Ogłoszenia o konkursach

KONKURS NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

Lisków, dn. 15.02.2017 r.

 

WÓJT GMINY LISKÓW
OGŁASZA KONKURS NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH
PROGRAMU  MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
„LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

 

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 

1. Posiadanie niezbędnych kwalifikacji, doświadczenia i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującym polskim prawem, tj. uprawnienia instruktora, trenera lub nauczyciela wychowania fizycznego.

2. Ukończony 18 rok życia.

3. Wykształcenie minimum średnie.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Kandydat nie może pobierać wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.

2. Mile widziane przygotowanie pedagogiczne oraz ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. Kreatywność, dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

4. Zdolność nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

 

III. Zakres zadań animatora sportu:

 

1. Przygotowywanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją.

2. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.

3. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, rodzin, osób dorosłych i seniorów oraz osób niepełnosprawnych, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Lisków, zgodnie z  miesięcznym harmonogramem pracy.

4. Organizacja i nadzór na przebiegiem lig piłkarskich dla dzieci i młodzieży.

5. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej oraz współpraca z klubami sportowymi
i organizacjami pozarządowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych.

6. Promocja Gminy Lisków poprzez działania prowadzone na Orliku.

7. Dbanie o odpowiedni stan techniczny obiektu sportowego.

8. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.

9. Dysponowanie sprzętem sportowym.

10. Przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania Regulaminu korzystania
z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012.

11. Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki, jeżeli obejmują swoim zasięgiem Orlik w Liskowie.

12. Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch projektów sportowych realizowanych przez FRKF w skali ogólnopolskiej.

13. Przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez, turniejów, wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia, sprzyjających integracji społeczeństwa, mających na celu popularyzację aktywności fizycznej we współpracy z Urzędem Gminy w Liskowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Liskowie.

14. Zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu Lokalny Animator Sportu.

15. Uczestniczenie w regionalnych szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora Sportu,

16. Przygotowanie rocznego raportu pracy Lokalnego Animatora Sportu.

17. Przygotowanie raportów miesięcznych uwzględniających liczbę biorących udział w zajęciach prowadzonych przez animatora, zawierającego rozliczenie miesięcznego harmonogramu pracy.

18. Zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektów, na których realizowany projekt.

19. Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych przez animatora.

20. Rejestracja profilu animatora oraz Orlika w Liskowie na portalu internetowym NaszORLIK.pl oraz bieżąca aktualizacja informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na tym portalu.

21. Inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie.

4. Kserokopia dyplomu trenerskiego, legitymacji instruktorskiej lub kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego.

5. Kserokopia dowodu osobistego.

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zadań animatora.

7. Wypełniona oferta „LOKALNY ANIMATOR SPORTU” – załącznik nr 1.

8. Oświadczenie kandydata na Animatora – załącznik nr 2.

9. Oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 3

10. PROGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ANIMATORA uczestnika projektu „Lokalny Animator Sportu” – załącznik nr 4

 

 

V. Termin i miejsce składanych dokumentów:

 

1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie ofert prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres: Urząd Gminy, ul. Ks. W. Blizińskiego 56,
62-850 Lisków (decyduje data wpływu do tut. urzędu) w terminie do dnia 21 lutego 2017 r. do godz. 15.00.

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: NABÓR NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU  MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

3. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz.922)

4. Wójt Gminy Lisków zastrzega sobie prawo wyboru spośród złożonych ofert, kandydatów, z którymi przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

5. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

6.   Niekompletne aplikacje nie będą rozpatrywane.

 

V. Informacje dodatkowe:

 

1. Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy zlecenia na okres marzec-listopad 2017, na określoną liczbę godzin na obiekcie Moje Boisko ORLIK 2012 w Liskowie.

2. Wymiar czasu pracy na Orliku to 138 godzin miesięcznie.

3. Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do współpracy będą przetwarzane tylko w celach archiwizacyjnych.

4. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

5. Kandydaci, którzy zostaną wyłonieni w konkursie ofert o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie, a ponadto informacja o wynikach konkursu będzie udostępniona na stronie internetowej BIP Gminy Lisków.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 7634052.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu „Lokalny Animator Sportu” znajdują się na stronie internetowej: http://frkf.pl/

 

Załączniki.zip 

                                                                                  Wójt Gminy Lisków

                                                                                    /-/  Maria Krawiec

Lista wiadomości