Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lisków w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2009 r.

Zarządzenie Nr 0151/57/2009

Wójta Gminy Lisków

z dnia 04.12.2009 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lisków w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z  2003 r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXIII/153/2008 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi, nie będącymi jednostkami  sektora finansów publicznych, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi  na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków  wyznaniowych  oraz  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego  w  2009  roku” zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Kierując się intencją współfinansowania zadań ujętych w  „Programie współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi, nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego  w  2009  roku”, ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do integracji lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi poprzez zorganizowanie imprezy integracyjnej pn. „Wieczerza wigilijna”.
  2. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu ofert jak również rodzaj zadania publicznego, które dotyczą konkursu określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu przeznacza się z budżetu Gminy Lisków na 2009 rok kwotę: 3 000 zł.

 

§ 3

 

  1. Skład osobowy i  regulamin pracy Komisji określone są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Komisja konkursowa ocenia złożone oferty w  oparciu o szczegółowe kryteria oceny stanowiące integralną część regulaminu konkursu. 

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Lisków

                                                                                                                                               /-/ Maria Krawiec        

Rozdzielnik:

- Kierownik GOPS

- Rejestr zarządzeń

- a/a

 

 

Lista wiadomości