2013

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lisków za 2013 rok

Uchwała Nr XXIII/168/2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2013- 2021.

Uchwała Nr XXIII/169/2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIII/170/2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z Hali widowiskowo-sportowej oraz regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012" znajdujących się w Liskowie przy ul. ks. Wacława Blizińskiego 42B.

Uchwała Nr XXIII/171/2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lisków.

Uchwała Nr XXIII/172/2013 z dnia 28.02.2013r. 2 sprawie: likwidacji Świetlicy Środowiskowej z Elementami Socjoterapii w Liskowie

Uchwała Nr XXIII/173/2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lisków do inicjatywy międzygminnej - Porozumienie Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym

Uchwała Nr XXIV/174/2013 z dnia 28.03.2013r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2013- 2021.

Uchwała Nr XXIV/175/2013 z dnia 28.03.2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIV/176/2013 z dnia 28.03.2013r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków

Uchwała Nr XXIV/177/2013 z dnia 28.03.2013r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

Uchwała Nr XXIV/178/2013 z dnia 28.03.2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Uchwała Nr XXIV/179/2013 z dnia 28.03.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013- 2015

Uchwała Nr XXIV/180/2013 z dnia 28.03.2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków

Uchwała Nr XXIV/181/2013 z dnia 28.03.2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 28.12.2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV/182/2013 z dnia 28.03.2013r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXV/183/2013 z dnia 17.05.2013r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2013-2021

Uchwała Nr XXV/184/2013 z dnia 17.05.2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała Nr XXV/185/2013 z dnia 17.05.2013r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury w Liskowie za 2012 rok

Uchwała Nr XXV/186/2013 z dnia 17.05.2013r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za 2012 rok

Uchwała Nr XXV/187/2013 z dnia 17.05.2013r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chrusty

Uchwała Nr XXV/188/2013 z dnia 17.05.2013r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 40-lecia PRL w Liskowie.

Uchwała Nr XXV/189/2013 z dnia 17.05.2013r. w sprawie: zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Uchwała Nr XXVI/190/2013 z dnia 19.06.2013r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2013-2021

Uchwała Nr XXVI/191/2013 z dnia 19.06.2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/192/2013 z dnia 19.06.2013r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P w miejscowości Ciepielew w zakresie chodnika"

Uchwała Nr XXVI/193/2013 z dnia 19.06.2013r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXVI/194/2013 z dnia 19.06.2013r. w sprawie: przystąpienia sołectwa Chrusty do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Uchwała Nr XXVI/195/2013 z dnia 19.06.2013r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lisków za 2012 rok

Uchwała Nr XXVI/196/2013 z dnia 19.06.2013r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lisków z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XXVII/197/2013 z dnia 20.08.2013r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2013-2021

Uchwała Nr XXVII/198/2013 z dnia 20.08.2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/199/2013 z dnia 20.08.2013r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXVII/200/2013 z dnia 20.08.2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/106/2008 Rady Gminy Lisków z dnia 23.04.2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów z budżetu Gminy Lisków - uchylona orzeczeniem o nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4131.1.405.2013.22

Uchwała Nr XXVIII/201/2013 z dnia 29.10.2013r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2013- 2021

Uchwała Nr XXVIII/202/2013 z dnia 29.10.2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/203/2013 z dnia 29.10.2013r. w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów z budżetu Gminy Lisków

Uchwała Nr XXVIII/204/2013 z dnia 29.10.2013r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu remontu dróg powiatowych

Uchwała Nr XXVIII/205/2013 z dnia 29.10.2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/189/2013 Rady Gminy Lisków z dnia 17.05.2013r. w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych

Uchwała Nr XXVIII/206/2013 z dnia 29.10.2013r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na 2014 rok"

Uchwała Nr XXIX/207/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała Nr XXIX/208/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie: nadania Szkole Podstawowej w Strzałkowie imienia Jana Pawła II

Uchwała Nr XXIX/209/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Uchwała Nr XXIX/210/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Uchwała Nr XXIX/211/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Uchwała Nr XXIX/212/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2014 rok

Uchwała Nr XXIX/213/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2014 r.

Uchwała Nr XXIX/214/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia niższej stawki opłaty za odpady zbierane selektywnie

Uchwała Nr XXIX/215/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr 26/1523/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXX/216/2013 z dnia 19.12.2013r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2013- 2021

Uchwała Nr XXX/217/2013 z dnia 19.12.2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała Nr XXX/218/2013 z dnia 19.12.2013r. w sprawie: zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lisków

Uchwała Nr XXX/219/2013 z dnia 19.12.2013r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Zakładowego Funduszy Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej "SWOBODA" na 2014r.

Uchwała Nr XXX/220/2013 z dnia 19.12.2013r. w sprawie:  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.

Uchwała Nr XXX/221/2013 z dnia 19.12.2013r. w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2014- 2021

Uchwała Nr XXX/222/2013 z dnia 19.12.2013r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr XXX/223/2013 z dnia 19.12.2013r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uczniów zamieszkałych i uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Lisków

Uchwała Nr XXXI/224/2013 z dnia 31.12.2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok