Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Informacja o wynikach naboru na zastępstwo stanowiska urzędniczego w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

Informacja o  wynikach  naboru na zastępstwo stanowiska urzędniczego w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Podinspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Liskowie

Nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie z dnia 22 listopada 2023 r. Wójt Gminy Lisków ogłasza nabór na zastępstwo stanowiska urzędniczego w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków. Stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Liskowie - Zastępstwo

Nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2023 r. Wójt Gminy Lisków ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy od dnia 1 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków. Stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Liskowie. 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU na     stanowisko    urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Podinspektor  w  Referacie Oświaty i Sportu   Urzędu Gminy w Liskowie

O G Ł O S Z E N I E z dnia 16 maja 2023 r. WÓJT GMINY LISKÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY OD DNIA 1 czerwca 2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E z  dnia 16 maja 2023 r. WÓJT  GMINY   LISKÓW  OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY OD DNIA 1 czerwca 2023 r.  W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE,   ul. ks. Wacława  Blizińskiego  56,  62-850 Lisków.  Stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Oświaty i Sportu  Urzędu Gminy w Liskowie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Podinspektor w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Liskowie

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU na     stanowisko    urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Podinspektor  w  Referacie Finansowym   Urzędu Gminy w Liskowie

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

O G Ł O S Z E N I E z  dnia 2 marca 2023 r. WÓJT  GMINY   LISKÓW  OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY OD DNIA 1 kwietnia 2023 r.  W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE,   ul. ks. Wacława  Blizińskiego  56,  62-850 Lisków. Stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Finansowym  Urzędu Gminy w Liskowie.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU na     stanowisko    urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 Podinspektor  w  Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska   Urzędu Gminy w Liskowie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY OD DNIA 1 kwietnia 2022 r. W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE,

O G Ł O S Z E N I E  z  dnia 15 marca 2022 r. WÓJT  GMINY   LISKÓW  OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY OD DNIA 1 kwietnia 2022 r.  W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE,   ul. ks. Wacława  Blizińskiego  56,  62-850 Lisków. Stanowisko urzędnicze: podinspektor  w Referacie Infrastruktury  i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Liskowie.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na kierownicze stanowisko urzędnicze w Publicznym Żłobku w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 27

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU na kierownicze stanowisko  urzędnicze w Publicznym  Żłobku w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 27

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy w Liskowie

OGŁOSZENIE - NABÓR -Stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie.

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 4 grudnia 2019 r.
WÓJT GMINY LISKÓW 
OGŁASZA NABÓR
 NA WOLNE STANOWISKO PRACY OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 r. 
W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE 
ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków. 

Stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Infrastruktury
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie.
(nazwa stanowiska pracy)
 1. Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów 
o szkolnictwie wyższym, kierunek: rolnictwo i hodowla zwierząt bądź pokrewne,
odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
posiadanie nieposzlakowanej opinii.
2. Wymagania dodatkowe
znajomość przepisów ustaw wymaganych na zajmowanym stanowisku, a w szczególności: ustawa prawo łowieckie, ustawa o lasach, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o dostępie do informacji publicznej.
mile widziany staż pracy,
obsługa komputera i programów komputerowych związanych z związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy, 
organizacja pracy zorientowana na zadania,
zorientowanie na rozwój osobisty,
umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
umiejętność redagowania pism
umiejętność organizacji własnej pracy,
umiejętność pracy w zespole,
postawa etyczna,
sumienność,
sprawność,
bezstronność,
wytrwałość i odporność na stres,
komunikatywność. 
prawo jazdy kategorii B.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym:
 a) współpraca z zakresu rolnictwa z: Urzędem Statystycznym, ARiMR, Wielkopolską Izbą Rolniczą, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Urzędem Wojewódzkim, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii,
 b) zapobieganie zagrożeniom fitosanitarnym,
 c) sprawy gospodarki leśnej,
 d) łowiectwo,
 e) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 f) sprawy dotyczące ochrony zwierząt, w tym wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
 g) umowy dzierżawy.
2) Sprawy związane z wycinką drzew i krzewów.
3) Sprawy związane z obroną cywilną.
4) Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych, do którego zakresu należą sprawy związane z prowadzeniem ewidencji materiałów niejawnych oraz wszelkich spraw związanych z rejestrowaniem i wydawaniem dokumentów niejawnych.
5) Organizowanie działań i współpraca z innym jednostkami w zakresie klęsk żywiołowych.
6) Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gminie, w tym między innymi: przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, udział w posiedzeniach Zarządu Gminnego OSP, współorganizacja uroczystości, zawodów i innych imprez strażackich na terenie Gminy Lisków, prowadzenie rejestru wydatków z podziałem na poszczególne jednostki OSP oraz nadzór nad kartami drogowymi pojazdów strażackich.
7) Nadzór i zarządzanie placem targowym.
8) Prowadzenie książek obiektów budowlanych i nadzór nad terminowym wykonywaniem okresowych kontroli budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla następujących budynków Gminy Lisków: budynek w Trzebieniach, świetlice wiejskie w m. Żychów, Ciepielew, Koźlątków, Zakrzyn, Pyczek oraz sprawy związane z administrowaniem, remontami i bieżącym utrzymaniem tych obiektów.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
a) Pełny wymiar czasu pracy – planowane zatrudnienie od 1 stycznia 2020 r.
b) Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie, 
c) Praca z monitorem ekranowym, 
d) Obsługa urządzeń biurowych, 
f) Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki,
g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%. 
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej 
List motywacyjny
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),
Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),
- Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.),
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 894),
Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
7. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. osobiście w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 43 – sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Nabór – Podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska”. 
Urząd Gminy w Liskowie zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.liskow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Liskowie.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Urząd Gminy w Liskowie, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Klauzula informacyjna
Administratorem przekazanych danych osobowych jest Urząd Gminy w Liskowie reprezentowany przez Wójta Gminy Lisków, mający swoją siedzibę w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56.
Przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (w zakresie wynikającym z art 221 § 1 Kodeksu pracy), w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) – art. 6 ust. 1 lit a RODO- zgoda na przetwarzanie danych.
Pani/Pana dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, a po jego zakończeniu także do celów archiwalnych przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
W związku z przekazaniem swoich danych osobowych ma Pan/pani prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony Administratora danych może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dodatkowo, w przypadku podania danych objętych udzieloną zgodą ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętych zgodą nie jest obowiązkowe a ich nie podanie nie ma wpływu na Pani/Pana udział w naborze. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.
Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 
Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Lis

Lisków, dnia 9 września 2019 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

Podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Liskowie
(nazwa stanowiska pracy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze z dnia 21 sierpnia 2019 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 2 kandydatów, z czego 2 kandydatów spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Lazarek zamieszkała Trzebienie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Lazarek spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku. 
Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

 Wójt Gminy Lisków
 
 /-/ Maria Krawiec

Stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Liskowie

O G Ł O S Z E N I E

z  dnia 21 sierpnia 2019 r.

WÓJT  GMINY   LISKÓW  OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY OD DNIA  1 października 2019 r.
W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE,

  ul. ks. Wacława  Blizińskiego  56,  62-850 Lisków.

Stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu  Urzędu Gminy w Liskowie.

(nazwa  stanowiska  pracy)

1.  Wymagania niezbędne

l  obywatelstwo polskie,

l  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,

l  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym:
ekonomiczne, zarządzanie finansami bądź kierunki pokrewne,

l  odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

l  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo  skarbowe,

l  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

2. Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustaw wymaganych na zajmowanym stanowisku,
  a w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości. ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,  kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • wskazane doświadczenie w pracy administracji samorządowej,
 • wskazana  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego  w stopniu podstawowym,
 • obsługa  komputera i programów komputerowych w zakresie księgowości budżetowej,
 • organizacja pracy zorientowana na zadania,
 • zorientowanie na rozwój osobisty,
 • umiejętność  stosowania odpowiednich przepisów,
 • umiejętność  organizacji własnej pracy,
 • postawa etyczna, sumienność, sprawność, bezstronność,
 • wytrwałość i odporność na stres,
 • komunikatywność.

 

3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku pracy:

1/ Bieżące prowadzenie rachunkowości budżetowej szkół zgodnie  z obowiązującymi przepisami i zasadami;

2/  Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz         finansowych;

3/ Bieżący nadzór nad kontrolą dyscypliny budżetowej w szkołach w zakresie realizowanego  budżetu oraz środków pozabudżetowych;

4/ Sporządzanie okresowych raportów,  analiz w sposób umożliwiający przygotowanie i przekazywanie rzetelnych informacji  ekonomicznych                      i finansowych;

5/ Przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorami szkół projektów planów finansowych odrębnie dla każdej jednostki oraz innych zmian na wniosek                i w porozumieniu z dyrektorami szkół;

6/ Przygotowywanie projektu budżetu dla każdej jednostki we współpracy              z dyrektorami szkół na każdy rok budżetowy;

7/ Sporządzanie i terminowe przesyłanie do GUS sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw;

8/ Obliczanie i rozliczanie dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lisków oraz  prowadzenie dokumentacji z tym związanej;

9/ Dokonywanie rozliczeń finansowych związanych z uczęszczaniem do szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy;

10/ Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz coroczne naliczanie amortyzacji;

11/ Wycena oraz rozliczanie inwentaryzowanych składników majątkowych poszczególnych szkół;

12/ Prowadzenie spraw dowozu uczniów do szkół;

13/ Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym naliczanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

14/ Dokonywanie sprawdzenia prawidłowości naliczania corocznej subwencji oświatowej;

15/ Wykonywanie innych zadań w zakresie księgowości i finansów.

 4.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)  Pełny wymiar czasu pracy – planowane zatrudnienie  wrzesień/październik 2019 r.

b)  Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie,

c)  Praca z monitorem ekranowym,

d)  Obsługa urządzeń biurowych,

f) Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki,

g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

-           Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej                 

-           List motywacyjny

-           Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

-           Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),

-  Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach                        i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.),

-           Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 maja 1996 r. (t. j. Dz. U.  z 2017 poz. 894),

-           Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

7. Termin i miejsce  składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 2 września 2019 r. osobiście w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 43 – sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach     z dopiskiem ”Nabór - Podinspektor  ds. księgowości  w Referacie Oświaty  i Sportu”.

Urząd Gminy w Liskowie zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.liskow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Liskowie.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Urząd Gminy w Liskowie, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Klauzula informacyjna

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Urząd Gminy w Liskowie reprezentowany przez Wójta Gminy Lisków, mający swoją siedzibę w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56.

Przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (w zakresie wynikającym z art 221 § 1 Kodeksu pracy), w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) – art. 6 ust. 1 lit a RODO- zgoda na przetwarzanie danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, a po jego zakończeniu także do celów archiwalnych przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych ma Pan/pani prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony Administratora danych może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dodatkowo, w przypadku podania danych objętych udzieloną zgodą ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętych zgodą nie jest obowiązkowe a ich nie podanie nie ma wpływu na Pani/Pana udział w naborze. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 


                                                                      Wójt Gminy Lisków

                                                                                     /-/ Maria Krawiec             

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Inspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Liskowi

Lisków, dnia  19 sierpnia 2019 r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko    urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

 

 Inspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu                       

Urzędu Gminy w Liskowie

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 25 lipca 2019 r. na ww. stanowisko pracy                       

w   wyznaczonym terminie nikt nie złożył dokumentów aplikacyjnych.  Z powodu braku kandydatów  nabór na powyższe stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

 

 

 Wójt Gminy Lisków

 

 /-/ Maria Krawiec

O G Ł O S Z E N I E z dnia 25 lipca 2019 r. Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Liskowie.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko    urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

 

Podinspektor  w  Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska   Urzędu Gminy w Liskowie

WÓJT GMINY LISKÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY OD DNIA 1 SIERPNIA 2019 r. W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków. Stanowisko urzędnicze: podins

O G Ł O S Z E N I E

z  dnia 1 lipca 2019 r.

WÓJT  GMINY   LISKÓW  OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY OD DNIA 1 SIERPNIA 2019 r.
W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE,

  ul. ks. Wacława  Blizińskiego  56,  62-850 Lisków.

Stanowisko urzędnicze: podinspektor  w Referacie Infrastruktury       i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Liskowie.

(nazwa  stanowiska  pracy)

1.       Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,

·         wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów         o szkolnictwie wyższym: administracyjne, ekonomiczne, zarządzanie bądź kierunki pokrewne do wyżej wymienionych,

·         odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

·          brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo  skarbowe,

·         posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2. Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań,

·         wskazane doświadczenie w pracy administracji samorządowej,

·         wskazana  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego  w stopniu podstawowym,

 • obsługa   komputera i programów komputerowych,
 • prawo jazdy kat „B”
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów  z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
 • inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;

 

2.      Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku

 

1. pozyskiwanie informacji o możliwościach finansowania działań w Gminie Lisków ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej i z funduszy krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji,       z funduszy ochrony środowiska,    w ramach AKO i LGD itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy,

2. udostępnianie danych dot. dostępnych funduszy europejskich i krajowych zainteresowanym jednostkom organizacyjnym i pomocniczym gminy oraz stowarzyszeniom działającym na terenie gminy,

3.informowanie kierowników jednostek organizacyjnych gminy                                               o możliwościach pozyskiwania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności,

4. współpraca z kierownikami referatów, pracownikami merytorycznymi oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych - fundusze unijne i krajowe, współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych, w tym                w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie; prowadzenie kontaktów z instytucjami koordynującymi przydział środków z UE,

5. opracowywanie, aktualizacja i ewaluacja gminnych dokumentów i planów długofalowych - w tym strategii rozwoju gminy,

6. tworzenie i aktualizacja planów odnowy miejscowości,

7. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami,

8. współpraca z LGD 7 Kraina Nocy i Dni, z Aglomeracją Kalisko-Ostrowską
i innymi stowarzyszeniami, do których przynależy Gmina,

9. koordynowanie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

10. przygotowywanie wniosków o wsparcie finansowe dla gminy wraz  z niezbędnymi załącznikami dla inwestycji związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, drogami, obiektami użyteczności publicznej (np. świetlice wiejskie), rekreacją, bezpieczeństwem, etc. oraz prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem tych projektów finansowanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, w tym monitoring inwestycji w zakresie zgodności realizacji z zawartymi umowami i przepisami prawa, prowadzenie zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego oraz zapytań ofertowych na te zadania, terminowe sporządzanie sprawozdań i raportów, wniosków  o płatność czy innych dokumentów potrzebnych do prawidłowej realizacji projektów,

11. prowadzenie spraw związanych z projektowaniem wraz z prowadzeniem inwestycji           z zakresu: budowy, przebudowy, modernizacji czy remontu dróg, chodników gminnych, oświetlenia ulicznego oraz gminnych obiektów użyteczności publicznej,

12. prowadzenie wszystkich spraw oraz dokumentacji czynności związanych                            z dokonywaniem zamówień publicznych dotyczących między innymi: robót budowlanych gminnych obiektów użyteczności publicznej, inwestycji z zakresu drogownictwa, chodników, oświetlenia ulicznego, zagospodarowania przestrzeni publicznej etc.

13. współpraca z inspektorami nadzoru na etapie realizacji inwestycji wymienionych w pkt.11   w tym bieżąca kontrola postępu robót i rozliczeń robót,

14. przygotowywanie materiałów informacyjnych z zakresu prowadzonych spraw na stronę internetową oraz dla Wójta.

 

    4.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)  Pełny wymiar czasu pracy – planowane zatrudnienie  od 1 sierpnia 2019 r.

b)  Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie,

c)  Praca z monitorem ekranowym,

d)  Obsługa urządzeń biurowych,

f) Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami               i organizacjami wspierającymi działania jednostki,

g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego                          i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

-           Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej                 

-           List motywacyjny

-           Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

-           Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),

-  Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach                        i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.),

-           Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 maja 1996 r. (t. j. Dz. U.  z 2017 poz. 894),

-           Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

7. Termin i miejsce  składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. osobiście w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy,                     62-850 Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 43 – sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach     z dopiskiem ”Nabór - podinspektor    w Referacie Oświaty     Infrastruktury     i Ochrony Środowiska”.

Urząd Gminy w Liskowie zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.liskow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Liskowie.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Urząd Gminy w Liskowie, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 § 1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

Klauzula informacyjna

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Urząd Gminy w Liskowie reprezentowany przez Wójta Gminy Lisków, mający swoją siedzibę w Liskowie                     ul. ks. Wacława Blizińskiego 56.

Przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie na podstawie art. 6 ust 1      lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (w zakresie wynikającym z art 221 § 1 Kodeksu pracy), w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) – art. 6 ust. 1 lit a RODO- zgoda na przetwarzanie danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, a po jego zakończeniu także do celów archiwalnych przez okres wynikający                 z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji         i zakresu działania archiwów zakładowych.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych ma Pan/pani prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony Administratora danych może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dodatkowo, w przypadku podania danych objętych udzieloną zgodą ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody                 w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętych zgodą nie jest obowiązkowe a ich nie podanie nie ma wpływu na Pani/Pana udział           w naborze. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną           w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu           o naborze.

 

                    Wójt Gminy

               /-/ Maria Krawiec

                                                                                                

 

 

                                                                                                 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Lisków, dnia 10 czerwca 2019 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56


W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 21 maja 2019 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłała 1 kandydatka, z czego 1 kandydatka spełniła wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana Pani Ilona Mikołajczyk zamieszkała  Annopol 1

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ilona Mikołajczyk spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się  bardzo dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku . 

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

 

 

 

                                               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                  w Liskowie

 

                                 /-/ Bożena Humelt
          

 

 

OGŁOSZENIE - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul.

Ogłoszenie

 

z dnia 21.05.2019 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie
 ul. Ks. W. Blizińskiego 56
Stanowisko pracy :  Podinspektor ds. księgowych

 

 

1. Wymagania niezbędne:

   

1)   Obywatelstwo polskie,

2)   Wykształcenie wyższe lub  średnie + 3-letni staż pracy, w obu przypadkach preferowany kierunek finanse publiczne lub pokrewne (w tym między innymi ekonomia lub rachunkowość ),

3)   Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)   Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)   Nieposzlakowana opinia,

6)   Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

          2. Wymagania dodatkowe:

     

1)   Posiadanie doświadczenia w zakresie spraw objętych stanowiskiem, na które prowadzony jest nabór, bądź zbliżone,

2)   Mile widziana praktyka zawodowa w administracji samorządowej lub rządowej na podobnym stanowisku,

3)   Znajomość:

a)      ustawy o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),

b)      ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze m.),

c)      ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.),

d)      ostawy o rachunkowości ( Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)

e)      przepisów wykonawczych do w/w ustaw.

4) Dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, w tym znajomość programów księgowych,

5) Posiadanie predyspozycji osobistych warunkujących uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych tj.:

a) przestrzeganie przepisów prawa oraz umiejętność stosowania odpowiednich     przepisów,

b) umiejętność pracy pod presją czasu,

c) sumienność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych,

d) postawa etyczna i kultura osobista,

e) umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi,

f) umiejętność pracy w zespole, 

 

     

 

 

 

 

 3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)   prowadzenie rachunkowości jednostki

2)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

3)   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym

4)   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

5)   księgowanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej

6)   sporządzanie sprawozdań miesięcznych , kwartalnych i innych ustalonych przepisami

7)   sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki

8)   prowadzenie ewidencji planu finansowego i jego zmian, kont syntetycznych
i analitycznych, ksiąg środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

9)   prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków w stosunku do planu

sporządzanie list płac oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS

przygotowywanie dokumentów ZUS w programie PŁATNIK, prowadzenie spraw kadrowych pracowników, prowadzenie i realizacja finansowej części wniosków aplikacyjnych i rozliczeniowych projektów finansowanych ze środków UE .

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie na stanowisku
Podinspektor ds. księgowych,

b) zatrudnienie: na okres próbny od 03.06.2019 r. do 02.09.2019 r. - w wymiarze 1 etatu

c) po umowie na okres próbny, możliwość zatrudnienia na czas określony,

d) czas pracy - pełen etat - 40 godzin tygodniowo,

e) stanowisko pracy przy komputerze,

f) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS Lisków, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy  niż 6%.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1)   podpisane: życiorys (CV) oraz list motywacyjny,

2)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

3)   kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub gdy na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić charakteru pracy,

4)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)   oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni  praw publicznych ,

6)   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku

7)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. , poz. 1000 ze zm.) w celach rekrutacji,

8)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

              Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);  z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)".

Wymagane dokumenty (w zaklejonej kopercie) należy składać osobiście
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 56, lub pocztą (liczy się data wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie ) na adres Ośrodka z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Liskowie” 
w terminie do dnia 31 maja 2019r. do godz.1200. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej  Urzędu Gminy  w Liskowie  www.liskow.pl

zA 

 

                      

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Liskowie

    /wz. Maria Nowakowska /

 

 Załączniki:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Oświadczenie  
Oświadczenie o zgodzie do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji
Zarządzenie  Nr 4.2019 Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Liskowie z dnia  21 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego w Liskowie

Lisków, dnia  9 maja 2019 r.


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko    urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

 

Podinspektor  w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Liskowie

(nazwa stanowiska pracy)

 

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 11 kwietnia 2019 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 5 kandydatów, z czego  5 kandydatów spełniło wymogi formalne     i  zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani Kałużna-Lament Marzena zamieszkała Strzałków.                                          

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marzena Kałużna-Lament  spełniła wszystkie wymagania niezbędne  i  dodatkowe  w ogłoszeniu o naborze.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej  wykazała się  dobrą znajomością przepisów prawa  oraz zagadnień występujących na tym stanowisku. 

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

 

Wójt  Gminy

/-/ Maria Krawiec

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Główny Księgowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. W. Bliziń

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie
 
ul. Ks. W. Blizińskiego 56
Stanowisko pracy :  Główny Księgowy

 

O G Ł O S Z E N I E z dnia 11 kwietnia 2019 r. WÓJT GMINY LISKÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Stan

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Główny Księgowy

 

 

Ogłoszenie z dnia 18.03.2019r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

Ogłoszenie

z dnia 18.03.2019r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie
ogłasza
otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie
 ul. Ks. W. Blizińskiego 56
Stanowisko pracy :  Główny Księgowy
 

O G Ł O S Z E N I E z dnia 12 lutego 2019 r. WÓJT GMINY LISKÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Stanowisko urzędnicze: młods

z  dnia 12 lutego 2019 r.

WÓJT  GMINY   LISKÓW   

  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE  ul. ks. Wacława  Blizińskiego  56

 

Stanowisko urzędnicze: młodszy  referent w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska   Urzędu Gminy  w Liskowie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 młodszy referent w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środow

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

OGŁOSZENIE z dnia 12 grudnia 2018 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. ks.

OGŁOSZENIE z dnia 12 grudnia 2018 r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków

OGŁOSZENIE z dnia 6 grudnia 2018 r. o naborze na wolne stanowisko pracy od dnia 1 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

Lisków, dnia  29 sierpnia 2018 r.

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU
na     stanowisko    urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

 podinspektor  w  Referacie  Infrastruktury i Ochrony Środowiska

(nazwa stanowiska pracy)

 

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 10 sierpnia 2018 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 2 kandydatów, z czego  1 kandydatka spełniła wymogi formalne  i zakwalifikowała się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani Ewa Błaszczyk zamieszkała  Zakrzyn-Baranek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewa Błaszczyk spełniła wszystkie wymagania niezbędne i  dodatkowe w ogłoszeniu o naborze.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej  wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa  oraz zagadnień występujących na tym stanowisku. 

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz  doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

                                               Wójt  Gminy
                                             /-/ Maria Krawiec

Ogłoszenie Wójta Gminy Lisków o naborze na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie

OGŁOSZENIE
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
WÓJT  GMINY   LISKÓW  OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2018 r. W URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE,
ul. ks. Wacława  Blizińskiego  56,  62-850 Lisków.

 

Stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Liskowie.


1.  Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym: administracyjne, ekonomiczne, zarządzanie bądź kierunki pokrewne do wyżej wymienionych,
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2. Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustaw wymaganych na zajmowanym stanowisku,
  a w szczególności: ustawy Prawo wodne,  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o działalności leczniczej.
 • wskazane doświadczenie w pracy administracji samorządowej,
 • wskazana  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego  w stopniu podstawowym,
 • obsługa   komputera i programów komputerowych związanych z naliczaniem opłat za wodę i ścieki,
 • organizacja pracy zorientowana na zadania,
 • zorientowanie na rozwój osobisty,
 • umiejętność  stosowania odpowiednich przepisów,
 • umiejętność  organizacji własnej pracy,
 • postawa  etyczna,
 • sumienność,
 • sprawność,
 • bezstronność,
 • wytrwałość i odporność na stres,
 • komunikatywność.

3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

 • naliczanie mieszkańcom opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, egzekwowanie tych opłat, w tym naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie,
 • wysyłanie upomnień osobom i przedsiębiorcom zalęgającym z opłatami za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
 • przygotowywanie procedury odcinania dostawy wody bądź odbioru ścieków podmiotom zalegającym z opłatami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie projektu taryf, zasad rozliczeń oraz regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • nadzór nad jakością wody oraz współpraca z instytucjami nadzorującymi hydrofornie i wodociągi (między innymi: Powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), w tym: kontrola jakości wody, zlecanie odpowiednich badań wody, określanie i uzgadnianie miejsc i terminów poboru próbek wody, sprawozdawczość,
 • opłaty za usługi wodne,
 • ewidencja umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz załatwianie spraw związanych z odbiorem tych przyłączy,
 • uzgadnianie projektów budowlanych w zakresie kolizji z siecią wodociągową i kanalizacyjną,
 • gospodarka wodna, w tym wody powierzchniowe oraz sprawy związane z działalnością Gminnej Spółki Wodnej,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań oraz przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie uchwał, zarządzeń, programów, regulaminów oraz innych materiałów i dokumentów wyjściowych niezbędnych do organizacji systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat za usługi wodne uiszczane za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na terenie Gminy Lisków, zgodnie z ustawą prawo wodne, w tym m. in.: ewidencja właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lisków zobowiązanych do uiszczenia ww. opłaty, egzekucja tych opłat,
 • sprawy tworzenia, przekształcania i likwidacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz inne zadania związane z opieką zdrowotną w gminie, w tym profilaktyczne badania dla mieszkańców.


4.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)  Pełny wymiar czasu pracy - planowane zatrudnienie  od 1 września 2018 r.
b)  Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie,
c)  Praca z monitorem ekranowym,
d)  Obsługa urządzeń biurowych,
f) Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki,
g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej                  

- List motywacyjny

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

- Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),

- Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.),

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 maja 1996 r. (t. j. Dz. U.  z 2017 poz. 894),

- Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

7. Termin i miejsce  składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. osobiście w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 43 - sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór - podinspektor    w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska".

Urząd Gminy w Liskowie zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.liskow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Liskowie.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Urząd Gminy w Liskowie, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną".

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

Klauzula informacyjna

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Urząd Gminy w Liskowie reprezentowany przez Wójta Gminy Lisków, mający swoją siedzibę w Liskowie, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56.

Przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO" (w zakresie wynikającym z art 221 § 1 Kodeksu pracy), w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) - art. 6 ust. 1 lit a RODO- zgoda na przetwarzanie danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, a po jego zakończeniu także do celów archiwalnych przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych ma Pan/pani prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony Administratora danych może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dodatkowo, w przypadku podania danych objętych udzieloną zgodą ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętych zgodą nie jest obowiązkowe a ich nie podanie nie ma wpływu na Pani/Pana udział w naborze. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                    /-/ Maria Krawiec

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2018 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzynie

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2018
WÓJTA GMINY LISKÓW
z dnia 20 czerwca 2018 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w ZakrzynieNa podstawie  art . 63 ust. 1 i 10 w zw.  z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz § 1 i nast. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzynie, z siedzibą 
w Zakrzyn-Baranek 1, 62-850 Lisków.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3  

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Liskowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy 
w Liskowie.

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt  Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec 
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

Lisków, dnia 31 marca 2017 r.

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko    urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor  w  Referacie  Finansowym

(nazwa stanowiska pracy) 

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 9 marca 2017 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 3 kandydatów, z czego  3 kandydatów spełniło wymogi formalne i  zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani Joanna Kliber zamieszkała  Madalin

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Joanna Kliber  spełniła wszystkie wymagania niezbędne i  dodatkowe w ogłoszeniu o naborze.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku. O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz  doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej. Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

                                                                                                    Wójt  Gminy Lisków
                                                                                                      /-/ Maria Krawiec

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

O G Ł O S Z E N I E
z  dnia 9 marca  2017 r.


WÓJT  GMINY   LISKÓW 

OGŁASZA  NABÓR

   NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY OD DNIA 1 KWIETNIA 2017 r. W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE  ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56

 

Stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Liskowie.

 1.    Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych orazkorzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym: ekonomiczne bądź kierunki pokrewne do wyżej wymienionego np. zarządzanie i tym podobne,
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2.    Wymagania dodatkowe

 •  znajomość przepisów  ustaw wymaganych na zajmowanym stanowisku, a w szczególności: ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • wskazane doświadczenie w pracy administracji samorządowej,
 • wskazana  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego  w stopniu podstawowym,
 • obsługa komputera i programów komputerowych związanych z podatkami,
 • organizacja pracy zorientowana na zadania,
 • zorientowanie na rozwój osobisty,
 • umiejętność  stosowania odpowiednich przepisów,
 • umiejętność  organizacji własnej pracy,
 • postawa  etyczna,
 • sumienność,
 • sprawność,
 • bezstronność,
 • wytrwałość i odporność na stres,
 • komunikatywność.

3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

 • dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i innych opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
 • wystawianie i doręczanie nakazów płatniczych na w /w podatki i opłaty,
 • rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków w sprawach podatkowych,
 • prowadzenie alfabetycznego spisu podatników, zestawienia gruntów i kart gospodarstw,
 • ewidencja nieruchomości,
 • prowadzenie rejestru przypisów i odpisów należności podatkowych,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań okresowych dotyczących podatków i opłat,
 • zbieranie informacji i kontrole podatników w zakresie prawidłowości zmian podatkowych jak również opodatkowania,
 • przyjmowanie wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wydawanie decyzji, sporządzanie list wypłat, sporządzanie sprawozdań oraz rozliczanie dotacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 • przyjmowanie podań oraz wydawanie decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej oraz innych ulg wynikających z odrębnych przepisów,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

    4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)  Pełny wymiar czasu pracy - planowane zatrudnienie  od 1 kwietnia 2017 r.

b)  Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie,

c)  Praca z monitorem ekranowym,

d)  Obsługa urządzeń biurowych,

f)  Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki,

g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( t. j.  Dz. U. z 2016 poz.902)."

- List motywacyjny

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

- Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),

- Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.),

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej        z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U.  z 2009 r. Nr 115 poz. 971),

- Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

7. Termin i miejsce  składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 marca 2017 r. osobiście w  dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 43 - sekretariat  lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór- podinspektor  w Referacie Finansowym".

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.liskow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Liskowie.

                                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                                                 /-/ Maria Krawiec   

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

Lisków, dnia 5 września 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor ds. księgowości w Referacie Finansowym

(nazwa stanowiska pracy)W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze z dnia 10 sierpnia 2016 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 5 kandydatów, z czego 4 kandydatów spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Kaźmierczak zamieszkała LiskówUzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Kaźmierczak spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku.

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.Wójt Gminy

/-/ Maria Krawiec

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

O G Ł O S Z E N I E
z  dnia 10 sierpnia  2016 r.
WÓJT  GMINY   LISKÓW 
OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY
W URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE  ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56Stanowisko urzędnicze:  podinspektor ds księgowości w Referacie Finansowym  Urzędu Gminy w Liskowie.

 1.    Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym: ekonomiczne lub kierunki pokrewne do wyżej wymienionego
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2.    Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów  ustaw wymaganych na zajmowanym stanowisku, a w szczególności: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa  o pracownikach samorządowych, ustawa o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego,
 • staż pracy na stanowisku urzędniczym,
 • wskazana  znajomość języka angielskiego  w stopniu podstawowym,
 • obsługa  komputera - podstawowa znajomość pakietu biurowego Office,
 • organizacja pracy zorientowana na zadania,
 • zorientowanie na rozwój osobisty,
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
 • umiejętność organizacji własnej pracy,
 • postawa etyczna,
 • sumienność,
 • sprawność,
 • bezstronność,
 • wytrwałość i odporność na stres,
 • komunikatywność,

3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

 • Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej dla potrzeb budżetu Gminy,
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów jednostki Urzędu Gminy,
 • Przygotowanie dokumentów księgowych (dekretacja) w zakresie dochodów, przychodów i rozchodów Organu Finansowego;
 • Przygotowanie dokumentów księgowych (dekretacja) w zakresie dochodów, jednostki Urzędu Gminy,
 • Księgowanie dokumentów Organu Finansowego w programie Księgowość Budżetowa;
 • Księgowanie dokumentów jednostki Urzędu Gminy w programie Księgowość Budżetowa w zakresie dochodów;
 • Uzgadnianie kont syntetycznych, analitycznych i rozrachunkowych Organu Finansowego;
 • Uzgadnianie kont syntetycznych, analitycznych i rozrachunkowych w jednostce Urzędu Gminy w zakresie dochodów;
 • Sporządzanie wydruków: obroty miesiąca, zestawienia obrotów i sald, dzienniki;
 • Uzgadnianie sald;
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz okresowych Organu Finansowego;
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych Urzędu Gminy oraz zbiorczych, w terminach i zakresie ustalonym przez Ministra Finansów;
 • Rozliczanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
 • Prowadzenie ewidencji środków pozabudżetowych;
 • Aktualizowanie planów finansowych;
 • Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej środków pochodzących z źródeł zagranicznych;
 • Współudział w opracowywaniu przepisów wewnętrznych;
 • Sporządzanie przelewów;
 • Terminowe rozliczanie i odprowadzanie należnych dochodów do budżetu państwa;
 • Przygotowywanie dokumentów Organu i Urzędu Gminy w celu przekazania do archiwum zakładowego;
 • Prowadzenie ewidencji podatku VAT i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
 • Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z wpłatami na PFRON;
 • Prowadzenie ewidencji do konta wydatków niewygasających, bieżące monitorowanie stanu wykonania oraz sporządzanie sprawozdań z wykorzystania wydatków niewygasających.;
 • Terminowe dokonywanie przelewu rat oraz odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 • Współudział w pracach dotyczących przygotowania projektów uchwał i zarządzeń odnośnie zmian w budżecie;
 • Udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta odpowiadających rodzajowi pracy określonemu w umowie o pracę.

 
    4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)  Pełny wymiar czasu pracy - planowane zatrudnienie sierpień 2016 r.

b)  Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie,

c)  Praca z monitorem ekranowym,

d)  Obsługa urządzeń biurowych,

f)  Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki

g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).


5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t .j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( t. j.  Dz. U. z 2016 poz.902)."

- List motywacyjny

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

- Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),

- Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U.  z 2009 r. Nr 115 poz. 971)

- Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

7. Termin i miejsce  składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia  22 sierpnia    2016 r. osobiście w  dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 43 -sekretariat  lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę z wymaganym dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór- podinspektor ds. księgowości w Referacie Finansowym".

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.liskow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Liskowie.

 

                                                                                             Wójt Gminy Lisków
                                                                                              /-/ Maria Krawiec   

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 podinspektor w Referacie Organizacyjnym

            Lisków, dnia  8 czerwca 2016 r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko    urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor  w  Referacie  Organizacyjnym

(nazwa stanowiska pracy)

 

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 23 maja 2016 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 7 kandydatów, z czego  6 kandydatów spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani Patrycja Wesołek zamieszkała  Lisków. 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Patrycja Wesołek  spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe  w ogłoszeniu o naborze.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej  wykazała się  dobrą znajomością przepisów prawa  oraz zagadnień występujących na tym stanowisku.  W wyniku  rekrutacji uzyskała najlepszy wynik wiedzy ogólnej i specjalistycznej uzyskując spośród kandydatów największą ilość punktów.

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz  doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

                                                                                 Wójt Gminy  
   /-/ Maria Krawiec

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

O G Ł O S Z E N I E
z  dnia 23 maja  2016 r.


WÓJT GMINY LISKÓW
OGŁASZA  NABÓR
NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY
W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE  ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56

 

Stanowisko urzędnicze:  Podinspektor w Referacie Organizacyjnym  Urzędu Gminy w Liskowie.

(nazwa  stanowiska  pracy)

 1.    Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych orazkorzystanie w pełni z praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym: administracyjne, zarządzanie oraz kierunki pokrewne do wyżej wymienionych
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo umyślne skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,

2.    Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o zamówieniach publicznych ustawy  o dostępie do informacji publicznej, ustawy o petycjach.
 • staż pracy na podobnym stanowisku,
 • wskazana  znajomość języka angielskiego  w stopniu podstawowym,
 • znakomita obsługa urządzeń biurowych,
 • obsługa  komputera - podstawowa znajomość pakietu biurowego Office,
 • zorientowanie na rozwój osobisty,
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
 • umiejętność organizacji własnej pracy,
 • postawa etyczna,
 • orientacja na klienta,
 • sumienność,
 • sprawność,
 • bezstronność,
 • wytrwałość i odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

1/ przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz   Urzędu, prowadzenie ewidencji korespondencji,

2/ prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników,

3/ prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu oraz rejestru zarządzeń i upoważnień Wójta Gminy Lisków,

4/ przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza, zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej,

5/ prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

6/ nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych, prowadzenie ewidencji pieczęci,

7/ przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski,

8/ analiza kosztów funkcjonowania  Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczenie opłat z tym związanych,

9/ zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

10/ prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

11/ prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

12/ zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

13/ sporządzanie list obecności pracowników Urzędu,

14/ obsługa strony internetowej gminy oraz portali społecznościowych, np. facebook,

15/ prowadzenie  rejestru zamówień publicznych na dostawy, roboty i usługi, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych,

16/ prowadzenie rejestru zamówień publicznych z wolnej ręki,

17/ realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

18/  prowadzenie rejestru wniosków o dostępie do informacji publicznej oraz petycji.

 

4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) Pełny wymiar czasu pracy - planowane zatrudnienie czerwiec 2016 r.

b) Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie,

c) Praca z monitorem ekranowym,

d) Obsługa urządzeń biurowych,

f)  Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki

g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

 

5.  Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t .j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j.  Dz. U. z 2014 poz.1202 ze zm..)",

- List motywacyjny

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

- Kserokopie świadectw pracy

- Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U.  z 2009 r. Nr 115 poz. 971)

- Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r. osobiście w  dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - pokój nr 3  lub pocztą na adres Urzędu Gminy   z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy podinspektor w Referacie Organizacyjnym".  Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

                                                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                                                                 /-/ Maria Krawiec   

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie

Lisków, dnia 29 marca 2016 r.

  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 11 marca 2016 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 17 kandydatów, z czego 16 kandydatów spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani Lis Honorata zamieszkała Madalin

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Lis Honorata  spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się  bardzo dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku . W wyniku rekrutacji uzyskała najlepszy wynik wiedzy ogólnej i specjalistycznej uzyskując spośród kandydatów największą ilość punktów.

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

 

                                               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                          w Liskowie
                                         /-/ Bożena Humelt

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na wolne stanowisko urzędnicze

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww.  stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.      Imię i nazwisko                           Miejsce zamieszkania

1.         Siałkowska Anna                           Annopol                  

2.         Józefiak Sławomir                          Koźminek

3.         Słomińska Joanna                         Chwalęcice

4.         Serafińska Aneta                           Lisków

5.         Kaczmarek Katarzyna                    Koźlątków

6.         Pokojowczyk Erwina                        Annopol

7.         Janicki Arkadiusz                           Skarżyn Kolonia

8.         Ratajczyk Ewelina                           Sokołów                                                                                            

9.         Kaźmierczak Joanna                       Lisków                   

10.       Tomalak Małgorzata                        Dębsko                        

11.        Belińska Anna                                Szczytniki                                                                                                 

12.        Kliber Joanna                                 Madalin                

13.        Splisgard Iwona                              Trzebienie                                                                                                  

14.        Lament Aniela                                Rakowiec                                                                                                        

15.        Lis Honorata                                   Madalin

16.        Kędzia Agata                                  Odpadki                                                                                  

 

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani  telefonicznie.

 

                                          Przewodnicząca Komisji

                                         /-/ Danuta Rogowicz

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LISKOWIE,
z siedzibą: ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora  ds. świadczeń wychowawczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie 

 

Podstawowe wymagania:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie wyższe,

5) znajomość zagadnień realizowanych na danym stanowisku m.in. z zakresu: Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu  dzieci (Dz. U. z  2016 r. poz.195), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz.114 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 23),

6)  umiejętność obsługi komputera (pracy z oprogramowaniem typu edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny) i urządzeń biurowych.


Dodatkowe wymagania:

1) doświadczenie w pracy z klientem,

2) umiejętność analizy dokumentów;

3) rzetelność, sumienność i dokładność;

4) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy.

5) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku:  administracja, zarządzanie lub ekonomia,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenie wychowawcze;

b) wprowadzanie danych z wniosków do programu informatycznego;

c) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i pism z zakresu świadczenia wychowawczego;

d) prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców;

e) sporządzanie comiesięcznych list wypłat świadczenia wychowawczego;

f) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego;

g) sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczenia wychowawczego i do GUS;

h) pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych ;

i) archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do składnicy akt;

j) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie;

k) ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów, związanych z wykonywaniem powierzonych w zakresie czynności obowiązków.

 

Warunki pracy:

a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat;

b) przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2016 r.;

c) umowa o pracę na czas określony;

d) praca biurowa w siedzibie GOPS w Liskowie;

e) praca przy komputerze; tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.


Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a) list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej);

b) kserokopia dowodu osobistego;

c) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

f) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy);

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U  z 2014 poz. 1202 ze zm.).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.


Termin i miejsce składania dokumentów

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. świadczenia wychowawczego" należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie lub drogą pocztową - listem poleconym na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, w terminie do dnia 22 marca  2016 r. do godziny 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie). Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

 

Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub te, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej .

3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.liskow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych będzie można odebrać w siedzibie Ośrodka. .

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)."

 

                                                                                                       Kierownik
                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                      w Liskowie
                                                                                               /-/ Bożena Humelt

 

Zarządzenie Nr 2/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie z dnia 11 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 2/2016

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

z dnia 11 marca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.

Na podstawie  art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) oraz na podstawie § II Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 2/2009  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie z dnia 04 września 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie.

§ 2

Powołuję Komisję do przeprowadzenia naboru w składzie:

1) Danuta Rogowicz  - przewodnicząca Komisji
2) Beata Juszczak- sekretarz Komisji
3) Agata Rutka - członek Komisji

§ 3

Komisja będzie działać do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                 w Liskowie
                                                                           /-/ Bożena Humelt

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 Kierownik Referatu Oświaty i Sportu

Lisków, dnia 31 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na kierownicze stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Liskowie
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu


W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 12 sierpnia 2015 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 5 kandydatów, z czego 3 kandydatów spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani Sitko Dorota zamieszkała Lisków

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sitko Dorota spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku. W wyniku rekrutacji uzyskała najlepszy wynik wiedzy ogólnej i specjalistycznej uzyskując spośród kandydatów największą ilość punktów.

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierowniczym.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

                                               Wójt  Gminy Lisków
                                               /-/ Maria Krawiec

Ogłoszenie o naborze na Kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Oświaty i Sportu w Urzędzie Gminy w Liskowie

O G Ł O S Z E N I E
z  dnia 12 sierpnia  2015 r.

WÓJT  GMINY  LISKÓW 
OGŁASZA NABÓR
NA  WOLNE STANOWISKO PRACY
W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE  ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56

 

Kierownicze stanowisko urzędnicze:  Kierownik Referatu Oświaty i Sportu w Urzędzie Gminy w Liskowie.

(nazwa  stanowiska  pracy)

 1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych orazkorzystanie w pełni z praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym: administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze oraz kierunki pokrewne do wyżej wymienionych
 • co najmniej 4 letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo umyślne skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, prawo zamówień publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • wskazana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym
 • obsługa komputera - podstawowa znajomość pakietu biurowego Office
 • umiejętność negocjacji,
 • umiejętność redagowania tekstów, prezentacji i przemówień,
 • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,
 • umiejętność zarządzania budżetem,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa
 • umiejętność organizacji własnej pracy, podległych pracowników oraz ustalania priorytetów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność
 • sprawność
 • bezstronność
 • postawa etyczna
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • odpowiedzialność,
 • wytrwałość i odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B


3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy Lisków jako organu prowadzącego gminne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowe, w szczególności:

 • zakładanie, przekształcanie i likwidowanie publicznych przedszkoli w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz punktów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów,
 • realizacja obowiązku szkolnego,
 • kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,
 • zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjów,
 • zapewnianie dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • zapewnianie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły wraz z opieką, w tym prowadzenia spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych na dowożenie dzieci,
 • obsługa ekonomiczno-finansowa gminnych jednostek oświatowych oraz nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek oświatowych, w tym opracowywanie projektu budżetu dla jednostek oświatowych oraz ustalania, na podstawie otrzymanej subwencji i uchwalonego budżetu w części dotyczącej oświaty, budżetów na poszczególne jednostki oświatowe, prowadzenie ewidencji środków trwałych podległych jednostek oświatowych,
 • bieżąca ocena realizacji budżetu w części dotyczącej oświaty i sportu,
 • powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływanie z tych stanowisk,
 • ocenianie dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 • zatrudnianie dyrektorów tych jednostek jako pracowników- nauczycieli,
 • dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
 • ustalanie wynagrodzenia nauczycieli,
 • ustalanie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 • współpraca z organizacjami zrzeszającymi nauczycieli,
 • przyznawanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych zawodowo i emerytowanych,
 • prowadzenie ewidencji przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych,
 • nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
 • dotowanie niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • programowanie i koordynacja rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w szczególności:
 • nadzór nad zarządzaniem, organizowaniem pracy i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Hali Widowiskowo-Sportowej w Liskowie,
 • współpraca z klubami sportowymi i szkołami w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • nadzór nad opracowywaniem i realizacją kalendarza gminnych imprez sportowych,
 • rozwój wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach,
 • organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • przyznawanie stypendiów Wójta,
 • pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej i ze środków krajowych na zdania oświatowe oraz sportowe,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w części dotyczącej oświaty oraz Hali Widowiskowo-Sportowej w Liskowie,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym powierzanie organizacjom pozarządowym wykonywania zadań publicznych zgodnie z w/w ustawą w zakresie oświaty i sportu,
 • kierowanie pracą Referatu Oświaty oraz nadzór nad realizacją zadań przez podległych pracowników.

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) Pełny wymiar czasu pracy - planowane zatrudnienie od dnia 1 września 2015 r.
b) Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Lisków,
c) Praca z monitorem ekranowym,
d) Obsługa urządzeń biurowych,
e) W zależności od potrzeb konieczność wyjazdu poza stałe miejsce pracy,
f)  Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny),

5.  Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lisków, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2014 poz.1202.)",
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),
 • Kserokopie świadectw pracy
 • Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego wzał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 971)
 • Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.


Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. osobiście w  dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - sekretariat  lub pocztą na adres Urzędu Gminy   z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy Kierownik Referatu Oświaty i Sportu".  Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

                                                                                         Wójt Gminy Lisków
                                                                                          /-/ Maria Krawiec

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul Ks. Wacława Blizińskiego 56 podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Lisków, dnia 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska


W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 10 grudnia 2013 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 3 kandydatów, z czego 2 kandydatów spełniło wymogi formalne  i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Sylwia Sobczyk zamieszkała Lisków

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Sylwia Sobczyk  spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku. W wyniku rekrutacji uzyskała najlepszy wynik wiedzy ogólnej i specjalistycznej uzyskując spośród kandydatów największą ilość punktów.

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                    /-/ Maria Krawiec

Ogłoszenie Wójta Gminy Lisków o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 10 grudnia 2013 r.

WÓJT GMINY LISKÓW

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56


 Stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie.

 

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe: administracyjne, ekonomiczne bądź kierunki pokrewne, (zmiana z dnia 12.12.2013r.)
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane o oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

2.Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o odpadach, prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych, (zmiana z dnia 12.12.2013r.)
 • wskazane doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej na podobnym stanowisku
 • obsługa komputera - podstawowa znajomość pakietu biurowego Office
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji własnej pracy,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe należące do gminy Lisków.
 • Egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej.
 • Przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych, zastępczych etc.
 • Przejmowanie zakładowych budynków mieszkaniowych.
 • Przyznawanie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych i nadzór nad terminowym wykonywaniem okresowych kontroli budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla następujących budynków Gminy Lisków: budynek w Zalesiu, budynek w Trzebieniach, budynek w m. Wygoda oraz budynek mieszkalny w Liskowie ul. Karola Kosińskiego.
 • Prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem projektów finansowanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, w tym przygotowywanie wniosków o wsparcie finansowe dla gminy.
 • Prowadzenie spaw dotyczących rozliczeń inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych.
 • Prowadzenie zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego oraz zapytań ofertowych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) Pełny wymiar czasu pracy – zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2014 r.

b) Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Lisków.

c) Praca z monitorem ekranowym.

d) Obsługa urządzeń biurowych.

e) W zależności od potrzeb konieczność wyjazdu poza stałe miejsce pracy.

f) Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

5. Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lisków, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 223. poz. 1458 ze zm.)”,

- List motywacyjny

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

- Kserokopie świadectw pracy

- Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 971)

- Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23 grudnia 2013 r. osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy podinspektora w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska". Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

 

                                                                 Wójt Gminy
                                                                /-/ Maria Krawiec

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul.Ks. Wacława Blizińskiego 56

Lisków, dnia 6 marca 2013 r.

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko   urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor ds. gospodarki odpadami   w  Referacie  Infrastruktury

i Ochrony Środowiska


(nazwa stanowiska pracy)

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 11 kandydatów, z czego 5 kandydatów spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani ANITA  KLEŚTA zamieszkała  LISKÓW

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Anita Kleśta  spełniła wszystkie wymagania niezbędne   i dodatkowe       w ogłoszeniu o naborze.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej  wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa  oraz zagadnień występujących na tym stanowisku.  W wyniku  rekrutacji uzyskała najlepszy wynik wiedzy ogólnej i specjalistycznej uzyskując spośród kandydatów największą ilość punktów.

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz  doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

                                                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                                                      /-/ Maria Krawiec

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 11 lutego 2013 r.
WÓJT GMINY LISKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56


Stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie.
(nazwa stanowiska pracy)


1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe: administracyjne lub ochrona środowiska bądź kierunki pokrewne
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane o oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,


2. Wymagania dodatkowe
 

 • znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej oraz przepisów regulujących zakres ochrony środowiska (ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
 • preferowane doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach,
 • obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych,
 • predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, dyspozycyjność, systematyczność,
 • odpowiedzialność, dokładność, obowiązkowość, kreatywność, pomysłowość, samodzielność w działaniu, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich, dobra organizacja pracy.
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat." B".
   

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Wdrożenie i prowadzenie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie i ustawy o odpadach.
 • Przygotowywanie uchwał, zarządzeń oraz materiałów i dokumentów wyjściowych niezbędnych do organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej dla zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
 • Przygotowywanie projektów, programów, planów, strategii, regulaminów, informacji etc. dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Lisków w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminie i ustawą o odpadach.
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej i prowadzenie całości spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Dokonywanie rozliczeń finansowych, weryfikacja deklaracji oraz egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
 • Planowanie wydatków i dochodów w zakresie obejmującym system gospodarowania odpadami.
 • Sporządzanie sprawozdawczości księgowej w zakresie obejmującym gospodarkę odpadami.
 • Prowadzenie ewidencji umów właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru nieczystości stałych i płynnych.
 • Prowadzenie ewidencji umów właścicieli nieruchomości zamieszkałych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru nieczystości płynnych.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:


a) Pełny wymiar czasu pracy,
b) Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Lisków,
c) Praca z monitorem ekranowym,
d) Obsługa urządzeń biurowych,
e) W zależności od potrzeb konieczność wyjazdu poza stałe miejsce pracy,
f) Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny),


5. Wskaźnik zatrudnienia:


W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lisków, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:


- Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 223. poz. 1458 ze zm.)",
- List motywacyjny
- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),
- Kserokopie świadectw pracy
- Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)
- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 971)
- Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.


Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2013r. osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. gospodarki odpadami w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska". Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.


                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                   /-/ Maria Krawiec

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu

                                                                                                                           Lisków 06.05.2010r.
Wójt  Gminy  Lisków

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora :

Szkoły  Podstawowej    w   Zalesiu

adres : Pyczek 12   62-850  Lisków

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

     1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,  ukończyła  studia wyższe magisterskie i  posiada  przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela  w danej szkole  lub placówce;

     2) ukończyła  studia  wyższe lub  studia  podyplomowe  z zakresu  zarządzania  albo  kurs  kwalifikacyjny  z zakresu  zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie  z przepisami w  sprawie  placówek doskonalenia nauczycieli;

     3) posiada  co  najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub  pięcioletni  staż  pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

     4)  w  okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała   co najmniej  dobrą  ocenę pracy  w szkole lub placówce, a  w przypadku  nauczyciela   akademickiego  - pozytywną  ocenę  pracy w  okresie  ostatnich czterech lat  pracy w  szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu   zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem  do konkursu  na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

     5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym;

     6)  nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta  Nauczyciela ( Dz .U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.)oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

     7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

     8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów   publicznych (Dz.U.  2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn.zm).


2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją  funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

    2) poświadczoną  przez kandydata  za  zgodność  z  oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

    3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację:  o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w  przypadku nauczyciela akademickiego;

    4)oryginały lub poświadczone  przez kandydata za zgodność  z  oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających  posiadanie wymaganego stażu  pracy,

    5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających  posiadanie  wymaganego wykształcenia , w tym  dyplomu  ukończenia studiów wyższych oraz  świadectwo ukończenia  studiów podyplomowych      z zakresu zarządzania oświatą;

    6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym;

    7) oświadczenie , że przeciwko kandydatowi nie toczy się  postępowanie karne , postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie ;

    8) oświadczenie , że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo  lub umyślne  przestępstwo skarbowe;

    9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z  dysponowaniem środka  i publicznymi, o którym mowa w art.  31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia  17 grudnia  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz.114 , z późn.zm.);

   10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)

   11) oryginał  lub poświadczona  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania  stopnia nauczyciela  mianowanego lub dyplomowanego,

    12) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko    kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

    13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr  97, poz. 674 z  późn. zm.)  a  w przypadku  nauczyciela  akademickiego  w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o  szkolnictwie  wyższym  (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);

   14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora
w  Zalesiu„  w terminie do  dnia 20  maja   2010 r.  na   adres:  Urząd  Gminy w Liskowie, ul. Ks. W.  Blizińskiego  56, 62-850 Lisków  pok. nr  1.

  

      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:  Wójta  Gminy Lisków. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

Wójt Gminy Lisków

  /-/ Maria Krawiec

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Liskowie.

                                                                                                    Lisków, dnia 22 lutego 2010 r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko   urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor  w  Referacie  Infrastruktury i Ochrony Środowiska

(nazwa stanowiska pracy)

 

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani  AGNIESZKA  BŁASZCZYK zamieszkała  Trzebienie Pierwsze. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Agnieszka Błaszczyk  posiada wykształcenie  wyższe magisterskie odpowiednie do  oferowanego stanowiska  pracy.  Kandydatka została wybrana ze względu na  dobrą znajomość zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz  doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.  

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

 

                                                                                   

                                                                                                 Wójt Gminy Lisków

                                                                                                             /-/ Maria Krawiec

Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie

 

         LISTA     KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH   WYMAGANIA   FORMALNE

                    Stanowisko  urzędnicze:

podinspektor   w Referacie  Infrastruktury i Ochrony Środowiska      

Urzędu  Gminy  w  Liskowie

 nazwa  stanowiska  pracy

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 21 stycznia 2010 r.:

     Lp.   Imię i nazwisko                             Miejsce zamieszkania

1.     Agnieszka Błaszczyk                               Trzebienie Pierwsze

2.     Sylwia  Sobczyk                                       Lisków

3.   Monika  Szczygiecka                              Koźminek

4.   Renata Włodarczyk                                Lisków

 

   O  terminie i  miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani  telefonicznie.

 

Lisków, dnia 5 lutego 2010 r.                             Wójt Gminy Lisków

                                                                           /-/ Maria Krawiec

  

                                                                                                                                   

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie -stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

O G Ł O S Z E N I E

z  dnia 21 stycznia  2010 r.

WÓJT  GMINY   LISKÓW 

OGŁASZA  NABÓR

   NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE 

ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56

 

 Stanowisko urzędnicze:  podinspektor   w  Referacie Infrastruktury  i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie.

(nazwa  stanowiska  pracy)

 1.    Wymagania niezbędne:

·      obywatelstwo polskie,

·      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

·      wykształcenie wyższe: administracyjne lub ochrona środowiska bądź kierunki pokrewne

·      odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

·      brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane o oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·      nieposzlakowana opinia.

 

2.    Wymagania dodatkowe

·        znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym,   ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o odpadach, prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych,

·        wskazane doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej na podobnym stanowisku

·        obsługa komputera - podstawowa znajomość pakietu biurowego Office

·        dyspozycyjność,

·        komunikatywność,

·        kreatywność,

·        odpowiedzialność,

·        umiejętność pracy w zespole,

·        umiejętność organizacji własnej pracy,

·        odporność na stres,

·        wysoka kultura osobista,

·        wskazana znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym

 

 

3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

 

·        Ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe należące do gminy Lisków.

·        Egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej.

·        Prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych.

·        Przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych, zastępczych etc.

·        Przejmowanie zakładowych budynków mieszkaniowych.

·        Organizacja działań w zakresie gospodarki odpadami, ochrona środowiska przed  odpadami.

·        Prowadzenie ewidencji wyrobów azbestowych, zbiorników bezodpływowych, umów zawartych na wywóz odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

·        Prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem projektów finansowanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, w tym przygotowywanie wniosków  o wsparcie finansowe dla gminy.

 

4.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

-           Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej  i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t .j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 223.  poz. 1458 ze zm.)”,

-           List motywacyjny

-           Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

-           Kserokopie świadectw pracy

-    Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

-           Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 971)

-           Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 2 lutego2010 r. osobiście w  dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - sekretariat  lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy podinspektora w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska".  Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

Wójt Gminy Lisków

 /-/ Maria Krawiec

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie.

Lisków, dnia 24 września 2009r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56

Podinspektor

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani BEATA JUSZCZAK zamieszkała Żychów.

 

 

        Uzasadnienie dokonanego wyboru:

   

         Pani Beata Juszczak posiada odpowiednie wykształcenie do oferowanego stanowiska pracy. Kandydatka została wybrana ze względu na bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu zadań związanych z prowadzeniem Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, prowadzenia księgowości oraz zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

         Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty Urzedu Gminy w Liskowie.

                                                                                               Lisków, dnia 18 września 2009 r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko   urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor ds. księgowości  w  Referacie  Oświaty

(nazwa stanowiska pracy)

 

  

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani IWONA JANKOWSKA zamieszkała  Lisków. 

                                                                                 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Iwona Jankowska  posiada odpowiednie wykształcenie  ekonomiczne  do  oferowanego stanowiska  pracy.  Kandydatka została wybrana ze względu na bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu księgowości  i  rachunkowości budżetowej.  O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz  doświadczenie  zawodowe  w  pracy  w  administracji  samorządowej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

 

 

                                                                             

Lista kandydatów na stanowisko podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 7 września 2009 r.

                    Lisków ,dnia 18 września 2009 r.  

                                                                                           

                                                                  Lista

kandydatów na stanowisko podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 7 września 2009 r.

 

Informujemy, że w wyniku  wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali  się  następujący kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce Zamieszkania

1.

Beata Juszczak

Żychów

2.

Ewa Piotrowska

Żychów

3.

Małgorzata Tomalak

Dębsko

 

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu  rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

 

                                                                   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                             w Liskowie

                                                                                     /-/ Bożena Humelt

 

 

 

                          

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Liskowie

                   LISTA     KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH   WYMAGANIA   FORMALNE

Stanowisko  urzędnicze:

podinspektor  ds.  księgowości  w Referacie  Oświaty

Urzędu  Gminy  w  Liskowie

nazwa  stanowiska  pracy

  

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

     Lp.   Imię i nazwisko                             Miejsce zamieszkania

1.      Iwona  Jankowska                               Lisków

 

2.      Ilona Mikołajczyk                                Annopol

 

3.    Ewa Piotrowska                                     Żychów

 

4.    Małgorzata Tomalak                             Dębsko

 

   O  terminie i  miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani  telefonicznie.

 

                                                                                     Wójt  Gminy 

Lisków, dnia 15 września 2009 r.                                    /-/   Maria  Krawiec        

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie: stanowisko urzędnicze - podinspektor.

O G Ł O S Z E N I E

z  dnia 7 września  2009 r.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LISKOWIE 

OGŁASZA  NABÓR

   NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

W   GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W LISKOWIE  ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56

 

 Stanowisko urzędnicze:  podinspektor  

(nazwa  stanowiska  pracy)

 1.    Wymagania niezbędne:

-      obywatelstwo polskie,

-   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

-    przygotowanie zawodowe ekonomiczne lub administracyjne - wykształcenie wyższe

 -   odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-    brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane o oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-    nieposzlakowana opinia,

2.     Wymagania dodatkowe:

    -   znajomość księgowości budżetowej i przepisów prawa z zakresu ustawy o  

          rachunkowości i finansach publicznych

-         wskazane doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej na podobnym stanowisku

-   obsługa komputera - podstawowa znajomość pakietu biurowego Office

-    dyspozycyjność,

-    komunikatywność,

-    kreatywność,

-    odpowiedzialność,

       -   umiejętność pracy w zespole,

-     umiejętność organizacji własnej pracy,

-     odporność na stres

 3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

zadania związane z prowadzeniem Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, prowadzenie księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisków.

4.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

-           Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej  i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t .j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 223.  poz. 1458 ze zm.)”,

-           List motywacyjny

-           Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

-           Kserokopie świadectw pracy

-    Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

-           Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 971)

-           Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia  17 września 2009 r. osobiście w  dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - sekretariat  lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy podinspektora". 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.  

                      

 

 

 

                                                                                      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                       /-/  Bożena Humelt

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Liskowie.

O G Ł O S Z E N I E

z  dnia 3 września  2009 r.

WÓJT  GMINY   LISKÓW 

OGŁASZA  NABÓR

   NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE  ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56

 

 Stanowisko urzędnicze:  podinspektor  ds.  księgowości w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Liskowie.

(nazwa  stanowiska  pracy)

1.    Wymagania niezbędne:

-   obywatelstwo polskie,

-   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

-    przygotowanie zawodowe ekonomiczne lub administracyjne - wykształcenie wyższe

 -   odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-    brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane o oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-    nieposzlakowana opinia,

2.    Wymagania dodatkowe:

     -     znajomość księgowości budżetowej

-         znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o rachunkowości i finansach publicznych

-          wskazane doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej na podobnym stanowisku

-   obsługa komputera - podstawowa znajomość pakietu biurowego Office

-    dyspozycyjność,

-    komunikatywność,

-    kreatywność,

-    odpowiedzialność,

       -   umiejętność pracy w zespole,

-     umiejętność organizacji własnej pracy,

-     odporność na stres,

-     wysoka kultura osobista,

-           wskazana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie rachunkowości budżetowej, sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetów szkół,  księgowanie wydatków budżetowych. Wycena oraz rozliczanie inwentaryzacji w poszczególnych szkołach podległych gminie.

4.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

-           Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t .j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 223.  poz. 1458 ze zm.)”,

-           List motywacyjny

-           Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

-           Kserokopie świadectw pracy

-    Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

-          Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej        z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 971)

-           Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia     14 września 2009 r. osobiście w  dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - sekretariat  lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy podinspektora w Referacie Oświaty".  Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

                         

 

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                               /-/  Maria Krawiec

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie.

O G Ł O S Z E N I E

z  dnia  19 września  2008 r.

 

WÓJT GMINY LISKÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISKOWIE, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

 

 

Kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

                                                    (nazwa  stanowiska  pracy)

1.    Wymagania niezbędne:

·        obywatelstwo  polskie,

·        pełna zdolność do czynności prawnych,

·        korzystanie w pełni z praw publicznych,

·        odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

·        brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

·        nie karanie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

·        nieposzlakowana opinia,

·        wykształcenie wyższe  magisterskie

·         posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej określoną rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. (Dz. U. Nr 219, poz. 2224)- dopuszcza się możliwość przystąpienia do konkursu osób uzupełniających wykształcenie w przedmiotowym zakresie.

·        posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata w jednostkach pomocy społecznej,

·        doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzi,

·        znajomość problematyki społecznej

2.    Wymagania dodatkowe:

·        posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w   jednostkach  pomocy  społecznej,

·        znajomość   procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych,

·        znajomość przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

·        umiejętność kierowania zespołem pracowników,

·        znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

·        znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,

·        koncepcja organizacji i prac  Ośrodka Pomocy Społecznej

·        posiadanie prawo jazdy kat.” B”

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

·        wyrozumiałość

·        cierpliwość,

·        odpowiedzialność

·        odporność psychiczna w sytuacjach kryzysowych,

·        kreatywność

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·       kierowanie gminnym ośrodkiem pomocy społecznej i reprezentowanie go na zewnątrz w zakresie wykonywania zadań statutowych jednostki,

·        realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i innych wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki,

·        organizowanie pracy socjalnej gminnego ośrodka pomocy społecznej,

·        wydawanie i nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu  pomocy społecznej i innych przekazanych do kompetencji,

·        dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujących zapotrzebowanie za świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

·        udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom potrzebującym,

·        pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości pomocy ze strony innych instytucji,

·        udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

·        pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych,

·        współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami oraz instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,

·        inicjowanie nowych form pomocy,

·        inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na programy przeciwdziałania patologiom oraz łagodzenia skutków ubóstwa,

·        składanie radzie gminy corocznych sprawozdań z działalności ośrodka pomocy społecznej oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

·        planowanie finansowe jednostki i realizacja,

·        sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych.

   5.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

·          List motywacyjny

·         Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”,

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

·         Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

·         Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

·         Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 125 poz. 869)

·         Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 10  października 2008 r. osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 43 - sekretariat  lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie". Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

                                                                                                   Wójt  Gminy

                                                                                              /-/ Maria  Krawiec

 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciepielewie

Wójt Gminy Lisków

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Ciepielewie

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce;

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.)oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn.zm).

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz.114 , z późn.zm.);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciepielewie” w terminie do dnia 03 stycznia 2008 r. na adres: Urząd Gminy w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków pok. nr 1.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Wójta Gminy Lisków.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ogłoszenie z dnia 24.07.2007 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie z dnia 24 lipca 2007 r. Wójt Gminy Lisków ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56, 62 – 850 Lisków  Otwórz

Ogłoszenie z dnia 12.01.2007 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska    Otwórz

Zarządzenie Wójta Gminy Lisków w sprawie naboru

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie