2005

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lisków za 2005 rok

 1. Uchwała Nr XX/95/2005 z dnia 18.02.2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za rok 2001.
 2. Uchwała Nr XX/96/2005 z dnia 18.02.2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za rok 2002.
 3. Uchwała Nr XX/97/2005 z dnia 18.02.2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za rok 2003.
 4. Uchwała Nr XX/98/2005 z dnia 18.02.2005 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Lisków.
 5. Uchwała Nr XX/99/2005 z dnia 18.02.2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Społecznej w Liskowie oraz szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 6. Uchwała Nr XX/100/2005 z dnia 18.02.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcjonalnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków.
 7. Uchwała Nr XX/101/2005 z dnia 18.02.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 8. Uchwała Nr XX/102/2005  z dnia 18.02.2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Liskowie oznaczonych nr działek: 579/109, 579/118, 579/119.
 9. Uchwała Nr XX/103/2005 z dnia 18.02.2005 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 10. Uchwała Nr XX/104/2005 z dnia 18.02.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.
 11. Uchwała Nr XXI/105/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 r.
 12. Uchwała Nr XXI/106/2005  z dnia 28.04.2005 r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą „Plan Rozwoju Miejscowości Lisków na lata 2005 - 2013”.
 13. Uchwała Nr XXI/107/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.
 14. Uchwała Nr XXI/108/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.
 15. Uchwała Nr XXI/109/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lisków na lata 2005 –2010.
 16. Uchwała Nr XXI/110/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu działalności gospodarczej Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” w 2005 r.
 17. Uchwała Nr XXI/111/2005  z dnia 28.04.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” w 2005 r.
 18. Uchwała Nr XXI/112/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za rok 2004.
 19. Uchwała Nr XXI/113/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Lisków w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. pod nazwą „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
 20. Uchwała Nr XXI/114/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Liskowie.
 21. Uchwała Nr XXI/115/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę hali widowiskowo – sportowej w Liskowie.
 22. Uchwała Nr XXI/116/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę dróg gminnych w Liskowie.
 23. Uchwała Nr XXII/117/2005 z dnia 23.06.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.
 24. Uchwała Nr XXII/118/2005 z dnia23.06.2005 r. w sprawie weksla „in blanco”.
 25. Uchwała Nr XXII/119/2005 z dnia 23.06.2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/101/2001 Rady Gminy Lisków z dnia 29.01.2001 r. w sprawie wystąpienia Gminy Lisków ze Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 26. Uchwała Nr XXII/120/2005 z dnia 23.06.2005 r. w sprawie wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 234 w miejscowości Strzałków.
 27. Uchwała Nr XXIII/121/2005 z dnia 13.09.2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości budowlanych położonych w Liskowie przy ul. Twórców Liskowa.
 28. Uchwała Nr XXIII/122/2005 z dnia 13.09.2005 r. w sprawie zatwierdzenia projektowanych dróg do modernizacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2006 rok.
 29. Uchwała Nr XXIII/123/2005 z dnia 13.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.
 30. Uchwała Nr XXIII/124/2005 z dnia 13.09.2005 r. w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji OK dla Posterunku Policji w Liskowie.
 31. Uchwała Nr XXIV/125/2005 z dnia 14.10.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych gmina Ceków Kolonia realizowane przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 32. Uchwała Nr XXIV/126/2005 z dnia 14.10.2006 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Lisków.
 33. Uchwała Nr XXV/127/2005 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 34. Uchwała Nr XXV/128/2005 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 35. Uchwała Nr XXV/129/2005 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej.
 36. Uchwała Nr XXV/130/2005 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 37. Uchwała Nr XXV/131/2005 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów.
 38. Uchwała Nr XXV/132/2005 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 39. Uchwała Nr XXV/133/2005 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości,  rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 40. Uchwała Nr XXV/134/2005 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów Gminy Lisków.
 41. Uchwała Nr XXV/135/2005 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 42. Uchwała Nr XXV/136/2005 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków  na 2005 rok.
 43. Uchwała Nr XXV/137/2005 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie.
 44. Uchwała Nr XXV/138/2005 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie wydania aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie.
 45. Uchwała Nr XXV/139/2005 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w 2006 roku.
 46. Uchwała Nr XXVI/140/2005 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2005 rok.
 47. Uchwała Nr XXVI/141/2005 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisków na 2006 rok.
 48. Uchwała Nr XXVI/142/2005 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu działalności gospodarczej Zakładu Aktywności zawodowej „Swoboda”.
 49. Uchwała Nr XXVI/143/2005 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków.
Pozostałe informacje publiczne, nie udostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy urzędu, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:
 • informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
 • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie póżniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;
 • część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy.

Udostępnianie informacji publicznych następuje także w drodze umożliwienia wstępu na posiedzenia rady gminy i jej komisji.