Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na terenie Gminy Lisków w 2012 roku.

Zarządzenie  Nr  0050.25.2012

Wójta Gminy Lisków

      z dnia 29 czerwca 2012  r.   

 

w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z  realizacją  zadań  gminy   w  zakresie  edukacji , oświaty  i  wychowania  na  terenie  Gminy  Lisków w  2012 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 2  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), § 1 i nast. Uchwały Nr XVII/125/2012  Rady Gminy Lisków  z dnia   28 czerwca  2012 r. w sprawie  zmiany   uchwały  dotyczącej uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 234, poz. 1536)   na   rok   2012  ” zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1.   Kierując się intencją współfinansowania zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu  edukacji , oświaty i  wychowania  na terenie   Gminy  Lisków .

2.   Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu ofert jak również rodzaj zadania  publicznego, które dotyczą  konkursu określa  załącznik  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. 

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu przeznacza się z budżetu Gminy Lisków na 2012 rok kwotę: 20.000,00  zł. 

                                                                                § 3.

Skład  osobowy, Regulamin  Pracy   Komisji  oraz   zasady  oceny złożonych ofert  określone są w załączniku   Nr  2  do  niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty.

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu:  w BIP,  na  tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy  i  na stronie  internetowej  gminy.

                                                                                                                 Wójt Gminy Lisków

                                                                                                                   /-/ Maria Krawiec

Rozdzielnik:

- BIP

- strona internetowa

- tablica ogłoszeń UG,

-  Rejestr Zarządzeń 

 - a/a                                                                                                                    

Załączniki:

- Załącznik Nr 1

- Załącznik Nr 2

Lista wiadomości