Ogłoszenia o konkursach

Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2010R. NR 234, POZ. 1536) REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Lista wiadomości