Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenie Nr 0151/50/2010 Wójta Gminy Lisków z dnia 08.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z org.pozarządowymi i podmiotami wymien. w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20

Zarządzenie Nr 0151/50/2010

Wójta Gminy Lisków

z dnia 08.12.2010 r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektu „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na 2011 rok”.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz1591 z późn. zm. ), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/262/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 15.10.2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Przeprowadzić konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na 2011 rok”.

 

§ 2

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)  w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej, w BIP-ie i na Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie wraz z projektem programu współpracy na 2011 rok.

 

§ 3

 

Właściwą komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Oświaty Urzędu Gminy w Liskowie. Osobą do kontaktu jest Kierownik Referatu Oświaty Pani Elżbieta Bruź.

§ 4

 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu programu współpracy na 2011 rok powinny być wniesione w formie pisemnej na adres:

Referat Oświaty

Urząd Gminy w Liskowie

ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

62 – 850 Lisków

 

§ 5

 

Projekt Uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na 2011 rok” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wójt Gminy Lisków

  /-/ Maria Krawiec

 

  

Rozdzielnik:

  1. BIP
  2. Tablica ogłoszeń.
  3. Kierownik Referatu Oświaty.
  4. a/a 

 

 

Uzasadnienie

 do Zarządzenie Nr 0151/50/2010

Wójta Gminy Lisków

z dnia 08.12.2010 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektu „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na 2011 rok”.

 

 

            W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/262/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 15.10.2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zachodzi potrzeba przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na 2011 rok”.

 

 

  Wójt Gminy Lisków

                                                                                                 /-/ Maria Krawiec

 

Projekt - „Program współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) na rok 2011".

 

Lista wiadomości