Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Zarządzenie Nr   0050.1.2018
Wójta Gminy Lisków
z
dnia  04 stycznia  2018  r. 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), Uchwały nr XXIII/170/2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na 2018 rok" zarządzam, co następuje:

§ 1

1.   Kierując się intencją współfinansowania zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, propagowania aktywnego spędzenia czasu wolnego.

2.    Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu ofert jak również rodzaj zadań publicznych, które dotyczą konkursu określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu przeznacza się z budżetu Gminy Lisków na 2018 rok kwotę:  48.000,00 zł. 

§ 3

Skład osobowy, Regulamin Pracy Komisji Konkursowej oraz zasady oceny złożonych ofert określone są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu: w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie internetowej gminy.

                                                                                                                                            
                                                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                                                      /-/ Maria Krawiec

Zarządzenie wraz z załącznikami
Formularz oferty

Lista wiadomości