2012

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lisków za 2012 rok

Uchwała Nr XIV/99/2012 z dnia 10.02.2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/100/2012 z dnia 10.02.2012r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu

Uchwała Nr XIV/101/2012 z dnia 10.02.2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/175/2009 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lisków

Uchwała Nr XIV/102/2012 z dnia 10.02.2012r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XV/103/2012 z dnia 29.03.2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2012 rok

Uchwała Nr XV/104/2012 z dnia 29.03.2012r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

Uchwała Nr XV/105/2012 z dnia 29.03.2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków

Uchwała Nr XV/106/2012 z dnia 29.03.2012r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

Uchwała Nr XVI/107/2012 z dnia 26.04.2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/108/2012 z dnia 26.04.2012r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Małgów

Uchwała Nr XVI/109/2012 z dnia 26.04,2012r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zakrzyn

Uchwała Nr XVI/110/2012 z dnia 26.04.2012r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej "SWOBODA"

Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 26.04.2012r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Zalesie

Uchwała Nr XVI/112/2012 z dnia 26.04.2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz granic ich obwodów

Uchwała Nr XVI/113/2012 z dnia 26.04.2012r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Jerzego, Marianny, Aldony Trawnik na działalność Wójta Gminy Lisków

Uchwała Nr XVII/114/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2012- 2021

Uchwała Nr XVII/115/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/116/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury w Liskowie za 2011 rok

Uchwała Nr XVII/117/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XVII/118/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za 2011 rok

Uchwała Nr XVII/119/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Wyposażenie dolnej kondygnacji i zagospodarowanie terenu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Liskowie" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XVII/120/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Poprawa warunków realizacji zadań z zakresu kultury na terenie gminy Lisków" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XVII/121/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: zatwierdzenia projektu pn. "Szansa na lepszy rozwój", opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz upoważnienia Wójta Gminy Lisków do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Uchwała Nr XVII/122/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu

Uchwała Nr XVII/123/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lisków za 2011 rok

Uchwała Nr XVII/124/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała Nr XVII/125/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/79/2011 Rady Gminy Lisków z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczącej uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na 2012 rok"

Uchwała Nr XVIII/126/2012 z dnia 12.09.2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2012- 2021

Uchwała Nr XVIII/127/2012 z dnia 12.09.2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/128/2012 z dnia 12.09.2012r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XVIII/129/2012 z dnia 12.09.2012r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej "SWOBODA"

Uchwała Nr XVIII/130/2012 z dnia 12.09.2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/79/2004 Rady Gminy Lisków z dnia 30 września 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Liskowie

Uchwała Nr XVIII/131/2012 z dnia 12.09.2012r. w sprawie: przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Uchwała Nr XIX/132/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2012- 2021

Uchwała Nr XIX/133/2012 z dnia 28.09.2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2012 rok

Uchwała Nr XIX/134/2012 z dnia 28.09.2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków"

Uchwała Nr XIX/135/2012 z dnia 28.09.2012r. w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Uchwałę Nr III/27/98 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 1998r. i przekazania skargi wraz z aktami sprawy do sądu

Uchwała Nr XIX/136/2012 z dnia 28.09.2012r. w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Uchwałę Nr X/65/99 Rady Gminy Lisków z dnia 28 grudnia 1999r. i przekazania skargi wraz z aktami sprawy do sądu

Uchwała Nr XIX/137/2012 z dnia 28.09.2012r. w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Uchwałę Nr XV/88/2000 Rady Gminy Lisków z dnia 18 grudnia 2000r. i przekazania skargi wraz z aktami sprawy do sądu

Uchwała Nr XIX/138/2012 z dnia 28.09.2012r. w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Uchwałę Nr XXII/122/2001 Rady Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2001r. i przekazania skargi wraz z aktami sprawy do sądu

Uchwała Nr XIX/139/2012 z dnia 28.09.2012r. w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Uchwałę Nr III/13/2002 Rady Gminy Lisków z dnia 13 grudnia 2002r. i przekazania skargi wraz z aktami sprawy do sądu

Uchwała Nr XX/140/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2012 rok

Uchwała Nr XX/141/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na 2013 rok"

Uchwała Nr XX/142/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie: podziału Gminy Lisków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XX/143/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Uchwała Nr XX/144/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta

Uchwała Nr XX/145/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Uchwała Nr XX/146/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Uchwała Nr XX/147/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu, działek oznaczonych ewidencyjnie nr 899, 856, 455/2 położonych w Liskowie oraz części działki oznaczonej ewidencyjnie 423/10, położonej w Liskowie

Uchwała Nr XX/148/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Liskowie ul. Ogrodowa 5

Uchwała Nr XXI/149/2012 z dnia 30.11.2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2012 rok

Uchwała Nr XXI/150/2012 z dnia 30.11.2012r. w sprawie: sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XX/146/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Uchwała Nr XXI/151/2012 z dnia 30.11.2012r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Lisków, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXII/152/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2012- 2021

Uchwała Nr XXII/153/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/154/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lisków

Uchwała Nr XXII/155/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.

Uchwała Nr XXII/156/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

Uchwała Nr XXII/157/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXII/158/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej "SWOBODA" na 2013r.

Uchwała Nr XXII/159/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2013r.

Uchwała Nr XXII/160/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.35.2013.22 z dnia 8 lutego 2013r. dotyczące uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków

Uchwała Nr XXII/161/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia niższej stawki opłaty za odpady zbierane selektywnie

Uchwała Nr XXII/162/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXII/163/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXII/164/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXII/165/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2013- 2021

Uchwała Nr XXII/166/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała Nr XXII/167/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012