Wybory sołtysów

Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 lutego 2019 roku

 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 12.02.2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lisków

 

Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.6.2019

 Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.6.2019

 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 21.02.2019 r.
 Harmonogram zebrań wyborczych sołtysów Gminy Lisków 2019

 

 

Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 12.02.2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lisków

Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 12.02.2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lisków

Harmonogram zebrań wyborczych sołtysów Gminy Lisków 2019

Harmonogram zebrań wyborczych sołtysów Gminy Lisków 2019

Wybory sołtysów i rad sołeckich

                                            Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 2 /2007

                                                        Wójta Gminy Lisków

                                                          z dnia 25.01. 2007 r.

 

           

 

            Na podstawie §  14  w związku z § 4 ust. 3 Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do uchwały Rady   Gminy  Lisków  Nr III/23/98 z dnia 29.12.1998 r. w sprawie Statutu Sołectwa, Wójt Gminy zarządza co następuje :

 

                                                                    §  1

 

Przeprowadzić wybory sołtysów i rad sołeckich na obszarze Gminy Lisków, w dniach: od 07.02.2007 r. do 03.03.2007 r. 

Tryb wyborów określa Statut Sołectwa.

Obsługę zebrań określa załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lisków.

 

                                                                   §  2

 

Ustala się projekt porządku obrad zebrań wyborczych :

1.      Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności zebrania.

2.      Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za okres kadencji.

3.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.      Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

5.      Wybór Komisji Rewizyjnej.

6.      Wolne wnioski i zapytania.

7.      Zamknięcie zebrania.

 

                                                                    §   3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy Lisków w formie kurend.

 

 

                                                                                   WÓJT GMINY

                                                                                /-/ Maria Krawiec

 

  Harmonogram zebrań wyborczych sołtysów Gminy Lisków - 2007