Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na Animatora Sportu w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”

Lisków, dn. 01.02.2018 r.

 

WÓJT GMINY LISKÓW
OGŁASZA KONKURS NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH
PROGRAMU  MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
„LOKALNY ANIMATOR SPORTU"

 

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1. Posiadanie niezbędnych kwalifikacji, doświadczenia i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującym polskim prawem, tj. uprawnienia instruktora, trenera lub nauczyciela wychowania fizycznego.

2. Ukończony 18 rok życia.

3. Wykształcenie minimum średnie.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Kandydat nie może pobierać wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.


II. Wymagania dodatkowe:

1. Udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.

2. Mile widziane przygotowanie pedagogiczne oraz ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. Kreatywność, dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

4. Zdolność nawiązywania kontaktów międzyludzkich.


III. Zakres zadań animatora sportu:

1. Przygotowywanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją, prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.

2.Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych uwzgledniających powszechną dostępność dla dzieci i młodzieży, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Lisków.

3. Wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii)

- organizacja  regularnych  i  atrakcyjnych  zajęć sportowych   dla   wybranych   grup priorytetowych  (przedszkolaki,  rodziny,  osoby  niepełnosprawne,  seniorzy  oraz członkowie wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP, uniwersytety III wieku itp.) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.

4. Organizacja i nadzór na przebiegiem lig piłkarskich dla dzieci i młodzieży.

5. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej oraz współpraca z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych.

6. Promocja Gminy Lisków poprzez działania prowadzone na Orliku.

7. Dbanie o odpowiedni stan techniczny obiektu sportowego.

8. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.

9. Dysponowanie sprzętem sportowym.

10. Przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012.

11. Angażowanie  się  w  organizację  turniejów  i  akcji  społecznych  inicjowanych  lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki.

12. Zorganizowanie    i    przeprowadzenie    minimum trzech projektów  sportowych realizowanych przez Fundację Orły Sportu w skali ogólnopolskiej w roku 2018.

13. Przeprowadzenie   przynajmniej trzech lokalnych   akcji   promocyjnych,   w   tym organizacja  imprez  i  wydarzeń  sportowych  dla  społeczności  lokalnej  (różne  grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia w roku 2018 we współpracy z Urzędem Gminy w Liskowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Liskowie.

14. Zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu Lokalny Animator Sportu.

15. Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora Sportu.

16. Przygotowanie rocznego raportu pracy Lokalnego Animatora Sportu.

17. Przygotowanie raportów miesięcznych uwzględniających liczbę biorących udział w zajęciach prowadzonych  przez  animatora, zawierającego rozliczenie  miesięcznego harmonogramu pracy, do 5 każdego miesiąca.

18. Zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektów, na których realizowany projekt.

19. Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych przez animatora.

20. Rejestracja profilu animatora oraz Orlika w Liskowie na portalu internetowym do obsługi Programu Lokalny Animator Sportu, bieżąca aktualizacja informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na tym portalu.

21. Współpraca  z  klubami  sportowymi  w  celu  wspierania  rozwoju  młodych  talentów sportowych, współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej.

22. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i badań.

23. Posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podanego do publicznej wiadomości.

24. Inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.


IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie.

4. Kserokopia dyplomu trenerskiego, legitymacji instruktorskiej lub kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego.

5. Kserokopia dowodu osobistego.

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zadań animatora.

7. Wypełniona oferta „LOKALNY ANIMATOR SPORTU" - załącznik nr 1.

8. Oświadczenie kandydata na Animatora - załącznik nr 2.

9. Oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik nr 3.

10. PROGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ANIMATORA uczestnika projektu „Lokalny Animator Sportu" - załącznik nr 4.


V. Termin i miejsce składanych dokumentów:

1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie ofert prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres: Urząd Gminy, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków (decyduje data wpływu do tut. urzędu) w terminie do dnia 7 lutego 2018 r. do godz. 15.00.

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: NABÓR NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU  MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU"

3. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz.922 ze zm.)

4. Wójt Gminy Lisków zastrzega sobie prawo wyboru spośród złożonych ofert, kandydatów, z którymi przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

5. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

6.   Niekompletne aplikacje nie będą rozpatrywane.


V. Informacje dodatkowe:

1. Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy zlecenia na okres marzec-listopad 2018, na określoną liczbę godzin na obiekcie Moje Boisko ORLIK 2012 w Liskowie, po zakwalifikowaniu Gminy Lisków do projektu Lokalny Animator.

2. Wymiar czasu pracy na Orliku to 138 godzin miesięcznie.

3. Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do współpracy będą przetwarzane tylko w celach archiwizacyjnych.

4. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

5. Kandydaci, którzy zostaną wyłonieni w konkursie ofert o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 7634052.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu „Lokalny Animator Sportu" znajdują się na stronie internetowej: http://orlysportu.pl/


Załączniki do pobrania
                                                                    Wójt Gminy Lisków
                                                                   /-/ Maria Krawiec
Lista wiadomości