2006

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lisków za 2006 rok

 1. Uchwała nr XXVII/144/2006 z dnia 10.03.2006r. w sprawie: uchwalenia zmian w programie gospodarczym pt. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lisków na lata 2004 – 2013”.
 2. Uchwała nr XXVII/145/2006 z dnia 10.03.2006r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę hali widowiskowo-sportowej w Liskowie.
 3. Uchwała nr XXVIII/146/2006 z dnia 27.04.2006r. w sprawie: udzielania absolutorium Wójtowi Gminy za 2005r.
 4. Uchwała nr XXVIII/147/2006 z dnia 27.04.2006r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
 5. Uchwała nr XXVIII/148/2006 z dnia 27.04.2006r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.
 6. Uchwała nr XXVIII/149/2006 z dnia 27.04.2006r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006r.
 7. Uchwała nr XXVIII/150/2006 z dnia 27.04.2006r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 8. Uchwała nr XXVIII/151/2006 z dnia 27.04.2006r. w sprawie: oddania gruntów w użytkowanie wieczyste Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Liskowie.
 9. Uchwała nr XXVIII/152/2006 z dnia 27.04.2006r. w sprawie: zatwierdzenia planu wydatków Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” na 2006r.
 10. Uchwała nr XXVIII/153/2006 z dnia 27.04.2006r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Lisków w zamian za objęcie objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. pod nazwą „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
 11. Uchwała nr XXIX/154/2006 z dnia 29.04.2006r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
 12. Uchwała nr XXIX/155/2006 z dnia 29.04.2006r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury w Liskowie za 2005r.
 13. Uchwała nr XXIX/156/2006 z dnia 29.04.2006r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie.
 14. Uchwała nr XXIX/157/2006 z dnia 29.04.2006r. w sprawie: zatwierdzenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”.
 15. Uchwała nr XXIX/158/2006 z dnia 29.04.2006r. w sprawie: zatwierdzenia projektowanych dróg do modernizacji w roku 2007.
 16. Uchwała nr XXIX/159/2006 z dnia 29.04.2006r. w sprawie: wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 4606P w miejscowości Żychów.
 17. Uchwała nr XXX/160/2006 z dnia 22.09.2006r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
 18. Uchwała nr XXX/161/2006 z dnia 22.09.2006r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
 19. Uchwała nr XXX/162/2006 z dnia 22.09.2006r. w sprawie: utworzenia Świetlicy Środowiskowej z Elementami Socjoterapii w Liskowie.
 20. Uchwała nr XXX/163/2006 z dnia 22.09.2006r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w zł. dla pracowników Świetlicy Środowiskowej z Elementami Socjoterapii w Liskowie.
 21. Uchwała nr XXX/164/2006 z dnia 22.09.2006r. w sprawie: nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej z Elementami Socjoterapii w Liskowie.
 22. Uchwała nr XXX/165/2006 z dnia 22.09.2006r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.
 23. Uchwała nr XXX/166/2006 z dnia 22.09.2006r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie wydatków Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej „SWOBODA” na 2006r.
 24. Uchwała nr XXX/167/2006 z dnia 22.09.2006r. w sprawie: zatwierdzenia projektowanych dróg do modernizacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 25. Uchwała nr XXX/168/2006 z dnia 22.09.2006r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę dróg gminnych w Liskowie.
 26. Uchwała nr XXXI/169/2006 z dnia 26.10.2006r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 27. Uchwała nr XXXI/170/2006 z dnia 26.10.2006r. w sprawie: budżetu gminy na 2006 rok.
 28. Uchwała nr XXXI/171/2006 z dnia 26.10.2006r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków.
 29. Uchwała nr I/1/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisków.
 30. Uchwała nr I/2/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lisków.
 31. Uchwała nr I/3/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie: wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisków.
 32. Uchwała nr I/4/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie: powołania i ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy Lisków.
 33. Uchwała nr I/5/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego.
 34. Uchwała nr I/6/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego stałych Komisji Rady oraz powołania składów osobowych tych Komisji.
 35. Uchwała nr II/7/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie: wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka w Liskowie.
 36. Uchwała nr II/8/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie: wyboru przedstawicieli Rady Gminy do składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Opieki Zdrowotnej.
 37. Uchwała nr III/9/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
 38. Uchwała nr III/10/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
 39. Uchwała nr III/11/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.
 40. Uchwała nr III/12/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej obowiązującej od roku 2007.
 41. Uchwała nr III/13/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: podatku od posiadania psów na 2007 rok.
 42. Uchwała nr III/14/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.
 43. Uchwała nr III/15/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 44. Uchwała nr III/16/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: ustalenia diety dla sołtysów Gminy Lisków.
 45. Uchwała nr III/17/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta.
 46. Uchwała nr III/18/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2007 roku.
 47. Uchwała nr III/19/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 48. Uchwała nr III/20/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy.
 49. Uchwała nr III/21/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Lisków.
 50. Uchwała nr III/22/2006 z dnia 11.12.2006r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Lisków do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”.
 51. Uchwała nr IV/23/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
 52. Uchwała nr IV/24/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lisków na 2007 rok.
 53. Uchwała nr IV/25/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie: wydatków budżetowych których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
 54. Uchwała nr IV/26/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 55. Uchwała nr IV/27/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki doliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków.
 56. Uchwała nr IV/28/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie: powołania Sekretarza Gminy Lisków.
Pozostałe informacje publiczne, nie udostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy urzędu, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:
 • informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
 • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie póżniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;
 • część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy.

Udostępnianie informacji publicznych następuje także w drodze umożliwienia wstępu na posiedzenia rady gminy i jej komisji.