Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 0050.1.2012

Wójta Gminy Lisków

    z dnia 03 stycznia 2012  r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 2  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Uchwały Nr XII/79/2011 Rady Gminy Lisków  z dnia 29  listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 234, poz. 1536) na rok 2012” zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1.    Kierując się intencją współfinansowania zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, propagowania aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz podniesienia poziomu sportu wyczynowego.

2.    Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu ofert jak również rodzaj zadań publicznych, które dotyczą konkursu określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. 

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu przeznacza się z budżetu Gminy Lisków na 2012 rok kwotę:  40.000,00  zł. 

                                                                                  § 3.

Skład  osobowy, Regulamin  Pracy   Komisji  oraz   zasady  oceny złożonych ofert  określone są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty.

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu:  w BIP,  na  tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy  i  na stronie  internetowej  gminy.

 

                                                                                                               Wójt Gminy Lisków

                                                                                                                 /-/ Maria Krawiec

                                                               

Rozdzielnik:

- BIP

- strona internetowa

- tablica ogłoszeń UG,

-  Rejestr Zarządzeń

 - a/a.

 

Załączniki:

- Załącznik Nr 1

- Załącznik Nr 2

Lista wiadomości