Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

 

Ogłaszający konkurs :

Gmina Lisków

ul. ks. W. Blizińskiego 56

62 – 850 Lisków

NIP : 968-085-74-99

REGON : 250855452

Strona internetowa: www.bip.liskow.pl

 

I.                   Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1460) Wójt Gminy Lisków ogłasza otwarty nabór na partnera ( spoza sektora finansów publicznych ), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z  przeznaczeniem na "Regionalną Izbę Pamięci" wraz z przebudową klatki schodowej.

 

II.                Cel partnerstwa

Wspólne przygotowanie, zarządzanie i realizacja projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału Ludzkiego, Działanie 9.2. - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

 

Do zadań partnera będzie należało :

- przygotowanie terminarza rocznego i prowadzenie zajęć edukacyjnych i poznawczych dla różnych grup wiekowych i zainteresowań z zakresu historii regionalnej i ponadregionalnej

- prowadzenie gminnych i ponadregionalnych spotkań rozwijających wiedzę                            i zainteresowanie historią

- organizowanie i współorganizowanie wystaw związanych z tradycją regionu

- współorganizowanie zbiórek eksponatów oraz ich opisywanie i tworzenie zasobów dla ekspozycji Izby

- prowadzenie zajęć ze zdobywania, konserwowania i eksponowania przedmiotów historii       i kultury

- promowanie lokalnych tradycji historycznych, kulturalnych, społecznościowych.

 

     III. Zakres tematyczny partnerstwa:

Zgodny z wytycznymi Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

 

III.             Kryteria wyboru partnera

Kryteria dostępu :

 1. Prowadzenie działalności potencjalnego partnera w zakresie zgodnym z celami partnerstwa
 2. Posiadanie statusu prawnego wymaganego od partnera projektu zgodnie z przepisami odrębnymi.

  Kryteria dodatkowe :

  1. Okres prowadzenia działalności

  - do 3 lat – 1 pkt

  - powyżej 3 lat do 5 lat – 2 pkt

  - powyżej 5 lat – 3 pkt

        2.   Prowadzi historyczne badania terenowe

              - 3 badania w ciągu ostatnich dwu lat – 1 pkt

              - 5 badań w ciągu ostatnich dwu lat – 2 pkt

              - 7 badań w ciągu dwu ostatnich lat – 3 pkt

       3. Deklaruje przeprowadzenie w Izbie :

             - do 4 spotkań w ciągu roku – 1 pkt

             -  5 i więcej spotkań w ciągu roku – 2 pkt

       4. Deklaruje zorganizowanie lub współorganizowanie  ;

             - co najmniej 1 długoterminowej ( 1 miesiąc ) wystawy – 1 pkt

             - dwu i więcej długoterminowych wystaw – 2 pkt

       5. Podpisanie umowy na okres :

            - do 6 lat – 1 pkt

            - powyżej 6 lat – 2 pkt

   

   

  I.                   Sposób przygotowania i złożenia oferty:

  Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów :

  1. Wypełniony formularz oferty.
  2. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiedni wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu.
  3. Załączniki niezbędne w postępowaniu do udzielenia dotacji w ramach WRPO tj. :

  a) oświadczenie o kwalifikowalności VAT,

  b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania zgodnie z Ustawą o finansach publicznych,

  c)oświadczenie o przestrzeganiu Ustawy prawo zamówień publicznych,

  d)zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

  e)oświadczenie o niekaralności w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  f)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o ubieganie się o dofinansowanie na podstawie  Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

  g)oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w dokumentacji konkursowej.

  Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej Ogłaszający wybierze do realizacji projektu jednego Partnera.

  Wybranemu Podmiotowi ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz zasady finansowania projektu.

  W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą ilość punktów.

   

  II.                Termin, miejsce i sposób składania ofert :

  1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresem oferty, określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
  3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
  4. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu - WRPO 2014-2020”, pocztą  na adres : Urząd Gminy Lisków, ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62 – 850 Lisków lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Lisków, ul. ks. W. Blizińskiego 43, 62 – 850 Lisków, pok. 4
  5. Termin składania ofert upływa 13 marca 2018 roku o godz. 11:00.
  6. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia,          a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

   

  III.             Informacje dodatkowe

  1.      Partnerstwo wygasa :

  a)w przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu

  b)nie otrzymania dofinansowania do złożonego wniosku

          2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 
Załączniki:
 
 
Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec
Lista wiadomości