Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Zarządzenie Nr   0050. 58.2015
Wójta Gminy Lisków
z  dnia   07  grudnia   2015  r. 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z  realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w  2016 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 2  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz.1515) art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zmianami),  Uchwały  nr XI/93/2015  Rady Gminy Lisków  z dnia  29.10.2015 r. w  sprawie: uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.  poz.1118  ze zmianami ) na 2016 rok." zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Kierując się intencją współfinansowania zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, propagowania aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz podniesienia poziomu sportu wyczynowego.
  2. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu ofert jak również rodzaj zadań publicznych, które dotyczą konkursu określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu przeznacza się z budżetu Gminy Lisków na 2016 rok kwotę:  60.000,00  zł. 

§ 3

Skład osobowy, Regulamin  Pracy   Komisji  oraz   zasady  oceny złożonych ofert  określone są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.   

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu:  w BIP,  na  tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy  i  na stronie  internetowej  gminy.

                                                               Wójt Gminy Lisków 
                                                              /-/ Maria Krawiec

Rozdzielnik:

- BIP
- strona internetowa
- tablica ogłoszeń UG,
- Rejestr Zarządzeń 
- a/a

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.58.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 07.12.2015 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.58.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 07.12.2015 r.

Lista wiadomości