Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Zarządzenie Nr   0050.4.2020

Wójta Gminy Lisków

z dnia  31 stycznia  2020  r. 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie                                                                                                                               wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.), art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ), Uchwały nr XIII/135/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami) na 2020 rok" zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.   Kierując się intencją współfinansowania zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, propagowania aktywnego spędzenia czasu wolnego.

2.    Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu ofert jak również rodzaj zadań publicznych, które dotyczą konkursu określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu przeznacza się z budżetu Gminy Lisków na 2020 rok kwotę:  50.000,00 zł. 

 

                                                                                   § 3

Skład osobowy, Regulamin Pracy Komisji Konkursowej oraz zasady oceny złożonych ofert określone są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Liskowie.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu: w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie internetowej gminy Lisków.

 

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Lisków

                                                                                                                                          /-/ Maria Krawiec

 

 Załączniki:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Lista wiadomości