2015

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lisków za 2015 rok


Uchwała Nr V/29/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Lisków w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Uchwała Nr V/30/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lisków porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim 

Uchwała Nr V/31/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr V/32/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE nr KN-I.4131.1.122.2015.22 z dnia 06.05.2015r. do Uchwały nr V/32/2015 z dnia 25 marca 2015r.

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE nr KN-I.4131.1.151.2015.22 z dnia 05.05.2015r. do Uchwały nr V/33/2015 z dnia 25 marca 2015r.

Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia wyższej stawki opłaty za odpady nie zbierane selektywnie


Uchwała Nr VIII/50/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała nr VIII/51/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów przez Wójta Gminy na podwyższony kapitał zakładowy Spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
 
Uchwała Nr VIII/52/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Annopol

Uchwała Nr VIII/53/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Liskowskie I

Uchwała Nr VIII/54/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Liskowskie II

Uchwała Nr VIII/55/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chrusty

Uchwała Nr VIII/56/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ciepielew

Uchwała Nr VIII/57/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów

Uchwała Nr VIII/58/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Koźlątków

Uchwała Nr VIII/59/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lisków

Uchwała Nr VIII/60/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lisków-Rzgów

Uchwała Nr VIII/61/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Madalin
 
 

Uchwała Nr XI/91/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uchwała Nr XI/92/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kaliskim porozumienia w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604 P - granica powiatu, drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P, drogi powiatowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P - Lisków" w ramach programu wieloletniego pod nazwą:" Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"

Uchwała Nr XI/93/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na 2016 rok"

Uchwała Nr XI/94/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu, działek oznaczonych ewidencyjnie nr 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/5, 856/1, 856/2, 455/2, 423/10 położonych w Liskowie