Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenie nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr 0050.8.2020

Wójta Gminy Lisków

z dnia 2 marca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Lisków w 2020 roku”

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia  24 października  2018 r ( poz.2057). w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 ), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), zgodnie z Uchwałą nr XIII/153/2019 Rady Gminy w Liskowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 688 z póżn. zm.) na 2020 rok”, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Lisków w 2020 roku”, którego regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Lisków

                                                                                                         /-/ Maria Krawiec

 

 Załączniki:

1. Regulamin

2. Oferta realizacji zadania publicznego

3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

 

Lista wiadomości