Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenie Nr 0151/6/2010 Wójta Gminy Lisków z dnia 18.02.2010 r.w sprawie zmiany zarządzenia dot. ogł. otwart. konkursu ofert na wykon. zad. publ. zw. z realiz. zadań gminy w zakresie upows

Zarządzenie Nr 0151/6/2010
Wójta Gminy Lisków
z dnia 18.02.2010 r.
 
 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/2/2010 Wójta Gminy Lisków z dnia 26 stycznia 2010roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechnienia kultury i sportu w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność  pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 4  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXXIII/219/2009 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi, nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych , osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r. „ zarządzam co następuje:   

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0151/2/2010 Wójta Gminy Lisków z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu  wprowadzam następujące zmiany:

1)     W § 2 kwotę : „15.000 zł” zastępuje się kwotą: „25.000 zł”

2)     W pkt. IV załącznika nr 1 kwotę: „15.000 zł” zastępuje się kwotą: „25.000 zł”

3)     W pkt. VI ppkt.2 załącznika nr 1 wyrazy: „do 28 lutego 2010 r.”  zastępuje się wyrazami: „do 15 marca 2010 r.”      

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podęcia.

 

 Wójt Gminy Lisków

 /-/ Maria Krawiec

Rozdzielniki :   

  - Kierownik Referat Oświaty   

  - BIP   

  - Rejestr Zarządzeń 

  - a/a    

 

 
Lista wiadomości