Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenie Nr 0050.37.2013 Wójta Gminy Lisków z dnia 02.09.2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi ...

Zarządzenie Nr 0050.37.2013
Wójta Gminy Lisków
z dnia 02.09.2013r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) projektu „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na 2014 rok”.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/262/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 15.10.2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 Przeprowadzić konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na 2014 rok”.


§ 2

 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie wraz z projektem programu współpracy na 2014 rok.

§ 3

Właściwą komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Liskowie. Osobą do kontaktu jest podinspektor Pani Patrycja Wesołek.

§ 4

Wszelkie uwagi i opinie do projektu programu współpracy na 2014 rok powinny być wniesione w formie pisemnej na adres:

Referat Organizacyjny
Urząd Gminy w Liskowie
ul. ks. Wacława Blizińskiego 56
62 – 850 Lisków.

§ 5

Projekt Uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na 2014 rok” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Wójt Gminy Lisków
                                                                       /-/ Maria Krawiec


Rozdzielnik:

  1. Strona internetowa
  2. Biuletyn Informacji Publicznej
  3. Tablica ogłoszeń
  4. Patrycja Wesołek
  5. Kierownik Referatu Oświaty
  6. Rejestr zarządzeń
  7. A/a.

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.36.2013
Wójta Gminy Lisków
z dnia 02.09.2013 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) projektu „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na 2014 rok”.

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/262/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 15.10.2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zachodzi potrzeba przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na 2014 rok”.                                                                  Wójt Gminy Lisków
                                                                 /-/ Maria Krawiec


 

Lista wiadomości