Ogłoszenia o konkursach

Sprawozdanie Wójta Gminy Lisków z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi ..."

Sprawozdanie Wójta Gminy Lisków z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016"

Lista wiadomości