Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenie Nr 0050.23.2012 Wójta Gminy Lisków z dnia 19.06.2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z org. pozarządowymi projektu zmiany programu współpracy Gminy Lisków z org. porzarzą

 

Zarządzenie Nr 0050.23.2012

Wójta Gminy Lisków

z dnia 19.06.2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) projektu zmiany„Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na 2012 rok”.   

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/262/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 15.10.2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

 § 1 

Przeprowadzić konsultacje projektu zmiany „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na 2012 rok”.

  § 2 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)  w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie wraz z projektem zmiany programu współpracy na 2012 rok.

  § 3 

Właściwą komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Liskowie. Osobą do kontaktu jest podinspektor Pani Anna Jóźwiak.

  § 4 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu zmiany programu współpracy na 2012 rok powinny być wniesione w formie pisemnej na adres:

Referat Organizacyjny

Urząd Gminy w Liskowie

ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

62 – 850 Lisków.

 § 5 

Projekt Uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie: uchwalenia zmiany „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na 2012 rok” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

Wójt Gminy Lisków

                                                                                                                                /-/ Maria Krawiec

   

Rozdzielnik:

  1. Strona internetowa
  2. Biuletyn Informacji Publicznej
  3. Tablica ogłoszeń
  4. Anna Jóźwiak
  5. Kierownik Referatu Oświaty
  6. Rejestr zarządzeń
  7. A/a.

 

Uzasadnienie

do Zarządzenie Nr 0050.23.2012

Wójta Gminy Lisków z dnia

19.06.2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)  projektu zmiany „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na 2012 rok”.

   

             W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/262/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 15.10.2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zachodzi potrzeba przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie uchwalenia zmiany „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na 2012 rok”.

  

 

               Wójt Gminy Lisków

                                                                                                                                                /-/ Maria Krawiec

 

 

 

 

Projekt zmiany „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na 2012 rok”. 

Lista wiadomości