Ogłoszenia o konkursach

WÓJT GMINY LISKÓW OGŁASZA KONKURS NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

Lisków, dn. 20.12.2018 r.

 

WÓJT GMINY LISKÓW
OGŁASZA KONKURS NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH
PROGRAMU  MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
„LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

 

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 

1. Posiadanie niezbędnych kwalifikacji, doświadczenia i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującym polskim prawem, tj. uprawnienia instruktora, trenera lub nauczyciela wychowania fizycznego.

2. Ukończony 18 rok życia.

3. Wykształcenie minimum średnie.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Kandydat nie może pobierać wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.

2. Mile widziane przygotowanie pedagogiczne oraz ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. Kreatywność, dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

4. Zdolność nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

 

III. Zakres zadań animatora sportu:

 

1. Przygotowywanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją, prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.

2.Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych uwzgledniających powszechną dostępność dla dzieci i młodzieży, rodzin osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Lisków.

3. Wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii)

- organizacja  regularnych  i  atrakcyjnych  zajęć sportowych   dla   wybranych   grup

priorytetowych  (przedszkolaki,  rodziny,  osoby  niepełnosprawne,  seniorzy  oraz członkowie wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP, uniwersytety III wieku

itp.) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.

4. Organizacja i nadzór nad przebiegiem lig piłkarskich dla dzieci i młodzieży.

5. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej oraz współpraca z klubami sportowymi
i organizacjami pozarządowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych.

6. Promocja Gminy Lisków poprzez działania prowadzone na Orliku.

7. Dbanie o odpowiedni stan techniczny obiektu sportowego.

8. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.

9. Dysponowanie sprzętem sportowym.

10.Przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania Regulaminu korzystania
z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012.

11. Angażowanie  się  w  organizację  turniejów  i  akcji  społecznych  inicjowanych  lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.

12. Zorganizowanie    i    przeprowadzenie    minimum trzech projektów  sportowych

realizowanych przez Fundację Orły Sportu w skali ogólnopolskiej w roku 2019.

13. Przeprowadzenie   przynajmniej trzech lokalnych   akcji   promocyjnych,   w   tym

organizacja  imprez  i  wydarzeń  sportowych  dla  społeczności  lokalnej  (różne  grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia w roku 2019 we współpracy z Urzędem Gminy w Liskowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Liskowie.

14. Zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu Lokalny Animator Sportu.

15. Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora Sportu.

16. Przygotowanie rocznego raportu pracy Lokalnego Animatora Sportu.

17. Przygotowanie raportów miesięcznych uwzględniających liczbę biorących udział w zajęciach prowadzonych  przez  animatora, zawierającego rozliczenie  miesięcznego harmonogramu pracy, do 5 każdego miesiąca.

18. Zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektów, na których realizowany projekt.

19. Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych przez animatora.

20. Rejestracja profilu animatora oraz Orlika w Liskowie na portalu internetowym do obsługi Programu Lokalny Animator Sportu, bieżąca aktualizacja informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na tym portalu.

21. Współpraca  z  klubami  sportowymi  w  celu  wspierania  rozwoju  młodych  talentów sportowych, współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej.

22. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i badań.

23. Posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podanego do publicznej wiadomości.

24. Inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie.

4. Kserokopia dyplomu trenerskiego, legitymacji instruktorskiej lub kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego.

5. Kserokopia dowodu osobistego.

6. Wypełniona oferta „LOKALNY ANIMATOR SPORTU” – załącznik nr 1.

7. Oświadczenie kandydata na Animatora – załącznik nr 2.

8. Oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 3.

9. Program planowanych działań animatora uczestnika projektu „Lokalny Animator Sportu” – załącznik nr 4.

10. Obowiązek informacyjny  RODO Animator Sportu -  załącznik nr 5.

11. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze - załącznik nr 6.

 

V. Termin i miejsce składanych dokumentów:

 

1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie ofert prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres: Urząd Gminy, ul. Ks. W. Blizińskiego 56,
 2 stycznia 2019 r. do godz. 15.00.

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: NABÓR NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU  MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

4. Wójt Gminy Lisków zastrzega sobie prawo wyboru spośród złożonych ofert, kandydatów, z którymi przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

5. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

6.   Niekompletne aplikacje nie będą rozpatrywane.

 

V. Informacje dodatkowe:

 

1. Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy zlecenia na okres marzec-listopad 2019, na określoną liczbę godzin na obiekcie Moje Boisko ORLIK 2012 w Liskowie, po zakwalifikowaniu Gminy Lisków do projektu Lokalny Animator Sportu.

2. Wymiar czasu pracy na Orliku to 120 godzin miesięcznie.

3. Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do współpracy będą przetwarzane tylko w celach archiwizacyjnych.

4. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

5. Kandydaci, którzy zostaną wyłonieni w konkursie ofert o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 7634052.

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Lisków

                                                                                             /-/ Maria Krawiec 

Lista wiadomości