2011

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lisków za 2011 rok

Uchwała nr IV/28/2011 z dnia 21.02.2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2011 rok

Uchwała nr IV/29/2011 z dnia 21.02.2011r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr III/10/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2010 rok

Uchwała nr IV/30/2011 z dnia 21.02.2011r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lisków 

Uchwała nr IV/31/2011 z dnia 21.02.2011r. w sprawie: powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie

Uchwała nr IV/32/2011 z dnia 21.02.2011r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2011"

Uchwała nr V/33/2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2011 rok

Uchwała nr V/34/2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2011-2021

Uchwała nr V/35/2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

Uchwała nr V/36/2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

Uchwała nr V/37/2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/207/2009 Rady Gminy Lisków z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała nr V/38/2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/86/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 20.12.2007 roku w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lisków

Uchwała nr VI/39/2011 z dnia 28.04.2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2011 rok

Uchwała nr VI/40/2011 z dnia 28.04.2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz upoważnienia Wójta Gminy Lisków do wystawienia weksla

Uchwała nr VI/41/2011 z dnia 28.04.2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu

Uchwała nr VI/42/2011 z dnia 28.04.2011r. w sprawie: przystąpienia Gminy Lisków do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Uchwała nr VII/43/2011 z dnia 25.05.2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2011 rok

Uchwała nr VII/44/2011 z dnia 25.05.2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie Gminy Lisków" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała nr VII/45/2011 z dnia 25.05.2011r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury w Liskowie za 2010 rok

Uchwała nr VII/46/2011 z dnia 25.05.2011r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za 2010 rok

Uchwała nr VII/47/2011 z dnia 25.05.2011r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków" wnioskowanego przez Gminę Lisków do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Uchwała nr VII/48/2011 z dnia 25.05.2011r. w sprawie: utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków", który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Lisków do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Uchwała nr VII/49/2011 z dnia 25.05.2011r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lisków oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Uchwała nr VII/50/2011 z dnia 25.05.2011r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej "SWOBODA"

Uchwała nr VII/51/2011 z dnia 25.05.2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie

Uchwała nr VII/52/2011 z dnia 25.05.2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie

Uchwała nr VIII/53/2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2011 rok

Uchwała nr VIII/54/2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/240/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała nr VII/55/2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4605 P w miejscowości Ciepielew w zakresie chodnika"

Uchwała nr VIII/56/2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Uchwała nr VIII/57/2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr VIII/58/2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu

Uchwała nr VIII/59/2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr VIII/60/2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lisków za 2010 rok

Uchwała nr VIII/61/2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała nr IX/62/2011 z dnia 18.07.2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2011 rok

Uchwała nr IX/63/2011 z dnia 18.07.2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obietków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki

Uchwała nr IX/64/2011 z dnia 18.07.2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Gminy Lisków z dnia 25.05.2011 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „ Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków „ wnioskowanego przez Gminę Lisków do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013

Uchwała nr X/65/2011 z dnia 02.09.2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2011 rok

Uchwała nr X/66/2011 z dnia 02.09.2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2011- 2021

Uchwała nr X-67/2011 z dnia 02.09.2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Lisków w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Uchwała nr X/68/2011 z dnia 02.09.2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat lokalu użytkowego położonego w Liskowie przy ul. Ogrodowej 5

Uchwała nr X/69/2011 z dnia 02.09.2011r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn. "Remont drogi powiatowej nr 4606 P w miejscowości Żychów"

Uchwała nr XI/70/2011 z dnia 27.10.2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2011 rok

Uchwała nr XI/71/2011 z dnia 27.10.2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lisków przy ul. Polnej

Uchwała nr XI/72/2011 z dnia 27.10.2011r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn. "Roboty odwodnieniowe i renowacja urządzeń odwodnieniowych przy drogach powiatowych w ramach remontu dróg powiatowych"

Uchwała nr XI/73/2011 z dnia 27.10.2011r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadań publicznych

Uchwała nr XI/74/2011 z dnia 27.10.2011r. w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu

Uchwała nr XI/75/2011 z dnia 27.10.2011r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu

Uchwała nr XII/76/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2011 rok

Uchwała nr XII/77/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2011- 2021

Uchwała nr XII/78/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie: przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Uchwała nr XII/79/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na 2012 rok"

Uchwała nr XII/80/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Uchwała nr XII/81/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - straciła moc na podstawie Uchwały nr XIV/102/2012 z dnia 10.02.2012r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr XII/82/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta

Uchwała nr XII/83/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Uchwała nr XII/84/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Uchwała nr XII/85/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie: ustalenia diety dla sołtysów Gminy Lisków

Uchwała nr XII/86/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2012r.

Uchwała nr XII/87/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie: przystąpienia przez Gminę Lisków do partnerstwa w celu współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu składanego do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Uchwała nr XIII/88/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2011 rok

Uchwała nr XIII/89/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2011- 2021

Uchwała nr XIII/90/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie: zatwierdzenia Planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lisków

Uchwała nr XIII/91/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Uchwała nr XIII/92/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie: przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Lisków na lata 2012-2017''

Uchwała ne XIII/93/2012 z dnia 29.12.2012r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej "SWOBODA" na 2012r.

Uchwała nr XIII/94/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie

Uchwała nr XIII/95/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2012- 2021

Uchwała nr XIII/96/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie: budżetu Gminy Lisków na 2012 rok

Uchwała nr XIII/97/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Lisków

Uchwała nr XIII/98/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych