2014

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lisków za 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/225/2014 z dnia 16.01.2014r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała NrXXXII/226/2014 z dnia 16.01.2014r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXII/227/2014 z dnia 16.01.2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXII/228/2014 z dnia 16.01.2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXII/229/2014 z dnia 16.01.2014r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/215/2013 Rady Gminy Lisków z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXXII/230/2014 z dnia 16.01.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości (działki nr 499/1) położonej w Liskowie

Uchwała Nr XXXIII/231/2014 z dnia 28.01.2014r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2014-2021  

Uchwała Nr XXXIII/232/2014 z dnia 28.01.2014r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIII/233/2014 z dnia 28.01.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki"

Uchwała Nr XXXIV/234/2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/235/2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XXXIV/236/2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/108/2008 Rady Gminy Lisków z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie „Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby rawne i fizyczne na terenie gminy Lisków"  

Uchwała Nr XXXIV/237/2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków

Uchwała Nr XXXIV/238/2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Uchwała Nr XXXIV/239/2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Lisków w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Uchwała Nr XXXIV/240/2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciepielew

Uchwała Nr XXXV/241/2014 z dnia 08.05.2014r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2014-2021

Uchwała Nr XXXV/242/2014 z dnia 08.05.2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr XXXV/243/2014 z dnia 08.05.2014r. w sprawie: wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Dolina Prosny" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Lisków

Uchwała Nr XXXV/244/2014 z dnia 08.05.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Liskowie ul.. ks. W. Blizińskiego 42b

Uchwała nr XXXV/245/2014 z dnia 08.05.2014r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4606 P w m. Zychów w zakresie chodnika

Uchwała nr XXXV/246/2014 z dnia 08.05.2014r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego polegającego na przebudowie dróg powiatowych

Uchwała Nr XXXVI/247/2014 z dnia 28.05.2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/248/2014 z dnia 28.05.2014r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury w Liskowie za 2013 rok

Uchwała Nr XXXVI/249/2014 z dnia 28.05.2014r. w sprawie: określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lisków

Uchwała Nr XXXVI/250/2014 z dnia 28.05.2014r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lisków za 2013 rok

Uchwała Nr XXXVI/251/2014 z dnia 28.05.2014r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lisków z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr XXXVII/252/2014 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2014- 2021

Uchwała Nr XXXVII/253/2014 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVII/254/2014 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za 2013 rok

Uchwała Nr XXXVII/255/2014 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: powołania Komisji Rehabilitacyjnej

Uchwała Nr XXXVII/256/2014 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany w planie finansowym Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej "SWOBODA" na 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/257/2014 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: zmian w podziale Gminy Lisków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXXVII/258/2014 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lisków w sprawie: projektu uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lisków na lata 2014-2020 oraz projektu uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lisków na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr Nr XXXVIII/259/2014 z dnia 12.08.2014r. sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2014- 2025

Uchwała Nr XXXVIII/260/2014 z dnia 12.08.2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVIII/261/2014 z dnia 12.08.2014r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie podziału Powiatu Kaliskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXXVIII/262/2014 z dnia 12.08.2014r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lisków na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 z dnia 12.08.2014r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lisków na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXVIII/264/2014 z dnia 12.08.2014r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pyczek

Uchwała Nr XXXVIII/265/2014 z dnia 12.08.2014r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXXIX/266/2014 z dnia 25.09.2014r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2014-2025

Uchwała Nr XXXIX/267/2014 z dnia 25.09.2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/268/2014 z dnia 25.09.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lisków porozumienia w celu współdziałania jesdnostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonowania ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim


Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 01.12.2014r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisków

Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 01.12.2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lisków

Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 01.12.2014r. w sprawie: wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisków

Uchwała Nr II/4/2015 z dnia 11.12.2014r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 11.12.2014r. w sprawie: powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lisków

Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 11.12.2014r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2014-2025

Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 11.12.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok