2017

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lisków za 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/192/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/193/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVI/194/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Lisków

Uchwała Nr XXVI/195/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie oraz szczegółowych warunków częśćiowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXVI/196/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXV/185/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lisków na lata 2016 - 2020"

Uchwała Nr XXVI/197/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Lisków - Ciepielew - Trzebienie" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XXVII/198/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/199/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku

Uchwała Nr XXVII/200/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków w 2017 roku

Uchwała Nr XXVII/201/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVII/202/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania wymaganych kryteriów wraz z określeniem liczby punktów dla każdego kryterium

Uchwała Nr XXVII/203/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXVII/204/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 40-lecia PRL w Liskowie

Uchwała Nr XXVII/205/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXVII/206/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XXVII/207/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XXVII/208/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2017- 2028

Uchwała Nr XXVII/209/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat lokalu użytkowego położonego w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 56

Uchwała Nr XXVIII/210/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/211/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/133/2017 Rady Gminy Lisków z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Liskowie

Uchwała Nr XXVIII/212/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lisków

Uchwała Nr XXIX/213/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2017- 2028

Uchwała Nr XXIX/214/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/215/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury w Liskowie za 2016 rok

Uchwała Nr XXIX/216/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za 2016 rok

Uchwała Nr XXIX/217/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Uchwała Nr XXIX/218/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 42B

Uchwała Nr XXIX/219/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy "40-lecia PRL" w Liskowie

Uchwała Nr XXIX/220/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/133/2017 Rady Gminy Lisków z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Liskowie

Uchwała Nr XXIX/221/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lisków za 2016 rok

Uchwała Nr XXIX/222/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lisków z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XXX/223/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXXI/224/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2017-2028

Uchwała Nr XXXI/225/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/226/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego"

Uchwała Nr XXXI/227/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Lisków do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego "Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie kaliskim" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja

Uchwała Nr XXXI/228/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Lisków