Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego ..."

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2018
WÓJTA GMINY LISKÓW
z dnia 05 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej pn. „Kształtowanie  przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w  miejscowościach  Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn- Kolonia  oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie  położonego na sąsiedniej nieruchomości" i powołania Sądu konkursowego.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

Ogłasza się  konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno -urbanistycznej pn. „Kształtowanie  przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w  miejscowościach  Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn- Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie  położonego na sąsiedniej nieruchomości"

§2.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z Regulaminem konkursu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Powołuje się Sąd konkursowy do realizacji zadań związanych z konkursem na opracowanie koncepcji architektoniczno -urbanistycznej pn. „Kształtowanie  przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w  miejscowościach  Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn- Kolonia  oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie  położonego na sąsiedniej nieruchomości"
 w następującym składzie:

 

1)  Przewodniczący: Irena Tomaszewska
2)  Sekretarz: Katarzyna Kaczmarek
3)  Członkowie: Jadwiga Koryńska, Danuta Wysocka -Stachowiak, Tomasz Brodziak, Andrzej Walasz.

§4.

Zmiana w składzie Sądu konkursowego następuje w drodze odrębnego Zarządzenia Wójta Gminy Lisków.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza  się Sądowi konkursowemu.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                               Wójt Gminy Lisków
                              /-/ Maria Krawiec

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 2A do Regulaminu konkursu

Lista wiadomości