Ogłoszenia

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Wspieranie i Upowszechnianie kultury fizycznej

Informacja z wyboru partnera

Informacja z wyboru partnera 

Informacja o nieprzyznaniu dotacji

Wójt Gminy Lisków informuje o nieprzyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia szachowego Husaria z siedzibą w Koszalinie, ul. Mieszka I 15, 75-950 Koszalin, na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Wakacje z Szachami w Gminie Lisków".

Informacja 

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2024 roku

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2024 roku

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Wspieranie i Upowszechnianie kultury fizycznej

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i pod. wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział. pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.) na 2023 roku”, sporządzone na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2024 roku

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2024 roku

Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 3000,00 zł dla Gminnego Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, ul. Ks. W. Blizińskiego 27, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego „Paczka na Święta 2023”.

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.571).

Informacja

Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 770,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebieniach, Trzebienie 17, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego „Mikołajki dla dzieci i młodzieży wsi Trzebienie”.

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.571).

Informacja

Oferta na realizację zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 01.12.2023 r. przez Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepelnosprawnych na zadanie publiczne: Paczka na Święta 2023.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 01.12.2023 r. do dnia 08.12.2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

Oferta

Oferta na realizację zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 28.11.2023 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebieniach na zadanie publiczne: Mikołajki dla dzieci i młodzieży wsi Trzebienie.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 28.11.2023 r. do dnia 05.12.2023r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

Oferta

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LISKÓW z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie   Wójta   Gminy  Lisków  z  przeprowadzonych   konsultacji   projektu   “Program współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024”

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2023 roku

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2023 roku.

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Wójt Gminy Lisków informuje o rozpoczęciu konsultacji „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) na rok 2024”.

Uwagi lub wnioski można składać drogą elektroniczną, tradycyjną pocztą lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie w terminie. od 26 września 2023 r. – do 10 października 2023 r.

Zarządzenie nr 0050.54.2023

Projekt Uchwały rady Gminy Lisków

Program współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., 571) na rok 2024”

Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 770,00 zł dla stowarzyszenia „Aktywni dla Małgowa” z siedzibą w Małgowie,  Małgów 11, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego Piknik Rodzinny „Bądźmy razem”.

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.571).

Informacja

Oferta na realizację zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 22.08.2023 r. przez Stowarzyszenie „Aktywni dla Małgowa” na zadanie publiczne Piknik rodzinny „Bądźmy razem”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 22.08.2023 r. do dnia 28.08.2023r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

Oferta

Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 2999,85 zł dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie z siedzibą w Liskowie,  ul. ks. Wacława Blizińskiego 42A, 62-850 Lisków, na wsparcie realizacji zadania publicznego „Zakup przenośnej sceny modułowej”.

         Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.571).

Informacja

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 09.08.2023 r. przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie na zadanie publiczne „Zakup przenośnej sceny modułowej”.  

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 09.08.2023 r. do dnia 15.08.2023r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

Oferta

Informacja

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 770,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ciepielewie  z siedzibą w Ciepielewie,  Ciepielew 12, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego  pod tytułem ”Piknik Integracyjny”.

         Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.571).

Informacja

Informacja

  Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 770,00 zł dla stowarzyszenia „Działamy Razem” z siedzibą w Pyczku, Pyczek 12, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego
pod tytułem Piknik „Majówka jak za dawnych lat”.

         Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.571).

Informacja

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 01.08.2023 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ciepielewie na zadanie publiczne Piknik Integracyjny.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 02.08.2023r. do dnia 09.08.2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

Oferta

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 31.07.2023 r. przez Stowarzyszenie "Działamy razem"  na zadanie publiczne Piknik "Majówka jak za dawnych lat"

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 01.08.2023r. do dnia 08.08.2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

Oferta

PROTOKÓŁ Z DNIA 13 LIPCA 2023 R. Z WYBORU PARTNERA

PROTOKÓŁ Z DNIA 13 LIPCA 2023 R. Z WYBORU PARTNERA

Informacja

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 770,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wygodzie z siedzibą w Młyniska 1, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego „Wakacyjny Piknik Pod Akacjami”.

         Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.571).

Informacja

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 05.07.2023 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie  na zadanie publiczne „Wakacyjny Piknik pod Akacjami”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 06.07.2023r. do dnia 12.07.2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

OFERTA

Informacja

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 770,00 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Nadzież, Nadzież 4, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego Sąsiedzki Piknik Sołectwa Nadzież.

Informacja

 Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 770,00 zł dla stowarzyszenia „Aktywni Rodzice” z siedzibą w Strzałkowie, Strzałków 65, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego  Piknik Rodzinny „Na zielono”.  

Informacja

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 770,00 zł dla stowarzyszenia „Kreatywni Przyjaciele Koźlątkowa” z siedzibą w Koźlątkowie, Koźlątków 41, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem Piknik „Rozpoczęcie wakacji”.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 14.06.2023 r. przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Nadzież  na zadanie publiczne „Sąsiedzki Piknik Sołectwa Nadzież”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 22.06.2023r. do dnia 28.06.2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

Oferta

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Załącznik - Formularz ofertowy

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 20.06.2023 r. przez Stowarzyszenie „Aktywni Rodzice”  na zadanie publiczne „Piknik Rodzinny „Na Zielono””.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 21.06.2023r. do dnia 27.06.2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

Oferta

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 21.06.2023 r. przez Stowarzyszenie „Kreatywni Przyjaciele Koźlątkowa”  na zadanie publiczne „Piknik „Rozpoczęcie wakacji” ”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 21.06.2023r. do dnia 27.06.2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

Oferta

Wójt Gminy Lisków ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach

Wójt Gminy Lisków ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2023 roku

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2023 roku

Informacja

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu doatcji w kwocie 4400,00 zł dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Liskowie z siedzibą w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 42A, 62-850 Lisków, na wsparcie realizacji zadania publicznego "Mali architekci 2023- warsztaty z robotyki  lego w Gminie Lisków"

Informacja

Informacja

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 1800,00 zł dla stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe „Liskowiak” z siedzibą w Liskowie, ul. ks. Wacława Blizińskiego 42B, 62-850 Lisków, na wsparcie realizacji zadania publicznego „Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej  Lisków CUP 2023”.

Informacja

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 17.04.2023 r. przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie na zadanie publiczne „Mali architekci 2023 – warsztaty z robotyki lego w Gminie Lisków”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 18.04.2023 r. do dnia 25.04.2023r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

Oferta

SPRAWOZDANIE z realizacji „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi.... za 2022 rok.

SPRAWOZDANIE z realizacji „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.) w 2022 roku”, sporządzone na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 14.04.2023 r. przez Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe „Liskowiak” na zadanie publiczne „Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej „Lisków CUP 2023”.”

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 14.04.2023 r. do dnia 21.04.2023r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

Oferta

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2023 roku

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2023 roku

Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 3000,00 zł dla stowarzyszenia „Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Liskowie” z siedzibą w Liskowie, ul. ks. W. Blizińskiego 27,  62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego „Paczka Mikołajkowa 2022”

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 23.11.2022 r. przez Stowarzyszenie Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych  na zadanie publiczne „Paczka Mikołajkowa 2022”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 23.11.2022r. do dnia 30.11.2022r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

 

Oferta

Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 850,00 zł dla stowarzyszenia „Aktywni Rodzice” z siedzibą w Strzałkowie,  Strzałków 65, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego „Spotkanie Andrzejkowe”.

Wójt Gminy Lisków informuje o przystąpieniu do zakupu węgla dla gospodarstw domowych.

Ogłoszenie

Informacja o aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2022 roku

Informacja o aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2022 roku

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 27.10.2022 r. przez Stowarzyszenie Aktywni Rodzice na zadanie „Spotkanie Andrzejkowe”.  

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 27.10.2022r. do dnia 03.11.2022r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

OFERTA

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LISKÓW z przeprowadzonych konsultacji

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LISKÓW z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,o których mowa w art. 3  ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.  poz. 1327 ze zm.) na rok 2023”

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Wójt Gminy Lisków informuje o rozpoczęciu konsultacji „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.) na rok 2023”.

Uwagi lub wnioski można składać drogą elektroniczną, tradycyjną pocztą lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie w terminie. od 30 września 2022 r. –do 14 października 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.56.2022

Projekt Uchwały Rady Gminy Lisków 

Program współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. 

Zarządzenie nr 0050.51.2022 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie

Zarządzenie nr 0050.51.2022 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie

Umowa w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie oraz program jej działania

Umowa w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie oraz program jej działania

Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 850,00 zł dla Stowarzyszenia "Aktywni dla Małgowa"

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 850,00 zł dla Stowarzyszenia "Działamy Razem", Pyczek 12, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 850,00 zł dla Stowarzyszenia "Działamy Razem", Pyczek 12, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pt. Piknik "Wspomnienia przy ognisku".

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 26.07.2022 r. przez Stowarzyszenie Aktywni dla Małgowa  na zadanie publiczne Piknik Rodzinny „MAMA, TATA i JA”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 28.07.2022r. do dnia 04.08.2022r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

OFERTA

 

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 22.07.2022 r. przez Stowarzyszenie „Działamy Razem”  na zadanie publiczne Piknik „Wspomnienia przy ognisku”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 22.07.2022r. do dnia 28.07.2022r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

 

Oferta

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 850,00 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Nadzież, Nadzież 4, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego Piknik

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 850,00 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Nadzież, Nadzież 4, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego Piknik Sołecki „Na ludową nutę”.

Informacja o aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2022 roku

Aktualizacja

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 28.06.2022 r. przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Nadzież na zadanie publiczne „Piknik Sołecki "Na ludową nutę". 

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 28.06.2022r. do dnia 05.07.2022r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

OFERTA

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 850,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wygodzie z siedzibą w Młyniska 1, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publiczneg

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 850,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wygodzie z siedzibą w Młyniska 1, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego „Piknik Rodzinny z Tradycją – noc inna, niż wszystkie”.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 13.06.2022 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie na zadanie publiczne „Piknik Rodzinny z Tradycją – noc inna, niż wszystkie”.


W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń od dnia 14.06.2022r. do dnia 20.06.2022r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie. 

OFERTA

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 850,00 zł dla stowarzyszenia „Kreatywni Przyjaciele Koźlątkowa” z siedzibą w Koźlątkowie, Koźlątków 37, 62-850 Lisków, na powierzeni

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 850,00 zł dla stowarzyszenia „Kreatywni Przyjaciele Koźlątkowa” z siedzibą w Koźlątkowie,  Koźlątków 37, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego  pt Piknik „Noc Świętojańska”.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego, która została złożona do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu 23.05.2022 r. przez Stowarzyszenie „Kreatywni Przyjaciele Koźlątkowa” na zadanie pt. Piknik „Noc Świętojańska”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 23.05.2022r. do dnia 30.05.2022r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty, uwagi należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Liskowie.

Oferta

SPRAWOZDANIE z realizacji „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi.... za 2021 rok.

SPRAWOZDANIE  z realizacji „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) w 2021 roku”, sporządzone na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

INFORMACJA O AKTUALIZACJI WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2022 ROKU

INFORMACJA O AKTUALIZACJI WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2022 ROKU

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wniesieniu odwołania od decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wniesieniu odwołania od decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. zawiadamiającego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r.  zawiadamiającego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2022 ROKU

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2022 ROKU

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 3000,00 zł dla Stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 3000,00 zł dla Stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania publicznego „Mikołajki 2021”.

Oferta realizacji zadania publicznego

Urząd Gminy w Liskowie informuje, że mogą Państwo zapoznać się z poniżej przedstawioną ofertą i zgłosić ewentualne uwagi w terminie do 13.12.2021 r. Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Liskowie na zadanie publiczne "Mikołajki 2021”.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego. 

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie ucznów w 2021 roku.

Informacja o wyskości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2021 roku .

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LISKÓW z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LISKÓW z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy  Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021”

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wniesieniu odwołania dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 DN 500 relacji Kalisz - Sieradz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego"

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 17 września 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 17 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektu „Programu współpracy Gminy Lisków  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Projekt uchwały

 Program współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2022”

Informacja

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 750,00 zł dla stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie   na realizację zadania publicznego Piknik integracyjny we wsi Wygoda.

Informacja

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 750,00 zł dla stowarzyszenia ,,Aktywni Rodzice" z siedzibą Strzałków 65, 62-850 Lisków na realizację zadania publicznego „Piknik rodzinny”.

Oferta realziacji zadania publicznego

Urząd Gminy w Liskowie informuje, że mogą Państwo zapoznać się z  przedstawioną ofertą i zgłosić ewentualne uwagi w terminie od 26.08.2021 r. do 03.09.2021 r.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Liskowie informuje, że mogą Państwo zapoznać się z  przedstawioną ofertą i zgłosić ewentualne uwagi w terminie od 18.08.2021 r. do 25.08.2021 r.

Informacja

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 750,00 zł dla stowarzyszenia Mieszkańcy Wsi Nadzież, Nadzież 4, 62-850 Lisków na realizację zadania publicznego „Piknik Sołecki”.

Informacja

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 750,00 zł dla Stowarzyszenia „Działamy Razem”, z siedzibą w Pyczek 12, 62-850 Lisków na realizację zadania publicznego „Lato na wsi”.

Oferta realziacji zadania publicznego

Urząd Gminy w Liskowie informuje, że mogą Państwo zapoznać się z  przedstawioną ofertą i zgłosić ewentualne uwagi w terminie od 04.08.2021 r. do 12.08.2021 r.

Informacja

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 750,00 zł dla stowarzyszenia Aktywni Przyjaciele Koźlątkowa, Koźlątków 37, 62-850 Lisków na realizację zadania publicznego „Piknik Połowinki wakacji w Koźlątkowie"

Oferta organizacji

Oferta organizacji

Urząd Gminy w Liskowie informuje, że mogą Państwo zapoznać się z poniżej przedstawioną ofertą i zgłosić ewentualne uwagi w terminie od 13.07.2021 r. do 21.07.2021 r.

Informacja

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 750,00 zł dla stowarzyszenia Aktywni dla Małgowa, Małgów 11, 62-850 Lisków na realizację zadania publicznego „Piknik – 10-lecie Stowarzyszenia AKTYWNI DLA MAŁGOWA”

Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego.

Urząd Gminy w Liskowie informuje, że mogą Państwo zapoznać się z poniżej przedstawioną ofertą i zgłosić ewentualne uwagi w terminie od 17.06.2021 r. do 24.06.2021 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

INFORMACJA PO.ZUZ.2.4210.71m.2021.MN

INFORMACJA PO.ZUZ.2.4210.71m.2021.MN Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w  Kaliszu przesyła o sygnaturze  PO.ZUZ.2.4210.71m.2021.MN

Projekt miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków dla terenu położonego w miejscowości Zakrzyn

Projekt Uchwały w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków dla terenu położonego w miejscowości Zakrzyn"

Projekt Uzasadnienia do Uchwały

Mapa do projektu Uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko

Mapa do prognozy oddziaływania na środowisko

Mapa nr 1

Mapa nr 2

Mapa nr 3

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18 maja 2021 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18 maja 2021 roku

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków dla terenu położonego w miejscowości Zakrzyn

Ogłoszenie

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok

Sprawozdanie  z realizacji „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) w 2020 roku”, sporządzone na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o wyskokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2021 roku

Ogłoszenie o wyskokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2021 roku

Informacja o wyskości podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku

Informacja o wyskości podstawowej kwoty dotacji

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego GM.683.55.2020

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego GM.683.55.2020

Informacja o przyznaniu dotacji w kwocie 3000,00 zł dla stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Informacja o przyznaniu dotacji w kwocie 3000,00 zł dla stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Liskowie na zadanie publiczne

Urząd Gminy w Liskowie informuje, że mogą Państwo zapoznać się z poniżej przedstawioną ofertą i zgłosić ewentualne uwagi w terminie do 16.12.2020 r. Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia  Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Liskowie na zadanie publiczne „Świąteczna Paczka 2020”.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2020 ROKU

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2020 ROKU

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LISKÓW z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LISKÓW z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy  Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057) na rok 2021”

 

 

Dostępność

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków dla terenu położonego w miejscowości Zakrzyn

Ogłoszenie

Klauzula

Zarządzenie Nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 września 2020 roku

 Zarządzenie Nr 0050.63.2020  Wójta Gminy Lisków  z dnia 29 września 2020 roku

Projeku uchwały

Załącznik do Uchwały Program współpracy

Informacja o wyskości podstawowej kwoty dotacji

Informacja o wyskości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku.

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

OSWIADCZENIA_DLA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW

OSWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

 Informacja RODO

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia.

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Lisków w 2020 roku”.

Zarządzenie Wójta Gminy Lisków w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy.

 

            ZARZĄDZENIE NR  0050.9.2020

WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia  3 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Lisków w 2020 roku”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), w związku z  uchwałą Nr XIII/135/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 688 z póżn. zm.) na 2020 rok

 

Wójt Gminy Lisków

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Lisków w 2020 roku” powołuje się

komisję konkursową w składzie:

1)  Dorota Sitko - przewodniczący

2)  Katarzyna Włodarczyk – członek

3)  Agnieszka Czelusta – członek

4)  Monika Dastych- członek

§ 2.

Komisja rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone jej czynności, kierując się przepisami prawa,

bezstronnością oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

 

§ 4.

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert i przekładanie Wójtowi Gminy Lisków propozycji wyboru organizacji pozarządowych, którym mogłaby zostać przyznana dotacja oraz zlecone do realizacji zadanie publiczne z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Lisków w 2020 roku”.

§ 5.

 

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                          

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Lisków

                                                                                                 /-/ Maria Krawiec

 

Załączniki:

1.Regulamin pracy konkursowej

2. Deklaracja bezstronności i pourfności

3. Siatka oceny oferty

Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej

Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań public

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej

Informacja o wysokości PKD w 2020 roku

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku

Informacja o przyznaniu dotacji

Informacja o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia ,,GMINNE TOWARZYSTWO OSÓB I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Sprawozdanie Wójta Gminy Lisków z przeprowadzonych konsultacji

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEG STOWARZYSZENIE ,, GMINNE STOWARZYSTWO DZIECI OSÓB I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2019 ROKU

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2019 ROKU

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków


 OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków
 
 
 
Pliki  

Dokument bez nazwy

INFORMACJA O PRZYZNANIU DOTACJI

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

Informacja o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia ,,Kreatywni Przyjaciele Koźlątkowa"

Informacja o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia ,,Kreatywni Przyjaciele Koźlątkowa"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego stowarzyszenia "Kreatywni Przyjaciele Koźlątkowa"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego stowarzyszenia "Kreatywni Przyjaciele Koźlątkowa"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

STOWARZYSZENIE AKTYWNI DLA MAŁGOWA

Informacja o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia "DZIAŁAMY RAZEM" z siedzibą w Pyczku

Informacja o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia "DZIAŁAMY RAZEM" z siedzibą w Pyczku

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Stowarzyszenie ,,DZIAŁAMY RAZEM"

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020– 2023.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020– 2023.


W dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników. Wybory ławników przeprowadza się w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. Z 2019 r., poz. 52 ze zmianami).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony , prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy :

 • prezesi właściwych sądów,

 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru.

   

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia złożonej przez grupę 50 obywateli dołącza się listę osób, zwierającą imię, (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Oświadczenie kandydata, ze nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U . poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,


Dokumenty wymienione w punktach 2-5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wydania zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydatów na ławników uprawnione podmioty zgłaszają Radzie Gminy Lisków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Spośród kandydatów na ławników, Rada Gminy w terminie do końca października br. dokona wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu , w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia, które nie spełniają określonych wymogów lub które wpłynęły po terminie pozostawia się bez biegu.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzór listy osób popierających kandydata jest dostępny w Urzędzie Gminy w Liskowie w Biurze Rady Gminy, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisków -bip.liskow.pl oraz stronie Ministra Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Liskowie, w Biurze Rady Gminy.

Więcej informacji - tel. (62) 7634115

 

załączniki:

 Zgłoszenie kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA 

 

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw.

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw.

Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 08.04.2019 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 08.04.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw

 

Załączniki do zarządzenia

 

 

 

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2019 ROKU

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2019 ROKU

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Stowarzyszenie Działamy Razem"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ,, Ze zwierzetami za pan brat - wyjazd mieszkanców wsi Pyczek, Madalin adelin i Annopol do Zoo- Safari Borysew"

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2019 ROKU

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2019 ROKU

 

Informacja o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Wyjazd dzieci i osób niepełnosprawnych na koncert pn. "Betlejem w Polsce"

Zarządzenie Nr OR.0050.82.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 06.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołe

 
Załączniki do zadządzenia:
 

OGŁOSZENIE O WYSOKOŚCI PODATKOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2018 ROKU

OGŁOSZENIE O WYSOKOŚCI PODATKOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2018 ROKU

 

Informacja Wójta Gminy Lisków o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia "Aktywni dla Małgowa" na powierzenie realizacji zadania publicznego pt. "Warsztaty Kulinarne"

Informacja Wójta Gminy Lisków o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia "Aktywni dla Małgowa" na powierzenie realizacji zadania publicznego pt. "Warsztaty Kulinarne"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - WARSZTATY KULINARNE

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - WARSZTATY KULINARNE

Informacja Wójta Gminy Lisków o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia "Działamy Razem" z siedzibą w Pyczku

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - "Za Zwierzętami za pan brat - wyjazd mieszkańców wsi Pyczek, Madalin, Ad

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Festyn rodzinny "Zakończenie lata"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Festyn rodzinny "Zakończenie lata"

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W Poznaniu 

Poznań, 13-07-2018 

 
 
WOO-II.4260.220.2017.AM.15 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej 13.07.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Małgów, Małgów-Kolonia, gm. Lisków.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Kaliszu, można zapoznać się zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, pok. 1110, piętro XI, w godzinach:  
poniedziałek  od 8:30 do 16:00, 
wtorek – piątek  od 8:15 do 15:00.
Jednocześnie informuję, że Publicznie Dostępny Wykaz Danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu pod adresem: http://www.poznan.rdos.gov.pl

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu


Zbigniew Gołębiewski
Kierownik Oddziału
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
I Przedsięwzięć Liniowych
/dokument podpisany elektronicznie/

OGŁOSZENIE O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2018 ROKU

OGŁOSZENIE O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2018 ROKU

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu dot. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Informacja Wójta Gminy Lisków o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia "Mieszkańcy Wsi Nadzież"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Bliżej kultury i ludzi - wyjazd mieszkańców wsi Nadzież

Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku

Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku

Informacja o naborze wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej

Informacja


W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nabór wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2018, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu od 28 marca do 07 maja 2018 r. do godz. 14:00

Nabór adresowany jest do jednostek wymienionych w § 4 Regulaminu Naboru Wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej realizujących w roku 2018 przedsięwzięcia na terenie województwa wielkopolskiego.

Niezwłocznie po zakończeniu Naboru, na stronie internetowej Funduszu, zostaną opublikowane zatwierdzone Uchwałą Zarządu kryteria selekcji, na podstawie których planowana jest pomoc finansowa.

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

 • Zasadami udzielenia i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielenia i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018,
 • Regulaminem naboru,
 • Instrukcją przygotowania wniosku.


Link http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/edukacja-ekologiczna-2018/

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Jolanta Lipska, tel. 61-845-62-35, Sylwia Krzewińska, tel. 61-845-62-02,

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Informacja o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Wyjazd integracyjno-turystyczny do Warszawy dla dzieci i osób niepełnosprawnych

PROCEDURA KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców.


Na podstawie art. 78a ust.3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1829 ze zm.), zwanej dalej usdg, podaje się do publicznej wiadomości ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorcy są zawarte są w Rozdziale 5 "Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy" usdg.

I.  Zgodnie z art. 77 usdg:

1. Upoważniony organ prowadzi kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorców na zasadach określonych w usdg, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają bezpośrednio z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

2. Zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne ustawy.

3. Przedsiębiorca, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, ma prawo do odszkodowania. Dochodzenie roszczenia następuje na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.

4. Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy. 

II. Planowanie i wszczęcie kontroli.

1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.

2. Zapis pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku, kiedy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku w wyniku wykonywania tej działalności.

3. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.

Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przypadku, kiedy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego, jak również w przypadku gdy przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

4. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia.

5. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:

 • Oznaczenie organu;
 • Datę i miejsce wystawienia;
 • Oznaczenie przedsiębiorcy;
 • Wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
 • Podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.


III. Czynności kontrolne.

1. Czynności kontrolne należy przeprowadzać w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.

2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania czynności kontrolnych oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby, które nie są pracownikami organu kontroli, jeżeli stanowią o tym przepisy odrębnych ustaw.

3. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie przepisów szczególnych, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera co najmniej: wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji, pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.

6. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Kontrolowany  jest  obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego   nieobecności.

7. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Kontrola, za zgodą kontrolowanego, może być przeprowadzona również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

8. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły z kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli.

9. W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli prowadzoną w postaci papierowej - poprzez udostępnienie jej oryginału albo kopii odpowiednich jej fragmentów albo elektronicznej - przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią i dokonanie wpisu albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli.

10. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; przedsiębiorca wyraził zgodę na równoczesne podjęcie i prowadzenie więcej niż jednej kontroli; przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

11. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli.

12. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

 • odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;
 • w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;
 • w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;
 • w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.


13. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać podanych wyżej terminów.

14. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można w danym roku kalendarzowym przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni, których nie wlicza się do czasu, o którym mowa wyżej.

15. Z czynności kontrolnych organ kontroli sporządza protokół, którego kopię przekazuje przedsiębiorcy.

Uprawnienia przedsiębiorcy

1. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów usdg określonych w art. 79 -79b, art. 80 ust. 1 i 2, art.82 ust. 1 oraz art. 83ust. 1 i 2. Wniesienie sprzeciwu jest niedopuszczalne w przypadku kontroli, która jest niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia oraz kontroli prowadzonej         w zakresie określonym w art. 84a usdg.

2. Sprzeciw wnosi się na piśmie, w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu.

3. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o:

 • odstąpieniu od czynności kontrolnych;
 • kontynuowaniu czynności kontrolnych.

Na postanowienie przysługuje zażalenie.


4. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez właściwy organ, postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych.

5. Nierozstrzygnięcie zażalenia w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez właściwy organ postanowienia uznającego słuszność wniesionego zażalenia.

6. W razie przewlekłości czynności kontrolnych, po wydaniu postanowienia w przedmiocie zażalenia, przedsiębiorca może wnieść do sądu administracyjnego skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli. Wniesienie skargi nie wstrzymuje czynności kontrolnych.

7. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, jeśli organ przeprowadza kontrolę, która:

 • jest niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
 • prowadzona jest w zakresie określonym w art. 84a usdg.

Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia "Działamy Razem" z siedzibą w Pyczku, Pyczek 12, 62-850 Lisków

Lisków, 17.07.2017 r.


Informacja


Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 1250,00 zł dla stowarzyszenia „Działamy Razem" z siedzibą w Pyczku, Pyczek 12, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.  Impreza integracyjna „ Biesiada pod strzechą".

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                             /-/ Maria Krawiec 

Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia "Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie" z siedzibą w Liskowie

Lisków, 11.07.2017 r.

Informacja

 

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 1250,00 zł dla stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie" z siedzibą w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 42A, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.  „Wakacje na wesoło - festyn rodzinny".

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1817).

                                                        
                                                               Wójt Gminy Lisków
                                                               /-/ Maria Krawiec

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Impreza integracyjna "Biesiada pod strzechą"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Impreza integracyjna "Biesiada pod strzechą"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wakacje na wesoło" - festyn rodzinny

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wakacje na wesoło" - festyn rodzinny

Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia "Aktywni dla Małgowa" z siedzibą w Małgowie

Lisków,  30.06.2017 r.

 

Informacja

 

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 1250,00 zł dla stowarzyszenia „Aktywni dla Małgowa" z siedzibą w Małgowie, Małgów 11, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.  „Festyn plastyczny KOLOROWO-SŁODKI LIPIEC".

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1817).

                                       Wójt Gminy Lisków
                                       /-/ Maria Krawiec

Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia „Aktywni Rodzice” z siedzibą w Strzałkowie

Lisków,  29.06.2017 r.

Informacja

 

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 1250,00 zł dla stowarzyszenia „Aktywni Rodzice" z siedzibą w Strzałkowie, Strzałków 65 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.  PIKNIK RODZINNY "BAWMY SIĘ I TAŃCZMY".

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1817).

                                        Wójt Gminy Lisków
                                        /-/ Maria Krawiec

Urząd Gminy w Liskowie publikuje ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Aktywni dla Małgowa" na realizację zadania publicznego pt. Festyn plastyczny "KOLOROWO-SŁODKI LIPIEC"

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Gminy w Liskowie publikuje ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Aktywni dla Małgowa" na realizację zadania publicznego pt. Festyn plastyczny "KOLOROWO-SŁODKI LIPIEC". Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.
 

Urząd Gminy w Liskowie publikuje ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Aktywni Rodzice" na realizację zadania publicznego pt. Piknik Rodzinny „Bawmy się i tańczmy”

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Gminy w Liskowie publikuje ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Aktywni Rodzice" na realizację zadania publicznego pt. Piknik Rodzinny „Bawmy się i tańczmy”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

 

  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Aktywni Rodzice".pdf

 

 

Gmina Lisków ogłasza podstawową kwotę dotacji na jedno dziecko w 2017 roku uczęszczające do Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek N.M.P w Liskowie

Gmina Lisków ogłasza podstawową kwotę dotacji na jedno dziecko w 2017 roku uczęszczające do Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek N.M.P w Liskowie

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 40-lecia PRL w Liskowie

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 40-lecia PRL w Liskowie

Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia "Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Spotkanie Mikołajkowe 2016

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Spotkanie Mikołajkowe 2016

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Impreza integracyjna "Piknik rodzinny"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

OGŁOSZENIE dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania na śro

OGŁOSZENIE

dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoNa postawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informujemy o opracowywaniu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.


Projekt dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko zostanie poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 14.03.2016 r.

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:
Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul.ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 3 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00).
Przedmiotowe dokumenty zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisków (http://www.bip.liskow.pl ).

Możliwość składania uwag i wniosków:
Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 14.03.2016 r. w jednej z następujących form:
 w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres: Urząd Gminy w Liskowie, ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków;
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail: a.skrabut@ekocde.pl bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym;
bezpośrednio w siedzibie w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul.ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 3 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 43 powołanej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:
1) rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski;
2) dołączy do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

 

 

 Formularz zgłaszania uwag

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego,  gmin z terenu  Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice.pdf

Prognoza  oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko.pdf

Treść ogłoszenia ws. konsultacji społecznych PGN.pdf

 

 

 

Uchwała Nr V/22/2015 w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w związku z planowanym rozpoczęciem eksploatacji II kwatery

Uchwała Nr V/22/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 18 września 2015 roku w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w związku z planowanym rozpoczęciem eksploatacji II kwatery

Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego

Uchwała Nr V/21/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 18 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 listopada 2015 roku w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO

KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO

Starostwo Powiatowe w Kaliszu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, w dniach od 28 października 2015 r. do 17 listopada 2015r. organizuje konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kaliskiego (Planu transportowego).

Projekt Planu transportowego jest dostępny w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na stronie internetowej www.bip.powiat.kalisz.pl (ogłoszenia - inne), a także w wersji papierowej do wglądu w Starostwie Powiatowym (Kalisz, pl. Św. Józefa 5), pokój nr 206 (II piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00  w dni robocze.

W ramach organizowanych konsultacji, każdy z mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje mogą składać swoje uwagi lub propozycje zmian do tego dokumentu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane przez Starostwo Powiatowe wyłącznie na piśmie. W tym celu przygotowano specjalny wzór formularza dostępny na stronie internetowej Starostwa oraz bezpośrednio w Starostwie Powiatowym.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

 • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: zdp@powiat.kalisz.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT",
 • faksem na nr 62 501 42 81,
 • drogą korespondencyjną na adres Starostwa Powiatowego: Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz (liczy się data wpływu),
 • bezpośrednio w Starostwie Powiatowym (Kalisz, pl. Św. Józefa 5) w godzinach od 7.30 do 13.00, pokój nr 8-9 (parter) w dni robocze

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2015 r.

Warto zgłosić swoje spostrzeżenia do tego opracowania, ponieważ uzasadnione uwagi zostaną wzięte pod uwagę i uwzględnione w projekcie planu, który trafi pod obrady Rady Powiatu Kaliskiego.

Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Integracyjna impreza "OWOCOWY FESTYN LIPCOWY"

Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - FESTYN INTEGRACYJNY "Powitanie wakacji"

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję lat 2016 - 2019

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję lat 2016 - 2019

Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zarządzenie Nr OR.0050.8.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.5.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 23.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsult

Zarządzenie Nr OR.0050.5.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 23.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołect

UCHWAŁA NR XIX/71/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29.10.2014r.

Ogłoszenie w sprawie wynajmu kiosków na targowisku ”Mój Rynek” w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 56

Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę na budowę fermy drobiu wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą (dwa kurniki, łącznik z częścią socjalną oraz cztery silosy paszowe)

Obwieszczenie Starosty Tureckiego o wydaniu decyzji Nr 10/14 z dnia 24.09.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w m. B

Obwieszczenie Starosty Tureckiego o wydaniu decyzji Nr 10/14 z dnia 24.09.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w m. Będziechów"

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

Lisków, dn. 27 czerwca 2014 roku

ROI.602.1.2014

 

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu

postępowania z udziałem społeczeństwa

  

Wójt Gminy Lisków działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ) w ramach postępowania „Aktualizacja Programu Ochrony środowiska dla Gminy Lisków na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019" podaje się do publicznej wiadomości projekt powyższego dokumentu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Liskowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56.

Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Liskowie - Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska pok. Nr 4 w godzinach urzędowania.

W terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji, tj. do dnia 18 lipca 2014 roku można składać uwagi i wnioski, osobiście, pocztą lub elektronicznie na adres inwestycje@liskow.pl.

                                                                              Wójt Gminy Lisków
                                                                               /-/ Maria Krawiec

Uchwała XXXVII/258/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lisków ...

Uchwała XXXVII/258/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 30.06.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lisków w sprawie: projektu uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lisków na lata 2014-2020 oraz projektu uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lisków na lata 2014 - 2020.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.)

http://www.liskow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=47&menu=100&artykul=1685&akcja=artykul

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 40 – lecia PRL w Liskowie

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 40 - lecia PRL w Liskowie.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lisków nr OR.0050.20.2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w dniach od godz. 8°° 3 lipca 2013 roku do godz. 15°° 15 lipca 2013 roku przeprowadzono konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji była zmiana nazwy ulicy 40- lecia PRL w Liskowie.  Konsultacje przeprowadzone zostały w formie udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie, poprzez skierowane do mieszkańców ul. 40 - lecia PRL w Liskowie w formie ankiety.

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie się opinią mieszkańców ulicy 40 -lecia PRL w Liskowie na temat zmiany nazwy tej ulicy.

Zarządzenie  Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ul. 40 - lecia PRL w Liskowie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie.

W okresie od 3 lipca do 15 lipca 2013 roku wpłynęło 21 ankiet, z czego 21 ankiet ważnych, liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosiła 33, ankiety wypełniło 63,6 % osób uprawnionych.

Na  postawione pytanie:

Czy jest Pani/Pan za zmianą nazwy ulicy 40 - lecia PRL w Liskowie ?  

opowiedziało się:

   a) TAK   -                1 osoba

   b) NIE   -                20  osób

Wyniki konsultacji zostaną przedłożone do zaopiniowania stałym komisjom Rady Gminy Lisków.

Wyniki konsultacji zostają podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami.

                                                                        
                                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                                            /-/ Maria Krawiec

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję lat 2012 - 2015

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję lat 2012 - 2015

Z uwagi na wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2011 r. kadencji ławników podaje się do wiadomości, co następuje:

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz.1070 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9  czrewca.2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony , prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy :

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenie (Dz. U. Nr 121 poz. 693)

Do karty zgłoszenia  złożonej przez grupę 50 obywateli dołącza się listę osób, zwierającą imię, (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Oświadczenie kandydata, ze nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Dokumenty wymienione w punktach 2-5 powinny być opatrzone data nie wcześniejszą niż trzy dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz  opłaty za badanie poprzedzające wydania zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydatów na ławników uprawnione podmioty zgłaszają Radzie Gminy Lisków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Spośród kandydatów na ławników, Rada Gminy  w terminie do końca października br. dokona wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu , w tym do Sadu Pracy - 1,

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba  wykazująca  szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzór listy osób popierających kandydata jest dostępny  w Urzędzie Gminy w Liskowie  pok. nr 1 (Biuro Rady Gminy), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisków - bip.liskow.pl oraz stronie Ministra Sprawiedliwości  http://www.ms.gov.pl

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Liskowie, pokój nr 1 (Biuro Rady Gminy).

Więcej informacji  - tel. (62) 7634115

Zgłoszenia, które nie spełniają określonych wymogów lub które wpłynęły po terminie pozostawia się bez biegu.

                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                  /-/ Aleksander Tomalak

Załączniki do pobrania:

1. Wzór karty zgłoszenia

2. Wzór listy osób zgłaszających