Zasady gospodarki odpadami w Gminie Lisków

Zasady gospodarki odpadami w Gminie Lisków

DEKLARACJA - DO POBRANIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2017  WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.22.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 08.06.2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Lisków.

 REGULAMIN  PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LISKÓW

 

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2018r.

 

 

 


 

 

Informacja

 

o zmianie numeru rachunku bankowego do wnoszenia opłat z tytułu

 

gospodarowania odpadami komunalnymi

 

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca

2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek

wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

79 8404 0006 2106 0010 3105 0056

 

Bank Spółdzielczy ZIEMI KALISKIEJ

 

Oddział Lisków

ul. Ks. W. Blizińskiego 42

62-850 LISKÓW

 

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.