Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu na realizację zadania pn. „Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Lisków w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 28/2009

Wójta Gminy Lisków

z dnia 15 lipca 2009 r.

 

 

w sprawie decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Lisków Nr 22/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją  zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadania pn. „Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Lisków, w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku” informuję, że do wykonania zadania zostały wybrane i zaakceptowane następujące organizacje pozarządowe:

 

1) Towarzystwo Sportowe „Liskowiak” – dotacja w wysokości 600,00 zł na realizację zadania „ Otwarty indywidualny turniej tenisa stołowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Lisków”

2) Towarzystwo Sportowe „Liskowiak” – dotacja w wysokości 7.766,00 zł na realizację zadania „ Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży – runda rozgrywkowa piłki nożnej ”

3) Towarzystwo Sportowe „Liskowiak” – dotacja w wysokości 1.634,00 zł na realizację zadania „ Otwarty turniej petanque”

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Lisków

                                                                                                     /-/ Maria Krawiec

 

 

 

Rozdzielnik:

- Kierownik Referatu Oświaty

- Rejestr Zarządzeń

- a/a

Lista wiadomości