Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. ...

 Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2016 r., wybrano i zaakceptowano następujące organizacje pozarządowe:

1. Towarzystwo Sportowe „Liskowiak" - dotacja w wysokości 52.300,00 zł na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu szkolnego wśród dzieci i młodzieży pn. „Aktywni Liskowianie 2016".

2. Towarzystwo Sportowe „Liskowiak" - dotacja w wysokości 1.200,00 zł na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych na szczeblu gminy, organizację imprez rekreacyjno - sportowych pn. „Turniej tenisa stołowego w Liskowie 2016".

3. Towarzystwo Sportowe „Liskowiak" - dotacja w wysokości 6.500,00 zł na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej - pn. „Petanque w Liskowie 2016".

Lisków, dn. 30.12.2015 r.                                                   Wójt Gminy Lisków
                                                                                     /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości