Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 0050.10.2011

Wójta Gminy Lisków

z dnia 07.02.2011 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 2  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Uchwały Nr III /17/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 234, poz. 1536) na rok 2011” zarządzam co następuje:

 

§ 1. 

1.    Kierując się intencją współfinansowania zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, propagowania aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz podniesienia poziomu sportu wyczynowego.

2.    Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu ofert jak również rodzaj zadań publicznych, które dotyczą konkursu określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. 

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu przeznacza się z budżetu Gminy Lisków na 2011 rok kwotę: 30.000,00 zł. 

 

                                                                                    § 3.

Skład  osobowy, Regulamin  Pracy   Komisji  oraz   zasady  oceny złożonych ofert  określone są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu:  w BIP,  na  tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy  i  na stronie  internetowej  gminy.          

                                                                       

  Wójt Gminy Lisków

   /-/ Maria Krawiec

Rozdzielnik:

- BIP

- strona internetowa

- tablica ogłoszeń UG,

-  Rejestr Zarządzeń 

- a/a

 

 Załączniki:

- Załącznik Nr 1

- Załącznik Nr 2

Lista wiadomości