III Sesję Rady Gminy Lisków, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 10 °° w Sali Urzędu Gminy w Liskowie.

Lisków, dnia  03.12.2018 r.

 

 

OR.0002.3.3.2018

 

                                                                                                           

 

                Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz. U. z  2018 r., poz. 994 ze zm. )

z w o ł u j ę

III Sesję Rady Gminy Lisków, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 roku

o godz. 10 °° w  Sali Urzędu Gminy w Liskowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z II Sesji.

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

      a)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2018 – 2032,

            b)   zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

            c)   zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lisków na 2019 rok,

                          d)   zatwierdzenia Planu przychodów i wydatków Zakładowego Funduszu Aktywności

                                Zakładu Aktywności Zawodowej ”Swoboda” na 2019 rok,

                   e)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

        Alkoholowych  na  2019 rok – programu wchodzącego w skład  Gminnej Strategii    Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych,

                   f)   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

         -  programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania     Problemów Społecznych,

           g)   zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie

                  poprzez zmianę siedziby,

              h)   Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego

                     na terenie  Gminy Lisków,

           i)    uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 -2021,

           j)    Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie,

           k)   Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie,  

           l)    ustalenia diety dla sołtysów Gminy Lisków,

           ł)    zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Lisków,     

          m)   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019 – 2032,

          n)    uchwały budżetowej na rok 2019

                     -   odczytanie projektu uchwały budżetowej,

                     -   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

                     -   odczytanie opinii Komisji Budżetowej,

                     -   wniesienie autopoprawek  Wójta do projektu uchwały,

                     -   dyskusja  nad projektem uchwały budżetowej,

                     -   głosowanie nad uchwałą  budżetową,

            6.    Interpelacje i zapytania radnych.          

         7.    Wolne wnioski i informacje.

      8.    Zamknięcie obrad  III Sesji Rady Gminy Lisków.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                              /-/  Józef Miklas  

 

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi:

art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( t. j.  Dz. U. z 2018  roku , poz.994 )