Ogłoszenia o konkursach

Wyniki otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Lisków, 09.05.2018 r.

Gmina Lisków
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

62-850 Lisków
 


Wyniki otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

W wyniku przeprowadzonego otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu otwartego o nr RPWP.06.04.01-IŻ-00-30-001/18 dla Poddziałania 6.4.1 ogłoszonego w dniu 2018-02-28 w wyznaczonym terminie, wpłynęła 1 oferta złożona przez  Project Hub sp. z o.o., ul. Trzcianecka 3e, 60-434 Poznań.

Oferta Project Hub sp. z o.o., ul Trzcianecka 3e, 60-434 Poznań spełniła kryteria dostępu. W wyniku oceny według kryteriów przedstawionych w ofercie, oferta Project Hub sp. z o.o., ul. Trzcianecka 3e, 60-434 Poznań, uzyskała 9 pkt. na 10 pkt. możliwych. 

Gmina Lisków  informuje, że  Project Hub sp. z o.o., ul. Trzcianecka 3e, 60-434 Poznań, zostało wybrane na partnera w celu wspólnej realizacji projektu.

                                                                                            Wójt Gminy Lisków
                                                                                             /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości