Ogłoszenia o konkursach

OGŁOSZENIE KONKURSU NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

WÓJT GMINY LISKÓW
OGŁASZA KONKURS NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH
PROGRAMU  MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
„LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

 

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 

1. Posiadanie niezbędnych kwalifikacji, doświadczenia i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującym polskim prawem, tj. uprawnienia instruktora, trenera lub nauczyciela wychowania fizycznego.

2. Ukończony 18 rok życia.

3. Wykształcenie minimum średnie.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Kandydat nie może pobierać wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1.Udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.

2. Mile widziane przygotowanie pedagogiczne oraz ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. Kreatywność, dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

4. Zdolność nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

 

III. Zakres zadań animatora sportu:

 

1. wypełnianie powierzonych mu zadań w okresie trwania projektu,

2. organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniających powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy,

3. wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii) – organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla wybranych grup priorytetowych (przedszkolaki, rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz członkowie wybranych organizacji społecznych, np. ZHP, OSP, uniwersytety III wieku itp. ) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy,

4. zorganizowanie i przeprowadzenie projektów sportowych realizowanych przez Fundację Orły Sportu w skali ogólnopolskiej w roku 2020,

5. współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń w roku 2020, promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,

6. promocja swojej gminy, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych,

7. organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu – zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu Lokalny Animator Sportu,

8. przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych przez animatora,

9. współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych, współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi i pozarządowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,

10. angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu,

11. umożliwienie przeprowadzenia kontroli i badań,

12. generowanie i przesyłanie do JST raportów miesięcznych dokumentujących wykonywanie powierzonych zadań, zawierających rozliczenie miesięcznego harmonogramu pracy oraz uwzględniająca liczbę uczestników zajęć (przy wykorzystaniu portalu rozliczeniowego dostępnego przez stronę www.naszorlik.pl w terminie do 5 (słownie: piątego) dnia każdego miesiąca.

13. współpraca z osobą nadzorującą z ramienia JST, odpowiedzialną za akceptację co miesięcznych raportów przy wykorzystaniu portalu rozliczeniowego dostępnego przez stronę www.naszorlik.pl,

14. przygotowanie i dostarczenie do JST do akceptacji rocznego raportu pracy Loklnego Animatora Sportu w terminie do 10 grudnia 2020 roku,

15. posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i posiadanego do publicznej wiadomości,

16. zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektów, na których realizuje projekt,

17. uczestniczenie w bezpłatnych szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora Sportu,

18. dbanie o dobre imię Operatora, Ministerstwa Sportu oraz ewentualnych partnerów projektu,

19. zapoznawanie się z komunikatami i powiadomieniami przesyłanymi przez Operatora i zamieszczanymi na stronie www.orlysportu.pl,

20. niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o każdorazowej zmianie danych teleadresowych (miejsce zamieszkania, numer telefonu), zmianie numeru rachunku bankowego, zmianie statutu zawodowego, uzyskiwaniu/nie wynagrodzenia określonego Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 z późn. zm.) z innych źródeł niż te wynikające z niniejszej Ustawy,

21. współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej oraz współpraca z klubami sportowymi
i organizacjami pozarządowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych.

22. dbanie o odpowiedni stan techniczny obiektu sportowego,

23. dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,

24. dysponowanie sprzętem sportowym,

25.przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania Regulaminu korzystania
z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie.

4. Kserokopia dyplomu trenerskiego, legitymacji instruktorskiej lub kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego.

5. Kserokopia dowodu osobistego.

6. Wypełniona oferta „LOKALNY ANIMATOR SPORTU” – załącznik nr 1.

7. Oświadczenie kandydata na Animatora – załącznik nr 2.

8. Oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 3.

9. Program planowanych działań animatora uczestnika projektu „Lokalny Animator Sportu” – załącznik nr 4.

10. Obowiązek informacyjny  RODO Animator Sportu -  załącznik nr 5.

11. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze - załącznik nr 6.

 

V. Termin i miejsce składanych dokumentów:

 

1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie ofert prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres: Urząd Gminy, ul. Ks. W. Blizińskiego 56,
 24.02.2020 r. do godz. 15.00.

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: NABÓR NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU  MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”.

3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

4. Wójt Gminy Lisków zastrzega sobie prawo wyboru spośród złożonych ofert, kandydatów, z którymi przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

5. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

6. Niekompletne aplikacje nie będą rozpatrywane.

 

V. Informacje dodatkowe:

 

1. Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy zlecenia na okres marzec-listopad 2020, na określoną liczbę godzin na obiekcie Moje Boisko ORLIK 2012 w Liskowie, po zakwalifikowaniu Gminy Lisków do projektu Lokalny Animator Sportu.

2. Wymiar czasu pracy na Orliku to 120 godzin miesięcznie.

3. Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do współpracy będą przetwarzane tylko w celach archiwizacyjnych.

4. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

5. Kandydaci, którzy zostaną wyłonieni w konkursie ofert o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 7634052.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. OFERTA KONKURSOWA

2. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

3. OŚWIADCZENIE WYNAGRODZENIE

4. OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

5. PROGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

6. OBOWIĄZEK RODO

 

Lista wiadomości