XLIV Sesja Rady Gminy Lisków, która odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku o godz. 13°° w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.

 

                                                                                                                                    Lisków, dnia 02.10.2018 r.

 

 

 

OR.0002.43.8.2018

 

 Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz.U. z  2018 r. poz. 994 )

z w o ł u j ę

XLIV Sesję Rady Gminy Lisków, która odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku

o godz. 13°°  w  Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

               a)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2018 -2032,

               b)   zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

               c)   statutu Gminy Lisków,

               d)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu,

               e)   powierzenia Miastu Kalisz  zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji    dróg i obiektów mostowych,

                f)    powołania Komisji Rehabilitacyjnej,

                g)    zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie

               inwestycji „ Poprawa gospodarki wodno – ściekowej, realizowanej na terenie  Gminy Lisków”, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”,

      h) wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości – działek oznaczonych ewidencyjnie nr 899/1,899/2,899/3, 899/4, 899/5,  856/1, 856/2, 455/2 oraz  części działek nr  423/13 i 423/14 położonych w Liskowie,

         i)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu  użytkowego położonego w Liskowie przy ul. Ogrodowej 5.

   5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Lisków za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.

   6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lisków w roku szkolnym 2017/2018.

      7.  Wolne wnioski i informacje.

      8.  Przerwa w obradach.

      9.  Sprawozdanie Wójta Gminy Lisków podsumowujące minioną kadencję.

 10.  Wystąpienia okolicznościowe.

 11.  Zamknięcie obrad XLIV  Sesji Rady Gminy Lisków.

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                              /-/    Aleksander Tomalak