie gminy

Raport o stanie Gminy Lisków za 2019 rok. 

Raport o stanie gminy za 2018 rok.

zgłoszenie do debaty 

25 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie zaplanowano sesję Rady Gminy Lisków. Podczas sesji zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lisków.  Mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z jego treścią od dnia 12 czerwca br. w biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Liskowie. Raport został również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje publiczne/„Raport o stanie Gminy”.

Podczas sesji Rady Gminy, nad raportem o stanie Gminy zostanie przeprowadzona debata, w której będą mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Lisków. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (druk zgłoszenia dostępny będzie w biurze rady w Urzędzie Gminy w Liskowie oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej).

Zgłoszenie chęci zabrania głosu podczas debaty nad raportem o stanie gminy, mieszkaniec powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja tj. do dnia 24 czerwca 2020 r. Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.