2016

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lisków za 2016 rok

Uchwała Nr XIV/116/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2016- 2025

Uchwała Nr XIV/117/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/118/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XIV/119/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku

Uchwała Nr XIV/120/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków w 2016 roku

Uchwała Nr XIV/121/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XIV/122/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Budy Liskowskie I

Uchwała Nr XIV/123/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Budy Liskowskie II

Uchwała Nr XIV/124/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016- 2018

Uchwała Nr XIV/125/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Lisków oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała NrXIV/126/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania wymaganych kryteriów wraz z określeniem liczby punktów dla każdego kryterium

Uchwała Nr XV/127/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XV/128/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)

Uchwała Nr XV/129/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr XV/130/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lisków a Gminą Ceków-Kolonia w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Plewnia - Plewnia Nowa - Kuźnica Nr 674900P"

Uchwała Nr XV/131/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie pomiędzy Gminą Lisków a Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Słoneczna"

Uchwała Nr XV/132/2016 z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie pomiędzy Gmina Lisków a Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Lisków - Ciepielew- Trzebienie"

Uchwała Nr XV/133/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

Uchwała Nr XVI/134/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2016- 2025

Uchwała Nr XVI/135/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/136/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lisków"

Uchwała Nr XVII/137/2016 z dnia 16 maja 2016 w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lisków"

Uchwała Nr XVII/138/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/139/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/140/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury w Liskowie za 2015 rok

Uchwała NrXVIII/141/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za 2015 rok

Uchwała Nr XVIII/142/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XVIII/143//2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Liskowie

Uchwała Nr XVIII/144/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lisków

Uchwała Nr XVIII/145/2016 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lisków za 2015 rok


Uchwała Nr XVIII/146/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lisków z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XIX/147/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2016-2025

Uchwała Nr XIX/148/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XX/149/2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2016-2025

Uchwała Nr XX/150/2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XX/151/2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXI/152/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/153/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lisków

Uchwała Nr XXI/154/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lisków

Uchwała Nr XXI/155/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Liskowie przy ul. Ogrodowej 5

Uchwała Nr XXII/156/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2016- 2025

Uchwała Nr XXII/157/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/158/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Strzałków

Uchwała Nr XXII/159/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Uchwała Nr XXIII/160/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2016- 2025

Uchwała Nr XXIII/161/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XXIII/162/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/163/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/164/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta

Uchwała Nr XXIII/165/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. sprawie: opłaty od posiadania psów na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/166/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/167/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/168/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XXIII/170/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/171/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - straciła moc podjętą Uchwałą Nr XXV/184/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/172/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Lisków

Uchwała NrXXIII/173/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Zintegrowani w kulturze"

Uchwała NrXXIV/174/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XXIV/175/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lisków

Uchwała Nr XXIV/176/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Lisków przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Uchwała Nr XXV/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2016-2025

Uchwała Nr XXV/178/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XXV/179/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków

Uchwała Nr XXV/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej "SWOBODA" na 2017 r.

Uchwała Nr XXV/181/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych

Uchwała Nr XXV/182/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych

Uchwała NrXXV/183/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Lisków do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu pozakonkursowego „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim", realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XXV/184/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXV/186/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lisków

Uchwała Nr XXV/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Lisków na zadanie pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"

Uchwała Nr XXV/188/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Lisków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej-Opracowanie studium wykonalności projektu"

Uchwała Nr XXV/189/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Lisków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Zintegrowani w kulturze - Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności projektu"

Uchwała Nr XXV/190/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2017-2025