Ogłoszenia o konkursach

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ..."
Lista wiadomości