2010

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lisków za 2010 rok

Uchwała nr XXXIV/225/2010 z dnia 15.02.2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2010 rok
Uchwała nr XXXIV/226/2010 z dnia 15.02.2010r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Lisków
Uchwała nr XXXV/227/2010 z dnia 25.03.2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2010 rok
Uchwała nr XXXV/228/2010 z dnia 25.03.2010r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała nr XXXV/229/2010 z dnia 25.03.2010r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
Uchwała nr XXXV/230/2010 z dnia 25.03.2010r. w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację inwestycji pn. „Budowa ...
Uchwała nr XXXVI/231/2010 z dnia 29.04.2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2010 rok
Uchwała nr XXXVI/232/2010 z dnia 29.04.2010r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury w Liskowie za 2009 rok
Uchwała nr XXXVI/233/2010 z dnia 29.04.2010r. w sprawie: przygotowania inwestycji - budowa Szkoły Podstawowej w Liskowie     ----->>>     Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność uchwały w orzeczeniu nr KN.Ka I-5.0911-123/10 z dnia 01.06.2010r.
Uchwała nr XXXVI/234/2010 z dnia 29.04.2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/221/2009 Rady Gminy Lisków z dnia 30.12.2009r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.
Uchwała nr XXXVI/235/2010 z dnia 29.04.2010r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok
Uchwała nr XXXVII/236/2010 z dnia 12.05.2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2010 rok
Uchwała nr XXXVII/237/2010 z dnia 12.05.2010r. w sprawie: przystąpienia Gminy Lisków do realizacji projektu pn. „Lisków w Unii Europejskiej – promocja kultury ludowej”
Uchwała nr XXXVII/238/2010 z dnia 12.05.2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała nr XXXVIII/239/2010 z dnia 28.06.2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2010 rok
Uchwała nr XXXVIII/240/2010 z dnia 28.06.2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisków za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury ...
Uchwała nr XXXVIII/241/2010 z dnia 28.06.2010r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za 2009 rok
Uchwała nr XXXVIII/242/2010 z dnia 28.06.2010r. w sprawie: oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisków” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Uchwała nr XXXVIII/243/2010 z dnia 28.06.2010r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisków
Uchwała nr XXXVIII/244/2010 z dnia 28.06.2010r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żychów
Uchwała nr XXXVIII/245/2010 z dnia 28.06.2010r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kożlątków
Uchwała nr XXXVIII/246/2010 z dnia 28.06.2010r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciepielew
Uchwała nr XXXVIII/247/2010 z dnia 28.06.2010r. w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”
Uchwała nr XXXIX/248/2010 z dnia 28.07.2010r. w sprawie: przystąpienia Gminy Lisków do partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach” realizowanego w ramach Programu ...
Uchwała nr XXXIX/249/2010 z dnia 28.07.2010r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P w miejscowości Lisków, ul. Rzgowska w zakresie chodnika”
Uchwała nr XXXIX/250/2010 z dnia 28.07.2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2010 rok
Uchwała nr XL/251/2010 z dnia 15.09.2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2010 rok
Uchwała nr XL/252/2010 z dnia 15.09.2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisków
Uchwała nr XL/253/2010 z dnia 15.09.2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Liskowie”
Uchwała nr XL/254/2010 z dnia 15.09.2010r. w sprawie: ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lisków na lata 2010 - 2015
Uchwała nr XL/255/2010 z dnia 15.09.2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/221/2009 Rady Gminy Lisków z dnia 30.12.2009r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.
Uchwała nr XL/256/2010 z dnia 15.09.2010r. w sprawie: sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXVI/145/2002 Rady Gminy Lisków z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Lisków
Uchwała nr XL/257/2010 z dnia 15.09.2010r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lisków
Uchwała nr XL/258/2010 z dnia 15.09.2010r. w sprawie: sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXV/143/2002 Rady Gminy Lisków z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy Lisków na okręgi wyborcze, ustalania ich granic i numerów ...
Uchwała nr XL/259/2010 z dnia 15.09.2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr IX/61/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
Uchwała nr XLI/260/2010 z dnia 15.10.2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2010 rok
Uchwała nr XLI/261/2010 z dnia 15.10.2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
Uchwała nr XLII/269/2010 z dnia 09.11.2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Uchwała nr XLII/270/2010 z dnia 09.11.2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Uchwała nr XLII/271/2010 z dnia 09.11.2010r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2011 rok
Uchwała nr I/1/2010 z dnia 02.12.2010r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisków
Uchwała nr I/2/2010 z dnia 02.12.2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lisków
Uchwała nr I/3/2010 z dnia 02.12.2010r. w sprawie: wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisków
Uchwała nr I/4/2010 z dnia 02.12.2010r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr I/5/2010 z dnia 02.12.2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady oraz powołania składów osobowych tych Komisji
Uchwała nr II/6/2010 z dnia 06.12.2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2010 rok