Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 0151/60/2009

Wójta Gminy Lisków

z dnia 15 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie decyzji o wyborze oferty i udzielenie dotacji.

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Lisków Nr 0151/57/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lisków w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2009 r., zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do integracji lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi poprzez zorganizowanie imprezy integracyjnej pn. „Wieczerza wigilijna” informuję, że do wykonania niniejszego zadania została wybrana i zaakceptowana następująca organizacja pozarządowa:

 

1) Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Liskowie – dotacja w wysokości 3.000,00 zł  na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do integracji lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi poprzez zorganizowanie imprezy integracyjnej pn. „Wieczerza wigilijna”.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Lisków

                                                                                                /-/ Maria Krawiec

 

Rozdzielnik:

- Kierownik GOPS

- Rejestr Zarządzeń

- a/a

Lista wiadomości