Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r. przez organizacje prowa

Zarządzenie Nr 22/2009

Wójta Gminy Lisków

z dnia 17 czerwca 2009 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.

 

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXIII/153/2008 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi,nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków  wyznaniowych  oraz  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego  w  2009  r.” zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Kierując się intencją współfinansowania zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, propagowania aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz podniesienia poziomu sportu wyczynowego.
  2. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu ofert jak również rodzaj zadań publicznych, które dotyczą konkursu określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu przeznacza się z budżetu gminy Lisków na 2009 rok kwotę: 10 000 zł.

 

§ 3.

 

  1. Skład osobowy i regulamin pracy Komisji określone są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Komisja Konkursowa ocenia złożone oferty w oparciu o siatkę oceny wniosku stanowiącą integralną część regulaminu komisji. 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Lisków

                                                                                    /-/ Maria Krawiec

 

 

Lista wiadomości