Ogłoszenia o konkursach

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego o nr RPWP.06.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18 dla Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego o nr RPWP.06.04.01IZ0030001/18 dla Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi ogłoszonego w dniu
2018-02-28 w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

 

 

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Lisków z siedzibą  ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania nr 6.4.1

 

I.              Cel projektu: 

Wsparcia tworzenia nowych miejsc w żłobku w Gminie Lisków,

Wsparcie będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II.             Proponowany zakres zadań projektowych przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w stworzeniu wniosku o dofinansowanie i w realizacji projektu.

 

III.           Typy działań przewidziane do realizacji:

 

a)    tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.

b)    wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

c)     wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu zapewnienia opieki dziennego opiekuna.

d)    nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3).

e)    aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

f)      wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3).

 

IV.           Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a.     Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b.     Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 3 pkt

c.     Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 3 pkt

 

V.            Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a.     informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b.     zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 

c.     opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS, w tym w projektach dotyczących tworzenia nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych.

 

VI.           Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a.     być sporządzone w języku polskim;

b.     zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c.     zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d.     zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań

e.     zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w WRPO 2014+ oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

f.      zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

·       art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077);

·       art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 769);

·       art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 703).

 

VII.          Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a.     Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Wójta Gminy Lisków.

b.     Na podstawie rozstrzygnięcia  Wójta Gminy Lisków  z wybranym Oferentem  zostanie zawarta umowa partnerska.

c.     Od rozstrzygnięcia Wójta  nie przysługuje odwołanie.

d.     Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie. 

 

VIII.        Sposób i termin składania ofert:

a.     Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  Urząd Gminy w Liskowie, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków  z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dla działania 6.4.1”.

b.     Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 08.05.2018 r. do godz. 10.00.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

 

Lisków, dnia 16.04.2018 r.  

                                                                                                  

                                                                                                           Wójt Gminy Lisków

                                                                                                             /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości