Koncesje alkoholowe

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

    Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy Lisków po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo

b) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa

c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 z późn. zmianami)

- U c h w a ł a   Nr VI/44/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 26.04.2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków ich sprzedaży, określenia terminów ważności zezwoleń oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  Druk do pobrania

 

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy lub w kasie Urzędu przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 181 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

 Rachunek Urzędu Gminy w Liskowie:  53 8404 0006 2002 0010 3105 0001


Miejsce złożenia dokumentów :
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, pokój nr 3


Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, pokój nr 3

tel. 062 76 34 803

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisków w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.