Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowsz

Zarządzenie Nr 0050.1.2019

Wójta Gminy Lisków

z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.), art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), Uchwały nr XL/329/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) na 2019 rok” zarządzam, co następuje:§ 1

  1. Kierując się intencją współfinansowania zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, propagowania aktywnego spędzenia czasu wolnego.

  2. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu ofert jak również rodzaj zadań publicznych, które dotyczą konkursu określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu przeznacza się z budżetu Gminy Lisków na 2019 rok kwotę: 50.000,00 zł. § 3

Skład osobowy, Regulamin Pracy Komisji Konkursowej oraz zasady oceny złożonych ofert określone są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Liskowie.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu: w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie internetowej gminy.

 

Wójt Gminy Lisków

 /-/ Maria Krawiec 

 

 

Rozdzielnik:

- BIP

- strona internetowa

- tablica ogłoszeń UG,

- Rejestr Zarządzeń 

- a/a 

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 22 stycznia 2019 r. 

Formularz oferty

 

 

Lista wiadomości