2019

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lisków za 2019 rok

  Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019 - 2032 

Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie 

Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Liskowie 

 Nieważność w całości uchwały nr IV/41/2019 do IV/60/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Annopol

Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Liskowskie I

Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Liskowskie II

Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chrusty

Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ciepielew

Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów

Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Koźlątków

Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lisków

Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lisków-Rzgów

Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Madalin

Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Małgów

Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nadzież

Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Pyczek

Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Strzałków

Uchwała Nr IV/55/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Swoboda

Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Trzebienie

Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wygoda 

Uchwała Nr IV/58/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzyn

Uchwała Nr IV/59/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzyn-Kolonia

Uchwała Nr IV/60/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Żychów 

 UCHWAŁA Nr IV/61/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lisków związaną z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości.

Uchwała Nr V/62/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019-2032 

Uchwała Nr V/63/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Uchwała Nr V/64/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Koźlątków 

U C H W A Ł A Nr VI/67/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciepielew

Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków w 2019 roku

 Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku

UCHWAŁA Nr VI/73/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie poprzez zmianę siedziby.

 Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Liskowie

Uchwała Nr VI/75/2019  Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Liskowie

UCHWAŁA NR VI / 77 / 2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie   
uzasadnienie

UCHWAŁA Nr VII/84/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej "Swoboda"  

Uchwała Nr VII/87/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 30.05.2019r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie za 2018 rok. 

Uchwała Nr VII/88/ 2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Lisków do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „Krok naprzód!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja.   

UCHWAŁA NR VIII/94/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

UCHWAŁA NR VIII/95/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 roku.  

UCHWAŁA NR VIII/96/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.  

UCHWAŁA NR VIII/97/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków.

Uchwała Nr VIII/98/ 2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Lisków opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020 -2023. 

UCHWAŁA Nr VIII/103/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lisków z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.  

UCHWAŁA NR IX/105/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/94/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

 Uchwała Nr IX / 106 / 2019 Rady Gminy Lisków z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr VII/88/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lisków do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „Krok naprzód!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja.

 Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie skargi i odpowiedzi na skargę wniesioną przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr III/23/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Liskowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała NR X/112/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania mienia Gimnazjum im. Ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie, które kończy działalność z dniem 31.08.2019 roku  

Uchwała Nr X/113/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Zakrzynie

  UCHWAŁA NR X/114/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w s

prawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Lisków i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

  UCHWAŁA NR X/115/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

  UCHWAŁA NR XII/119/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

  UCHWAŁA NR XII/120/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

 UCHWAŁA Nr XII/122/2019 Rady Gminy Liskówz dnia  28 października 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 rok 

  UCHWAŁA NR XII/124/2019 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie.