Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. ...

Wynik   przeprowadzonego   konkursu  ofert   na   wykonywanie   zadań publicznych  związanych  z  realizacją  zadań samorządu  gminy w zakresie  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  w  2015 r.  przez  organizacje prowadzące   działalność  pożytku   publicznego   na wykonanie  zadania   w  sferze   kultury  fizycznej  i  sportu.

W  wyniku  przeprowadzonego  konkursu  ofert  na  realizację zadania  -  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2015 r., wybrano i zaakceptowano  następujące  organizacje  pozarządowe:

1.Towarzystwo Sportowe "Liskowiak"  - dotacja  w wysokości   6.500,00  zł   na realizację zadania:  Upowszechnienie  kultury  fizycznej  poprzez szkolenie sportowe dzieci i mlodzieży przez stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej   pn.  PETANQUE  w Liskowie  2015.

2.Towarzystwo Sportowe "Liskowiak" - dotacja w wysokości 50.000,00  zł  na realizację zadania:  Upowszechnianie  kultury  fizycznej  poprzez rozwój sportu szkolnego wsród dzieci, młodzieży i dorosłych pn.  Aktywni  Liskowianie  2015 .

3.Towarzystwo  Sportowe "Liskowiak" - dotacja  w wysokości  1500,00 zł  na realizację zadania :  Upowszechnianie  kultury  fizycznej  poprzez organizację zawodów sportowych na szczeblu gminy, organizację imprez rekreacyjno-sportowych  pn.  Turniej  tenisa  stołowego  w  Liskowie 2015.

                                                   Wojt Gminy Lisków
                                                   /-/ Maria Krawiec

Lisków, dnia 12-01-2015r.

Lista wiadomości