2009

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lisków za 2009 rok

Uchwała nr XXX/198/09 z dnia 10.09.2009r. w sprawie: przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisków ...
Uchwała nr XXXI/199/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Lisków na 2009 rok
Uchwała nr XXXI/200/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działek ozn. ewid. nr 899, 856 i części działki ozn. ewid. nr 423/4, , położonych w Liskowie.
Uchwała nr XXXI/201/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/155/2008 Rady Gminy Lisków z dnia 30.12.2008r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.
Uchwała nr XXXI/202/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie
Uchwała nr XXXI/203/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie: zatwierdzenia projektowanych dróg do przebudowy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2010
Uchwała nr XXXI/204/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie: zatwierdzenia planu działalności gospodarczej Zakładu Aktywności Zawodowej “Swoboda” na 2010 rok
Uchwała nr XXXI/205/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
Uchwała nr XXXI/206/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Uchwała nr XXXI/207/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała nr XXXI/208/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2010 rok
Uchwała nr XXXI/209/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie: ustalenia diety dla sołtysów Gminy Lisków
Uchwała nr XXXI/210/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Lisków w 2010 r.
Uchwała nr XXXI/211/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Lisków w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” ...
Uchwała nr XXXII/212/09 z dnia 26.11.2009r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Lisków na 2009 rok
Uchwała nr XXXII/213/09 z dnia 26.11.2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 455/2, położonej w Liskowie
Uchwała nr XXXII/214/09 z dnia 26.11.2009r. w sprawie: zmian w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Uchwała nr XXXII/215/09 z dnia 26.11.2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań związanych z uczestniczeniem Gminy Lisków w realizacji projektu informatycznego pt. „e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego”
Uchwała nr XXXIII/216/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Lisków na 2009 rok
Uchwała nr XXXIII/217/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie: budżetu gminy Lisków na 2010 rok
Uchwała nr XXXIII/218/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie: zatwierdzenia Planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lisków
Uchwala nr XXXIII/219/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie: „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi, nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi ...
Uchwała nr XXXIII/220/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej “SWOBODA” na 2010 r.
Uchwała nr XXXIII/221/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.
Uchwała nr XXXIII/222/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/79/2004 Rady Gminy Lisków z dnia 30 września 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Liskowie
Uchwała nr XXXIII/223/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Uchwała nr XXXIII/224/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu