2019

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lisków za 2019 rok

  Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019 - 2032 

Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie 

Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Liskowie 

 Nieważność w całości uchwały nr IV/41/2019 do IV/60/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Annopol

Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Liskowskie I

Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Liskowskie II

Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chrusty

Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ciepielew

Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów

Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Koźlątków

Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lisków

Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lisków-Rzgów

Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Madalin

Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Małgów

Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nadzież

Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Pyczek

Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Strzałków

Uchwała Nr IV/55/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Swoboda

Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Trzebienie

Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wygoda 

Uchwała Nr IV/58/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzyn

Uchwała Nr IV/59/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzyn-Kolonia

Uchwała Nr IV/60/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Żychów 

 UCHWAŁA Nr IV/61/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lisków związaną z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości.

Uchwała Nr V/62/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019-2032 

Uchwała Nr V/63/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Uchwała Nr V/64/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Koźlątków 

Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019 - 2032.

Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

U C H W A Ł A Nr VI/67/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciepielew

Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy Lisków z dnia: 25 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzałków.

Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Gminy Lisków z dnia25 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisków.

Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pyczek.

Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków w 2019 roku

 Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku

UCHWAŁA Nr VI/73/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie poprzez zmianę siedziby.

 Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Liskowie

Uchwała Nr VI/75/2019  Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Liskowie

Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez mieszkańców Wygoda.

UCHWAŁA NR VI / 77 / 2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie   
uzasadnienie

Uchwała Nr VI/78/2019 Rady Gminy Lisków z dnia25 marca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Liskowie.

Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw.

Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia wyższej stawki opłaty za odpady nie zbierane selektywnie.

Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019 - 2032.

Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żychów.

UCHWAŁA Nr VII/84/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej "Swoboda"  

Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie:inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opłaty za posiadanie psów na 2019 rok.

Uchwała Nr VII/87/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 30.05.2019r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za 2018 rok. 

Uchwała Nr VII/88/ 2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Lisków do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „Krok naprzód!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja.   

Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury w Liskowie za 2018 rok.

Uchwała Nr VII/90/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie:uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Lisków.

Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków dla terenu położonego w miejscowości Zakrzyn.

Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: zgłoszenia sołectwa Wygoda do Programu "Wielkopolska odnowa Wsi 2013 - 2020".

Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 12 czerwca  2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budzetowej na 2019 rok.

UCHWAŁA NR VIII/94/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

UCHWAŁA NR VIII/95/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 roku.  

UCHWAŁA NR VIII/96/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.  

UCHWAŁA NR VIII/97/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków.

Uchwała Nr VIII/98/ 2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Lisków opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020 -2023. 

Uchwała Nr VIII/99/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/298/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Liskowie.

Uchwała Nr VIII/100/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie:utworzenia Publicznego Żłobka w Liskowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lisków oraz nadania statutu.

Uchwała Nr VIII/101/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie:udzielenia Wójtowi Gminy Lisków wotum zaufania za 2018 rok.

Uchwała Nr VIII/102/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie:rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lisków za 2018 rok.

UCHWAŁA Nr VIII/103/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lisków z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.  

Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie:zmiany uchwały budżetowej  na 2019 rok.

UCHWAŁA NR IX/105/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/94/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

 Uchwała Nr IX / 106 / 2019 Rady Gminy Lisków z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr VII/88/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lisków do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „Krok naprzód!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja.

Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Liskowie.

 Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie skargi i odpowiedzi na skargę wniesioną przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr III/23/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Liskowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr X/109/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019 - 2032.

Uchwała Nr X/110/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Uchwała Nr X/111/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lisków za pomocą innego instrumentu płatniczego.

Uchwała NR X/112/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania mienia Gimnazjum im. Ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie, które kończy działalność z dniem 31.08.2019 roku  

Uchwała Nr X/113/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Zakrzynie

  UCHWAŁA NR X/114/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Lisków i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

  UCHWAŁA NR X/115/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr XI/116/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 27 września 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Uchwała Nr XII/117/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019-2032.

Uchwała Nr XII/118/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

  UCHWAŁA NR XII/119/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

  UCHWAŁA NR XII/120/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

 UCHWAŁA Nr XII/122/2019 Rady Gminy Liskówz dnia  28 października 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 rok 

Uchwała Nr XII/123/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego składanego na terenie Gminy Lisków.

  UCHWAŁA NR XII/124/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie.

Uchwała Nr XII/125/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Liskowie przy ul. Ogrodowej 5.

Uchwała Nr XII/126/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Liskowie przy ul. Ogrodowej 5.

Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Lisków Nr X/83/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XII/128/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Uchwała Nr XII/129/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sparwie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Uchwała Nr XII/130/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020 -2023.

Uchwała Nr XIII/131/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 26  listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019 - 2032.

Uchwała Nr XIII/132/2019 Rady Gminy Lisków  z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Gminy Lisków  z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rekestru zabytków, położonym na terenie Gminy Lisków.

Uchwała Nr XIII/134/2019 Rady Gminy Lisków  z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XIII/135/2019 Rady Gminy Lisków  z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenie "Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) na 2020 rok.

Uchwała Nr XIII/136/2019 Rady Gminy Lisków  z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie:regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Lisków dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród.

Uchwała Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Lisków  z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie:zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lisków.


Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Gminy Lisków  z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie:zmiany Uchwały Nr IX/77/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lisków i ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr XIII/139/2019 Rady Gminy Lisków  z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia wyższej stawki opłaty za odpady nie zbierane selektywnie.

Uchwała Nr XIII/140/2019 Rady Gminy Lisków  z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie:zmiany Uchwały nr X/65/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 24 października 2017 roku w sprawie okreslenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest gmina Lisków a także warunków i sposobów ich przyznawania.

Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019-2032.

Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej "SWOBODA" na 2020 rok.

Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie:przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 Uchwała Nr XIV/145/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie:przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Uchwała Nr XIV/146/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lisków, w roku szkolnym 2019/2020.

Uchwała Nr XIV/147/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie:Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2020 - 2023.

Uchwała Nr XIV/148/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie:uchwały budżetowej na 2020 rok.